| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/374/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594ze zm. ) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian między działami i rozdziałami po stronie wydatków:

Zmniejsza się:

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

o kwotę

3 000

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę

3 000

wydatki bieżące

o kwotę

3 000

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

3 000

(realizuje IZD)

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA

o kwotę

36 000

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

o kwotę

36 000

wydatki majątkowe

o kwotę

36 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę

36 000

w tym programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

o kwotę

36 000

Chodźcie z nami ! Aktywna rekreacja na ścieżkach nordic-walking

(realizuje IZD)

Zwiększa się:

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

o kwotę

3 000

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

o kwotę

3 000

wydatki majątkowe

o kwotę

3 000

zakup i objęcie akcji i udziałów

o kwotę

3 000

Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Czechowice-Dziedzice sp. z o.o.

(realizuje SR)

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

o kwotę

36 000

Rozdział 90095 Pozostała działalność

o kwotę

36 000

wydatki majątkowe

o kwotę

36 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę

36 000

w tym programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

o kwotę

36 000

Centrum sportowo-rekreacyjne w Zabrzegu

(realizuje IZD)

§ 2. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się:

wydatki bieżące

o kwotę

1 030

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę

1 030

(realizuje SR)

Zwiększa się:

wydatki bieżące

o kwotę

1 030

dotacje na zadania bieżące

o kwotę

1 030

(realizuje SR)

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice
-Dziedzice na 2013 r., zgodnie z ww. paragrafami.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXI/292/12 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 grudnia 2012 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy na 2013 rok”, zgodnie z ww. paragrafami.  Do uchwały załącza się załącznik Nr 1 po dokonanych zmianach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/292/12
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2013r.

rodzaj dotacji

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

5 500

01020

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

5 500

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 500

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)

2.

600

Transport i łączność

4 485 223 zł

60004

Lokalny transport zbiorowy

2 963 617 zł

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

2 938 817 zł

przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorzadowych zakładów budżetowych

24 800

celowa

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 521 606 zł

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

296 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 225 606

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

3.

710

Działalność usługowa

255 267

71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

248 267

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

248 267

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

7 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

7 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

4.

750

Administracja publiczna

71 030

75020

Starostwa powiatowe

70 000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

70 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

75095

Pozostala działalność

1 030

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 030

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

5.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

398 500

75404

Komendy wojewódzkie Policji

7 500

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

7 500

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

75412

Ochotnicze straże pożarne

391 000

2820

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

386 000

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

6230

Dotacje celowe z budżetu na na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

5 000

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

6.

801

Oświata i wychowanie

1 534 527 zł

80101

Szkoły podstawowe

41 154

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

648 zł

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

2540

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

40 506

podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

80104

Przedszkola

980 416

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

130 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

2540

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

850 416

podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

80110

Gimnazja

487 957

2540

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

487 957

podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

80195

Pozostała działalność

25 000

(Ratownictwo i ochrona ludności)

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

25 000

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

7.

851

Ochrona zdrowia

139 480

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

40 000

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

85158

Izby wytrzeźwień

99 480

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

99 480

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

8.

852

Pomoc społeczna

217 550

85206

Wspieranie rodziny

81 500

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

81 500

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej))

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50 000

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

50 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

500 zł

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500 zł

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 000

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

85216

Zasiłki stałe

2 000

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

85295

Pozostała działalność

80 550

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

80 050

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500 zł

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

9.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

102 850

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

102 850

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

102 850

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)

10.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

140 000

90013

Schroniska dla zwierząt

140 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

140 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

11.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 884 500 zł

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

7 800

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

7 800

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 541 500 zł

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 541 500 zł

podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

92116

Biblioteki

2 296 200 zł

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

2 291 200 zł

podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

5 000

celowa dla jednostek sektora finansów publicznych

92120

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

39 000

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

39 000

12.

926

Kultura fizyczna

609 300

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

259 300

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

259 300

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

(Upowszechnianie kultury fizycznej )

92695

Pozostała działalność

350 000

2820

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

350 000

celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

OGÓŁEM:

11 843 727 zł


a)

dotacje dla organizacji pożytku publicznego

1 343 000 zł

w tym:

dotacje dla OSP

391 000

przeciwdziałanie alkoholizmowi

40 000

pozostałe dotacje

912 000

b)

dotacje dla oświaty niepublicznej

1 378 879 zł

c)

dotacje dla instytucji kultury

3 837 700 zł

d)

pozostałe dotacje

5 276 648 zł

11 843 727 zł

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

9 082 848 zł

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 760 879 zł

11 843 727 zł

dotacje przedmiotowe

2 938 817 zł

podmiotowe

5 211 579 zł

celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

3 693 331 zł

11 843 727 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »