| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.363.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/251/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/251/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, w części określonej w § 2 uchwały - jako sprzecznej z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

Uzasadnienie

Na sesji 11 czerwca 2013 r. Rada Gminy Gierałtowice, działając m.in. na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustaliła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Uchwała podjęta w tej sprawie, jako akt zawierający przepisy powszechnie obowiązujące, stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Implikuje to konieczność przestrzegania przez organ upoważniony do wydania aktu zakresu delegacji ustawowej.

Przepis art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, będący podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi, że rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Gierałtowice, na podstawie wyżej przywołanej delegacji, określiła rodzaje dodatkowych usług oraz wysokość cen za te usługi, jednakże regulacje zawarte w § 2 należy uznać za przekraczające delegację ustawową. W § 2 ust. 1 uchwały określono bowiem sposób uiszczania opłaty za dodatkowe usługi świadczone przez gminę, w § 2 ust. 2 uchwały zawarto postanowienia dotyczące dowodu uiszczenia opłaty, zaś w § 2 ust. 3 uchwały unormowano sposób składania zgłoszenia na dodatkowe usługi. Przepisem § 2 ust.4 uchwały określono natomiast wzór zgłoszenia, który stanowi załącznik do uchwały.

Regulacje powyższe nie stanowią w żadnym wypadku określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych ani też wysokości cen za te usługi, pozostają poza zakresem delegacji ustawowej, a tym samym w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny.

W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważniania zawężać ani przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP) musi respektować zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełniania ich treści postanowieniami ustawy ( por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02 ).

W związku z powyższym stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, w części określonej w § 2 uchwały, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Gminy Gierałtowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »