| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/362/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Przez reklamę w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.

2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu  do budynku, lokalu w miejscu siedziby przedsiębiorstwa lub świadczenia usług.

§ 2. Umieszczanie reklam dozwolone jest tylko w sposób odpowiadający wymogom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków.

§ 3. 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy na obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice.

2. Zezwolenie na umieszczenie reklamy wydawane jest na wniosek, który powinien zawierać:

- plan sytuacyjny umieszczenia reklamy, sporządzony na mapie zasadniczej lub rzut elewacji obiektu w odpowiedniej skali, z propozycją umieszczenia na nim reklamy,

- projekt graficzny z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika,

- proponowany czasokres jej umieszczenia.

3. Wnioski składa się do jednostki organizacyjnej Gminy, administrującej obiektem lub nieruchomością. Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

4. Podstawą umieszczenia reklamy jest umowa cywilnoprawna, określająca prawa i obowiązki związane z jej umieszczeniem, którą zawiera się na czas określony do lat trzech.

§ 4. 1. Umieszczanie reklam jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Obowiązek uiszczania opłat nie dotyczy:

- tablic informacyjnych, szyldów, których umieszczenie nakazane jest przepisami prawa,

- afiszów i plakatów umieszczanych na słupach i tablicach ogłoszeniowych,

- reklam promujących Gminę Czechowice-Dziedzice.

3. Reklamy mogą być umieszczane nieodpłatnie tylko w przypadku, gdy podmiotami ubiegającymi się o jej posadowienie są:

- gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne,

- organizacje, fundacje lub stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalno-oświatową, naukowo-badawczą, leczniczo-opiekuńczą lub sportowo-turystyczną, o ile udostępnienie powierzchni reklamowej następuje w celu realizacji nie zarobkowych zadań statutowych tych podmiotów.

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 1 ustala zarządzeniem Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

§ 6. Właściciele reklamy po rozwiązaniu umowy mają obowiązek niezwłocznie usunąć reklamę oraz doprowadzić obiekt lub teren do stanu pierwotnego.

§ 7. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą zasad umieszczania reklam lub tablic informacyjnych w obrębie pasa drogowego, dla których stosuje się przepisy odrębne.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/73/91 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie lokalizacji reklam na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice oraz wysokości stawek opłat za reklamy umieszczone na terenach, obiektach i w obiektach stanowiących mienie komunalne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »