| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/220/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 420 006 zł, w tym:

- dochody bieżące - 215 150 zł

- dochody majątjowe - 204 856 zł.

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 120 zł - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług - 120 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 155 zł - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług - 147 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8

c) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 417 385 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 212 529 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze - 5 672 zł

- wpływy z usług - 4 842 zł

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 500 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - projekt "Na nauke nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł (w tym:środki z budżetu UE 171 287,75 zł, środki z budżetu państwa 30 227,25 zł). (1 313 481)

2) dochody majątkowe - o kwotę 204 856 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 204 856 zł

d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 646 zł - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z uslug - 646 zł

e) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł - dochody bieżące, w tym:

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 1 700 zł

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 321 521,95 zł – dochody bieżące

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 321 521,95 zł

- wpływy z różych dochodów - 321 521,95 zł.

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 549 687,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 548 657,52 zł

- wydatki majątkowe - 1 030 zł

a) Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 333 172,52 zł - wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych – 333 172,52 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –333 172,52 zł;

b) Dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 1 030 zł - wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 1 030 zł ( wtym:ydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)

c) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 213 785 zł -wydatki bieżące, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 11 770 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 11 770 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 770 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 500 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –500 zł;

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 201 515 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 201 515 zł

d) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 1 700 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 1 700 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –1 700 zł;

1) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 477 832,52 zł – wydatki majątkowe

a) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 477 832,52 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 477 832,52 zł, wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 477 832,52 zł (zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia )

§ 2. 1. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmieniło się dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 204 856 zł i pożyczki w kwocie 525 564 zł. W związku z powyższym zmniejsza się zaciąganą pożyczkę z kwoty 1 277 116,13 zł, do kwoty 525 564 zł, czyli o kwotę 751 552,13 zł.

2. Zmniejsza się także planowaną kwotę wolnych środków z kwoty 600 000 zł do kwoty faktycznie uzuskanej (wg sprawozdań finansowych za 2012r.) tj. 338 923,08 zł. (zmniejszono o kwotę 261 076,92 zł).

3. W związku z uchwałą o konsolidacji kredytów zmniejsza się rozchody na rok 2013 o kwotę 986 000 zł.

4. Mając powyższe na uwadze uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 178 072,78 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 055 078,70 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 5 078,70 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4..

5. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt gminy z kwoty 3 149 623 13 zł do kwoty 3 122 994,08 zł.

§ 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 i 2 niniejszej uchwały zmianie ulega:

1. § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

Deficyt budzetu gminy w wysokości 3 122 994,08 zł zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym - 2 258 507 zł

b) zaciągnietej pożyczki w WFOŚiGW - 525 564 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy - 338 923,08 zł.

1. § 11 pkt 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 055 078,70 zł (wg załącznika Nr 12).

§ 3. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r;

c) Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

e) Nr 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

f) Nr 6 - Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

g) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

h) Nr 12 – Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały (uaktualniono spłaty zaciąganego kredytu w latach 2014-2022),

i) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 944 155,84 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 067 149,92 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXVII/220/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększenia dochodów bieżących dokonano w dziale:

a) 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w kwocie - 120 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z wpłat za wodę i ścieki z mieszkania w Krzyżowej,

b) 750 "Administracja publiczna" w kwocie - 155 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z usług ksero w UG kwota 147 zł oraz z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8 zł,

c) 801 "Oświata i wychowanie" w łącznej kwocie 417 385 zł na podstawie otrzymanej darowizny pieniężnej z DELPHI dla Przedszkola w Korbielowie w kwocie 500 zł, ponadplanowych wpływów z usług świadczonych autobusem szkolnym w kwocie 4 842 zł, ponadplanowych dochodów z wynajmu placówek oświatowych w kwocie 5 672 zł; środki z budżetu UE i krajowego na projekt pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł. (do kwoty 1 313 481) - pismo FS-OP.433.0439.2011.ANC. FS.-OP.Kw.-1581/13 z dnia 24.05.2013r. a także o dotację uzyskaną z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację szkół w kwocie 204 856 zł

d) 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - ponadplanowe dochody uzyskane ze sprzedaży pojemników w kwocie 646 zł

e) 926 "Kultura fizyczna" w kwocie 1700 zł na podstawie otrzymanych darowizn pieniężnych na zawody sportowe z DELPHI w kwocie 1000 zł, PROBUDU w kwocie 300 zł, Michulec Paweł w kwocie 200 zł, Kotajny Tomasz w kwocie 200 zł.

2. Zmniejszono dochody bieżące w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 321 521,95 zł z tytułu różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych w związku z opóźnieniem inwestycji będą mniejsze wpływy ).

3. Zwiększono wydatki w dziale:

a) 600 "Transport i łączność" o kwotę 333 172,52 zł - na remonty dróg gminnych

b) 750 "Administracja publiczna" o kwotę 1 030 zł - na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

c) 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 213 785 zł - dla przedszkola w Korbielowie kwota 500 zł (pochodzące z darowizny celowej), na wydatki w szkołach kwota 11 770 zł (kwoty uzyskane z wynajmu pomieszczeń hal gimanstycznych i lekcyjnych) , na zwiększenie wydatków w projekcie pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł,

d) 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 1700 zł - środki pochodzące z darowizn celowych na pokrycie wydatków na cele sportowe.

4. Zmniejszono wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 477 832,52 zł na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia" w związku ze zmniejszeniem się kosztów po przeprowadzonym przetargu.

5. W załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe gminy w 2013r" dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w pkt 3 Oświata i wychowanie" zadanie pn."Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" o kwotę 477 832,52 zł a zwiększono wydatki w pkt 2 "Administracja publiczna" o kwotę 1030 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

6. W załączniku Nr 4 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013r" zmniejszono:

a) kwotę wolnych środków z kwoty 600 000 zł do kwoty faktycznie uzuskanej (wg sprawozdań finansowych za 2012r.) tj. 338 923,08 zł. (zmniejszono o kwotę 261 076,92 zł)

b) kwotę zaciąganej pożyczkę z kwoty 1 277 116,13 zł, do kwoty 525 564 zł, czyli o kwotę 751 552,13 zł w związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 22.04.2013r. gdyż zmieniło się dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 204 856 zł i pożyczki w kwocie 525 564 zł. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 178 072,78 zł, w tym z kredytów i pożyczek kwota 3 839 149,70 zł.

c) kwotę rozchodów o kwotę 986 000 zł, w związku z uchwałą o konsolidacji kredytów zmniejszono spłaty na br. z kwoty 2041 078,70 do kwoty 1 055 078,70 zł

7. W załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013r." oraz w załączniku Nr 6 "Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r." zwiększono kwotę dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 326/2013 z 13.05.2013, 338/2013 z 31.05.2013r. i 339/2013 z 3.06.2013r.

8. W załączniku Nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zwiększono kwotę dotacji celowych na inwestycje o kwotę 1 030 zł dla Miasta Bielsko-Biała będącego liderem projektu - na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

9. W załączniku Nr 12 "Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne" wprowadzono zmianę spłat rat w roku 2013 poprzez zmniejszenie spłat w roku 2013 o kwotę 986 000 zł i w koljnych latach od 2013 do 2026 - ujęto spłaty z kredytu konsolidacyjnego,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »