| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wojewody Śląskiego

z dnia 18 lipca 2013r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bielsko-Biała prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

Prezydenta Miasta Bielsko-Biała - Jacka Krywulta

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Wojewoda Śląski, zwany dalej "Wojewodą"powierza Gminie Bielsko-Biała , zwanej dalej "Gminą" działającej na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXI/539/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała, niektórych zadań z zakresu - sprawowanej w myśl art. 89 pkt 2 cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - ochrony zabytków.

§ 1. Przedmiot porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej "Wojewódzkim Konserwatorem": z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa (art. 39 ust.3),

2. uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa (art. 67 ust. 3), z Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami):

3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz stanowisk archeologicznych (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1), z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):

4. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz stanowisk archeologicznych (art. 27).

§ 2. Zadania powierzone porozumieniem realizowane są z zachowaniem właściwości miejscowej Gminy.

§ 3. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w § 1 realizowane będzie w odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, nr 75, poz. 474).

§ 4. Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw związanych z ochroną obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków.

§ 5. 1. Za prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w § 1 porozumienia, odpowiada Prezydent Miasta Bielsko-Biała, w imieniu którego zadania i powierzone kompetencje w tym zakresie wykonuje Miejski Konserwator Zabytków, zwany dalej „Miejskim Konserwatorem”.

2. Kandydatura Miejskiego Konserwatora wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora.

3. Miejski Konserwator ma obowiązek współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem i informowania go o wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie gminy Bielsko-Biała.

§ 6. 1. Wojewódzki Konserwator umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

2. Wojewódzki Konserwator udzieli Gminie niezbędnej pomocy merytorycznej w sprawach dotyczących ochrony zabytków.

§ 7. 1. Gmina umożliwi Wojewódzkiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w jego posiadaniu.

2. Gmina udzieli niezbędnej pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi w czynnościach mających na celu wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów znajdujących się na jego terenie.

§ 8. 1. Zadania powierzone porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie.

2. Wojewódzki Konserwator będzie współfinansował, w miarę posiadanych środków, wykonanie niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do realizacji zadań Miejskiego Konserwatora przekazanych niniejszym porozumieniem.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres 1 roku, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. Rozwiązanie to wymaga formy pisemnej.

3. Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w przypadku wykonywania przez Gminę powierzonych zadań w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego porozumienia.

§ 10. 1. Kontrolę realizacji zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewódzki Konserwator.

2. Kontrola wykonywana jest miedzy innymi poprzez:

a) okresowe i wyrywkowe sprawdzanie realizacji powierzonych zadań,

b) bieżący wgląd w dokumentację dotyczącą powierzonych zadań,

c) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA


Jacek Krywult

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »