| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z gminy Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 90t ust. 1 i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) po przyjęciu Lokalnego programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży zdolnej z terenu Gminy Tworóg.

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Określa się zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Tworóg dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych którzy są mieszkańcami Gminy Tworóg.

§ 2.

1. Stypendia przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki sztuki lub sportu.

2. Uczeń może otrzymać stypendium Wójta Gminy tylko z jednego tytułu.

§ 3.

1. Stypendia przyznaje się za okres 10 miesięcy od września do czerwca danego roku szkolnego.

2. Stypendia wypłacane są za 10 miesięcy, jednorazowo – do dnia 31 sierpnia danego roku w kasie Urzędu Gminy lub na wcześniej podane konto bankowe.

§ 4.

1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy Tworóg.

2. Wysokość miesięcznych kwot przeznaczonych na stypendia w danym roku określa Wójt zarządzeniem.

3. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.

§ 5.

1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a) uczeń uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,60,

b) uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

c) uczeń zdobył minimum trzecie miejsce w konkursie międzygminnym lub jest laureatem konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego – organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną,

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie trzy kryteria, a i b obowiązkowo i do wyboru c lub d tj.:

a) uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,50,

b) uzyskał wzorową ocenę z zachowania,

c) zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty,

d) za inne osiągnięcia naukowe na szczeblu rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowane przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną, uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną,

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub zajęć artystycznych może być przyznane uczniowi który spełnia łącznie 2 kryteria: a) i do wyboru b), c), d)

a) uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

b) ma wybitne osiągnięcia sportowe – jest zdobywcą minimum trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym,

c) jest zdobywcą minimum trzeciego miejsca – co najmniej szczebla powiatowego – w konkursie indywidualnym w zakresie zajęć artystycznych organizowanym przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną,

d) ma inne osiągnięcia promujące naszą gminę, a uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną.

§ 6.

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

a) zainteresowane osoby pełnoletnie,

b) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,

c) wychowawca klasy,

d) dyrekcja szkół.

2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych ucznia, którego wniosek dotyczy.

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg w terminie do 15 lipca danego roku zgodnie ze wzorem wniosku określonym zarządzeniem Wójta. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa i kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe potwierdzone przez dyrekcję szkoły.

§ 7.

1. Stypendium na podstawie złożonych wniosków opiniuje Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tworóg.

2. W skład Komisji wchodzą:

a) przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy, jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej,

b) przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji ds. Społecznych,

c) z – ca Wójta lub inny pracownik urzędu upoważniony przez Wójta,

d) dyrektor szkoły podstawowej lub upoważniony przez niego nauczyciel szkoły do której uczęszcza uczeń którego wniosek dotyczy,

e) dyrektor gimnazjum lub upoważniony przez niego nauczyciel szkoły do której uczęszcza uczeń którego wniosek dotyczy,

f) przewodniczący rady rodziców szkoły podstawowej lub jego zastępca szkoły do której uczęszcza uczeń którego wniosek dotyczy,

g) przewodniczący rady rodziców gimnazjum lub jego zastępca szkoły do której uczęszcza uczeń którego wniosek dotyczy.

3. Pkt 2 d, e, f, g dotyczą przedstawicieli szkół z których wnioski zostały złożone w Urzędzie Gminy.

4. O terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji są zawiadomieni pisemnie nie później niż 14 dni przed terminem planowanego spotkania.

5. Członek Komisji, który jest rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

6. Prace komisji koordynuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy.

7. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia pracownik urzędu.

8. Komisja rozpatruje wnioski najpóźniej do 31 lipca danego roku.

9. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządzany jest protokół.

§ 8.

Lista osób, którym przydzielono stypendium podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Tworóg i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr XXV/223/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 03.12.2012r. w sprawie zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg oraz Uchwała Nr XXVII/248/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXV/223/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku o zasadach udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »