| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/220/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 420 006 zł, w tym:

- dochody bieżące - 215 150 zł

- dochody majątjowe - 204 856 zł.

a) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 120 zł - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług - 120 zł

b) Dział 750 Administracja publiczna – o kwotę 155 zł - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług - 147 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8

c) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 417 385 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 212 529 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze - 5 672 zł

- wpływy z usług - 4 842 zł

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 500 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - projekt "Na nauke nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł (w tym:środki z budżetu UE 171 287,75 zł, środki z budżetu państwa 30 227,25 zł). (1 313 481)

2) dochody majątkowe - o kwotę 204 856 zł, w tym:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 204 856 zł

d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 646 zł - dochody bieżące, w tym:

- wpływy z uslug - 646 zł

e) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł - dochody bieżące, w tym:

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - 1 700 zł

2) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 321 521,95 zł – dochody bieżące

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 321 521,95 zł

- wpływy z różych dochodów - 321 521,95 zł.

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 549 687,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 548 657,52 zł

- wydatki majątkowe - 1 030 zł

a) Dział 600 Transport i łączność - o kwotę 333 172,52 zł - wydatki bieżące

- wydatki jednostek budżetowych – 333 172,52 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –333 172,52 zł;

b) Dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 1 030 zł - wydatki majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 1 030 zł ( wtym:ydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)

c) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 213 785 zł -wydatki bieżące, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 11 770 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 11 770 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 770 zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 500 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 500 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –500 zł;

- Rozdział 80195 - Pozostała działalność - o kwotę 201 515 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 201 515 zł

d) Dział 926 Kultura fizyczna – o kwotę 1 700 zł, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – o kwotę 1 700 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 1 700 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –1 700 zł;

1) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 477 832,52 zł – wydatki majątkowe

a) Dział 801 Oświata i wychowanie – o kwotę 477 832,52 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 477 832,52 zł, wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 477 832,52 zł (zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia )

§ 2. 1. W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmieniło się dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 204 856 zł i pożyczki w kwocie 525 564 zł. W związku z powyższym zmniejsza się zaciąganą pożyczkę z kwoty 1 277 116,13 zł, do kwoty 525 564 zł, czyli o kwotę 751 552,13 zł.

2. Zmniejsza się także planowaną kwotę wolnych środków z kwoty 600 000 zł do kwoty faktycznie uzuskanej (wg sprawozdań finansowych za 2012r.) tj. 338 923,08 zł. (zmniejszono o kwotę 261 076,92 zł).

3. W związku z uchwałą o konsolidacji kredytów zmniejsza się rozchody na rok 2013 o kwotę 986 000 zł.

4. Mając powyższe na uwadze uchyla się poprzednią treść § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 178 072,78 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 055 078,70 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 5 078,70 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4..

5. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejsza się deficyt gminy z kwoty 3 149 623 13 zł do kwoty 3 122 994,08 zł.

§ 3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 i 2 niniejszej uchwały zmianie ulega:

1. § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

Deficyt budzetu gminy w wysokości 3 122 994,08 zł zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym - 2 258 507 zł

b) zaciągnietej pożyczki w WFOŚiGW - 525 564 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy - 338 923,08 zł.

1. § 11 pkt 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 055 078,70 zł (wg załącznika Nr 12).

§ 3. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r;

c) Nr 3 - Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;

e) Nr 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;

f) Nr 6 - Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;

g) Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

h) Nr 12 – Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały (uaktualniono spłaty zaciąganego kredytu w latach 2014-2022),

i) Nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2013 i latach następnych, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 944 155,84 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 067 149,92 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/220/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXVII/220/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

I. DOCHODY

1. Zwiększenia dochodów bieżących dokonano w dziale:

a) 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w kwocie - 120 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z wpłat za wodę i ścieki z mieszkania w Krzyżowej,

b) 750 "Administracja publiczna" w kwocie - 155 zł - ponadplanowe dochody uzyskane z usług ksero w UG kwota 147 zł oraz z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8 zł,

c) 801 "Oświata i wychowanie" w łącznej kwocie 417 385 zł na podstawie otrzymanej darowizny pieniężnej z DELPHI dla Przedszkola w Korbielowie w kwocie 500 zł, ponadplanowych wpływów z usług świadczonych autobusem szkolnym w kwocie 4 842 zł, ponadplanowych dochodów z wynajmu placówek oświatowych w kwocie 5 672 zł; środki z budżetu UE i krajowego na projekt pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł. (do kwoty 1 313 481) - pismo FS-OP.433.0439.2011.ANC. FS.-OP.Kw.-1581/13 z dnia 24.05.2013r. a także o dotację uzyskaną z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację szkół w kwocie 204 856 zł

d) 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - ponadplanowe dochody uzyskane ze sprzedaży pojemników w kwocie 646 zł

e) 926 "Kultura fizyczna" w kwocie 1700 zł na podstawie otrzymanych darowizn pieniężnych na zawody sportowe z DELPHI w kwocie 1000 zł, PROBUDU w kwocie 300 zł, Michulec Paweł w kwocie 200 zł, Kotajny Tomasz w kwocie 200 zł.

2. Zmniejszono dochody bieżące w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 321 521,95 zł z tytułu różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych w związku z opóźnieniem inwestycji będą mniejsze wpływy ).

3. Zwiększono wydatki w dziale:

a) 600 "Transport i łączność" o kwotę 333 172,52 zł - na remonty dróg gminnych

b) 750 "Administracja publiczna" o kwotę 1 030 zł - na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

c) 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 213 785 zł - dla przedszkola w Korbielowie kwota 500 zł (pochodzące z darowizny celowej), na wydatki w szkołach kwota 11 770 zł (kwoty uzyskane z wynajmu pomieszczeń hal gimanstycznych i lekcyjnych) , na zwiększenie wydatków w projekcie pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie" kwota 201 515 zł,

d) 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 1700 zł - środki pochodzące z darowizn celowych na pokrycie wydatków na cele sportowe.

4. Zmniejszono wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 477 832,52 zł na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia" w związku ze zmniejszeniem się kosztów po przeprowadzonym przetargu.

5. W załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe gminy w 2013r" dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w pkt 3 Oświata i wychowanie" zadanie pn."Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" o kwotę 477 832,52 zł a zwiększono wydatki w pkt 2 "Administracja publiczna" o kwotę 1030 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

6. W załączniku Nr 4 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013r" zmniejszono:

a) kwotę wolnych środków z kwoty 600 000 zł do kwoty faktycznie uzuskanej (wg sprawozdań finansowych za 2012r.) tj. 338 923,08 zł. (zmniejszono o kwotę 261 076,92 zł)

b) kwotę zaciąganej pożyczkę z kwoty 1 277 116,13 zł, do kwoty 525 564 zł, czyli o kwotę 751 552,13 zł w związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 22.04.2013r. gdyż zmieniło się dofinansowanie zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Jeleśnia" Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie dotacji w kwocie do 204 856 zł i pożyczki w kwocie 525 564 zł. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 178 072,78 zł, w tym z kredytów i pożyczek kwota 3 839 149,70 zł.

c) kwotę rozchodów o kwotę 986 000 zł, w związku z uchwałą o konsolidacji kredytów zmniejszono spłaty na br. z kwoty 2041 078,70 do kwoty 1 055 078,70 zł

7. W załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013r." oraz w załączniku Nr 6 "Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013r." zwiększono kwotę dochodów i wydatków pochodzących z dotacji celowych wprowadzonych do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 326/2013 z 13.05.2013, 338/2013 z 31.05.2013r. i 339/2013 z 3.06.2013r.

8. W załączniku Nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeleśnia w roku 2013 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zwiększono kwotę dotacji celowych na inwestycje o kwotę 1 030 zł dla Miasta Bielsko-Biała będącego liderem projektu - na pokrycie wkładu własnego do projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

9. W załączniku Nr 12 "Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2013 i lata następne" wprowadzono zmianę spłat rat w roku 2013 poprzez zmniejszenie spłat w roku 2013 o kwotę 986 000 zł i w koljnych latach od 2013 do 2026 - ujęto spłaty z kredytu konsolidacyjnego,

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »