| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/362/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Przez reklamę w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się treści i emblematy o charakterze informacyjnym lub marketingowym, mające skłonić kupującego towar lub usługi do dokonania wyboru.

2. Reklamą nie jest tablica – szyld zawierająca w treści oznaczenie przedsiębiorcy, adres siedziby, godziny pracy, przedmiot prowadzonej działalności, umieszczony przy wejściu  do budynku, lokalu w miejscu siedziby przedsiębiorstwa lub świadczenia usług.

§ 2. Umieszczanie reklam dozwolone jest tylko w sposób odpowiadający wymogom określonym w odrębnych przepisach, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków.

§ 3. 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na umieszczenie reklamy na obiektach i nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice.

2. Zezwolenie na umieszczenie reklamy wydawane jest na wniosek, który powinien zawierać:

- plan sytuacyjny umieszczenia reklamy, sporządzony na mapie zasadniczej lub rzut elewacji obiektu w odpowiedniej skali, z propozycją umieszczenia na nim reklamy,

- projekt graficzny z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów reklamy oraz rodzaju nośnika,

- proponowany czasokres jej umieszczenia.

3. Wnioski składa się do jednostki organizacyjnej Gminy, administrującej obiektem lub nieruchomością. Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

4. Podstawą umieszczenia reklamy jest umowa cywilnoprawna, określająca prawa i obowiązki związane z jej umieszczeniem, którą zawiera się na czas określony do lat trzech.

§ 4. 1. Umieszczanie reklam jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Obowiązek uiszczania opłat nie dotyczy:

- tablic informacyjnych, szyldów, których umieszczenie nakazane jest przepisami prawa,

- afiszów i plakatów umieszczanych na słupach i tablicach ogłoszeniowych,

- reklam promujących Gminę Czechowice-Dziedzice.

3. Reklamy mogą być umieszczane nieodpłatnie tylko w przypadku, gdy podmiotami ubiegającymi się o jej posadowienie są:

- gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne,

- organizacje, fundacje lub stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność charytatywną, wychowawczą, kulturalno-oświatową, naukowo-badawczą, leczniczo-opiekuńczą lub sportowo-turystyczną, o ile udostępnienie powierzchni reklamowej następuje w celu realizacji nie zarobkowych zadań statutowych tych podmiotów.

§ 5. Opłaty, o których mowa w § 4 ust. 1 ustala zarządzeniem Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

§ 6. Właściciele reklamy po rozwiązaniu umowy mają obowiązek niezwłocznie usunąć reklamę oraz doprowadzić obiekt lub teren do stanu pierwotnego.

§ 7. Postanowienia niniejszej uchwały nie dotyczą zasad umieszczania reklam lub tablic informacyjnych w obrębie pasa drogowego, dla których stosuje się przepisy odrębne.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XII/73/91 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie lokalizacji reklam na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice oraz wysokości stawek opłat za reklamy umieszczone na terenach, obiektach i w obiektach stanowiących mienie komunalne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »