| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 17 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)              Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Zwiększenie

Dochody

Wydatki

700


756
757
900


70004


70005

75616


75702
90002

Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- dochody bieżące, z tego:
* wpływy z różnych dochodów  zwrot podatku VAT
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki majątkowe, z tego:
* nabycie gruntu
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- dochody bieżące , z tego:
*  opłaty za gospodarkę odpadami
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące, z tego:
* odsetki od kredytów i pożyczek
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące, z tego:
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych

95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00

40.000,0040.000,00
40.000,00
40.000,00

22.000,0022.000,00
22.000,00
22.000,00

73.000,00

73.000,00
73.000,00
73.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

Razem:

135.000,00

135.000,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 dokonać  zmian:

1. Załącznika Nr 11 pn „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku, w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r, Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/238/13 i uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 roku.

2. Załącznik pn.”Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku„ otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/239/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 17 lipca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01036

Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowości Lubecko

679 000,00

664 000,00

310 773,00

353 227,00

Urząd Gminy Kochanowice

2

010

01036

Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice

720 000,00

100 000,00

100 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

3

010

01010

Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice

650 000,00

253 700,00

253 700,00

Urząd Gminy Kochanowice

4

010

01078

Odbudowa i odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej, ul.Szkolnej , ul, Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lipowej

846 300,00

396 300,00

396 300,00

Urząd Gminy Kochanowice

5

010

01095

Budowa placu zabaw w miejscowości Pawełki

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

6

600

60016

Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice

165 834,00

165 834,00

165 834,00

Urząd Gminy Kochanowice

7

600

60016

Budowa chodnika przy ul.Ks.Misia w Jawornicy wraz z kanalizacją deszczową

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

8

700

70005

Zakup gruntu - działka nr 2394/219

22 000,00

22 000,00

22 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

9

700

70005

Adaptacja byłego przedszkola na celeusług komunalnych w Kochcicach przy ul 20-lecia PRL

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

10

700

70005

Budowa Domu Spotkań w miejscowości Lubockie - Ostrów

399 894,00

389 894,00

220 000,00

169 894,00

Uzrąd Gminy Kochanowice

11

700

700005

Modernizacja Sali spotkań wraz z dobudową izby pamięci regionalno kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w miejscowości Harbułtowice

234 000,00

202 000,00

55 127,00

146 873,00

Urząd Gminy Kochanowice

12

750

75023

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

13

754

75412

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice

24 400,00

24 400,00

24 400,00

Urząd Gminy Kochanowice

14

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice

150 000,00

50 000,00

50 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

15

921

92120

Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w Droniowicach

80 000,00

77 000,00

33 893,00

43 107,00

Urząd Gminy Kochanowice

Ogółem

4 266 428,00

2 640 128,00

1 927 027,00

-

713 101,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »