| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/358/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendium sportowe Burmistrza Czechowic-Dziedzic zwane dalej „stypendium”, dla osób fizycznych, zwanych dalej „zawodnikami”, którzy osiągnęli  wysokie wyniki sportowe.

2. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz może być formą pomocy celem podniesienia poziomu wyszkolenia, formy sportowej i kontynuacji startów.

3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz ich rodzaje i wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 2. Stypendium przyznaje zawodnikowi lub zawodnika pozbawia stypendium Burmistrz Czechowic-Dziedzic, zwany dalej „Burmistrzem”.

§ 3. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej.

§ 4. 1. Stypendium może być przyznane zawodnikom:

1) zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,

2) mającym ukończone 16 lat.

2. Stypendium może być również przyznane zawodnikom uczestniczącym w olimpiadach specjalnych, igrzyskach paraolimpijskich oraz igrzyskach olimpijskich głuchych niezależnie od wymogu określonego w ust. 1 pkt 1, a zamieszkałym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 5. 1. Wyróżnia się następujące rodzaje stypendiów:

1) pierwszego stopnia – za osiągnięcie przez zawodnika w dyscyplinie indywidualnej lub w grze zespołowej miejsc medalowych:

a) w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,

b) w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych,

c) w olimpiadach specjalnych,

d) w akademickich mistrzostwach świata i uniwersjadach,

e) w zawodach Pucharu Świata lub Pucharu Europy.

2) drugiego stopnia – za osiągnięcie przez zawodnika w dyscyplinie indywidualnej miejsca medalowego w mistrzostwach Polski lub w grach zespołowych za awans zespołu reprezentującego dany klub sportowy do jednej z trzech najwyższych klas rozgrywkowych, a w przypadku piłki nożnej do czterech najwyższych klas rozgrywkowych.

2. Zawodnikowi, który spełnia kryteria zarówno do przyznania stypendium określonego w ust. 1 pkt 1, jak i w ust. 1 pkt 2, przyznane może zostać tylko jedno stypendium.

§ 6. Miesięczna rata stypendium może wynosić:

1) dla stypendium pierwszego stopnia – do wysokości 1500 zł (brutto),

2) dla stypendium drugiego stopnia – do wysokości 600 zł (brutto).

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) związki i kluby sportowe,

2) stowarzyszenia kultury fizycznej.

2. Wnioski o przyznanie stypendium muszą zawierać następujące informacje:

1) dane osobowe kandydata,

2) informacje o szczególnych osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia wystawionymi przez właściwy klub lub polski związek sportowy,

3) uzasadnienie wnioskodawcy,

4) o źródle i okresie pobierania innych stypendiów przyznanych przez Gminę Czechowice-Dziedzice,

5) dane dotyczące klubu lub polskiego związku sportowego, w tym nazwę i adres siedziby, informację o osobach upoważnionych do reprezentowania klubu lub polskiego związku sportowego,

6) w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzającej ten fakt,

7) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium – od kandydata do stypendium.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu lub polskiego związku sportowego,

2) aktualną licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym albo oświadczenie klubu lub polskiego związku sportowego potwierdzające przynależność zawodnika do klubu lub polskiego związku sportowego,

3) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.

4. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą być złożone w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez wnioskodawcę.

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Burmistrz zarządzeniem.

6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

§ 8. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w terminie do dnia 15 października danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w ciągu 12 miesięcy przed terminem ustalonym do składania wniosków o stypendium.

§ 9. 1. Złożone wnioski podlegają kontroli pod względem formalnym przez odpowiednią komórkę merytoryczną Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w terminie nie dłuższym niż 14 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.

§ 10. Wnioski sprawdzone pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej przez Radę Sportu powołaną przez Burmistrza zarządzeniem.

2. Rada Sportu dokonuje oceny merytorycznej wniosków i przedkłada Burmistrzowi protokół z posiedzenia, zawierający analizę wniosków i propozycje kwot stypendiów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§ 11. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku:

1) złożenia po terminie określonym w § 8,

2) nie usunięcia braków formalnych w terminie określonym w § 9 ust. 2,

3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.

§ 12. 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest z dołu za pełne miesiące.

2. Stypendium nie przysługuje w przypadkach pobierania innych stypendiów finansowanych z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy stypendiów socjalnych.

§ 13. 1. Pozbawienie stypendium może nastąpić z urzędu lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1, w przypadku gdy zawodnik:

1) utracił swój status zawodnika lub przestał spełniać kryteria określone w § 4,

2) odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem polskiego związku sportowego),

3) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym,

4) utracił zdolność do uprawniania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3,

5) popełnił czyn karalny lub naruszył normy etyczno-moralne.

2. Pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz został powiadomiony pisemnie o wystąpieniu okoliczności określonej w ust. 1.

3. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

§ 14. Decyzję Burmistrza w przedmiocie przyznania stypendium, odmowie przyznania lub jego pozbawienia doręcza się zawodnikowi oraz wnioskodawcy w formie pisemnej.

§ 15. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane niezwłocznie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami od dnia jego wypłaty.

§ 16. Burmistrz zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.

§ 17. Źródłem pokrycia wydatków jest budżet Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 18. Traci moc uchwała Nr XXVI/225/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »