| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wojewody Śląskiego

z dnia 18 lipca 2013r.

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bielsko-Biała prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

Prezydenta Miasta Bielsko-Biała - Jacka Krywulta

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Wojewoda Śląski, zwany dalej "Wojewodą"powierza Gminie Bielsko-Biała , zwanej dalej "Gminą" działającej na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXI/539/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała, niektórych zadań z zakresu - sprawowanej w myśl art. 89 pkt 2 cytowanej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - ochrony zabytków.

§ 1. Przedmiot porozumienia stanowią następujące zadania Wojewody realizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej "Wojewódzkim Konserwatorem": z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej i stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa (art. 39 ust.3),

2. uzgadnianie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa (art. 67 ust. 3), z Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami):

3. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz stanowisk archeologicznych (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1), z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):

4. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być prowadzone w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz stanowisk archeologicznych (art. 27).

§ 2. Zadania powierzone porozumieniem realizowane są z zachowaniem właściwości miejscowej Gminy.

§ 3. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w § 1 realizowane będzie w odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, nr 75, poz. 474).

§ 4. Porozumienie nie upoważnia Gminy do prowadzenia innych spraw związanych z ochroną obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków.

§ 5. 1. Za prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w § 1 porozumienia, odpowiada Prezydent Miasta Bielsko-Biała, w imieniu którego zadania i powierzone kompetencje w tym zakresie wykonuje Miejski Konserwator Zabytków, zwany dalej „Miejskim Konserwatorem”.

2. Kandydatura Miejskiego Konserwatora wymaga pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora.

3. Miejski Konserwator ma obowiązek współdziałania z Wojewódzkim Konserwatorem i informowania go o wszelkich okolicznościach oraz działaniach mających wpływ na obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską na terenie gminy Bielsko-Biała.

§ 6. 1. Wojewódzki Konserwator umożliwi Miejskiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

2. Wojewódzki Konserwator udzieli Gminie niezbędnej pomocy merytorycznej w sprawach dotyczących ochrony zabytków.

§ 7. 1. Gmina umożliwi Wojewódzkiemu Konserwatorowi korzystanie z wszelkiej dokumentacji naukowej, konserwatorskiej i historycznej znajdującej się w jego posiadaniu.

2. Gmina udzieli niezbędnej pomocy Wojewódzkiemu Konserwatorowi w czynnościach mających na celu wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektów znajdujących się na jego terenie.

§ 8. 1. Zadania powierzone porozumieniem Gmina będzie realizowała nieodpłatnie.

2. Wojewódzki Konserwator będzie współfinansował, w miarę posiadanych środków, wykonanie niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej, koniecznej do realizacji zadań Miejskiego Konserwatora przekazanych niniejszym porozumieniem.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres 1 roku, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zgodną wolą stron porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie. Rozwiązanie to wymaga formy pisemnej.

3. Wojewodzie przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w przypadku wykonywania przez Gminę powierzonych zadań w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego porozumienia.

§ 10. 1. Kontrolę realizacji zadań powierzonych porozumieniem sprawuje Wojewódzki Konserwator.

2. Kontrola wykonywana jest miedzy innymi poprzez:

a) okresowe i wyrywkowe sprawdzanie realizacji powierzonych zadań,

b) bieżący wgląd w dokumentację dotyczącą powierzonych zadań,

c) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA BIELSKO-BIAŁA


Jacek Krywult

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »