| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/257/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r . poz.647 z późn. zm.),

po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia przyjętego uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 lutego 2011 r., na wniosek Wójta Gminy Lubomia

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE LUBOMIA
DLA OKREŚLONYCH TERENÓW

składający się z następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:

- Rozdział 1 - PRZEPISY OGÓLNE

- Rozdział 2 - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego             

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego             

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków             

- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych             

- Zasady scalania i podziału nieruchomości             

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji             

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej             

- Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych

- Rozdział 3 -PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW I SPOSOBÓW ICH ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej             

- Tereny zabudowy usługowej                           

- Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów             

- Tereny rolnicze

- Tereny ogrodów przydomowych             

- Tereny łąk i pastwisk             

- Tereny wód powierzchniowych             

- Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja             

- Tereny komunikacji

- Rozdział 4 - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW

- Rozdział 5 - PRZEPISY KOŃCOWE


ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje 21 terenów pokazanych na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 czerwca 2012 r., położonych w sołectwach:

1) Lubomia –tereny Nr 1÷ Nr 11 oraz teren Nr 20,

2) Syrynia - tereny Nr 13÷ Nr 18 oraz teren Nr 21,

3) Grabówka – teren Nr 12 oraz teren Nr 22.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1 – Nr 21 w skali 1:1000
o nazwie „rysunki planu”, które na podstawie ustaleń planu oraz przepisów odrębnych obowiązują w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalonych symbolami przeznaczeń terenów,

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

5) obiektów wskazanych do wpisu do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków,

6) granic stref ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i archeologicznych, pozostałe oznaczenia na rysunkach planu są elementami informacyjnymi planu.

3. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe przed znakiem łamane przez – numer terenu objętego planem,

2) oznaczenie cyfrowe po znaku łamane przez – kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze przeznaczenia terenu objętego planem,

3) oznaczenie literowe przed znakiem łamane przez – oznaczenie jednostki,

4) oznaczenia literowe po znaku łamane przez – rodzaj przeznaczenia terenu.

4. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

1) Nr 22 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

2) Nr 23 nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

5. Oznaczenia literowe o których mowa w ust. 3 pkt 3 oznaczają następujące jednostki:

1) A – Lubomia,

2) B – Syrynia.

6. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 3 pkt 4 oznaczają następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

1) MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) U– tereny zabudowy usługowej,

3) P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów             

4) ZM– tereny ogrodów przydomowych,

5) R– tereny rolnicze,

6) – tereny łąk i pastwisk,

7) WS– tereny wód powierzchniowych,

8) ITK– tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja,

9) KD– tereny dróg, w tym:

a) KDZ –tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza”,

b) KDL– tereny dróg publicznych klasy „lokalna”,

c) KDD– tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”,

d) KDW– tereny dróg wewnętrznych.

§ 2. Definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

              Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budynkach o dachach spadzistych – należy przez to rozumieć budynki, na których nachylenie połaci dachowych jest nie mniejsze niż 200,

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych kubaturowych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji. Nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z innymi przepisami planu i przepisami odrębnymi dotyczącymi odległości obiektów budowlanych, określają obszar wewnętrzny terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, na których dopuszcza się lokalizację zabudowy,

4) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób użytkowania terenów dopuszczany w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,

7) rysunku planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne do niniejszej uchwały w skali 1:1000,

8) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie całkowitą zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

9) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży,

10) terenach zalewowych – należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej,

11) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Lubomia

12) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

13) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

14) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,

15) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane na podstawie niniejszego planu,

16) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

17) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki do budynków na sąsiednich działkach.


ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakaz nawiązania formy architektury nowej do cech architektury występującej na obszarze objętym planem,

2) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu i grafitu,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) z zastrzeżeniem pkt 4 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu,

b) w przypadkach zabudowy szeregowej oraz zwartej dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków w granicach własności działek,

4) zachowanie minimalnych odległości nowych budynków:

- od brzegu wód powierzchniowych – 5,0 m,

- od granic terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi w zależności od rodzaju zabudowy,

2. Zabrania się realizacji:

1) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,

2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych.

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Tereny Nr 12 i Nr 22 znajdują się w granicach:

1) obszaru Natura 2000 „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski” kod PLB 240003,

2) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wielikąt”.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nakazuje się respektowanie powołujących te obszary rozporządzeń i uchwał.

3. Ustala się ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

1) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, utrzymanie równowagi przyrodniczej, ochronę walorów krajobrazowych,

2) nakaz stosowania do celów grzewczych , technologicznych, przygotowywania posiłków
i ciepłej wody użytkowej paliw niepowodujących przekroczenia aktualnych na dzień uchwalenia planu norm ochrony środowiska,

3) grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie
z przepisami odrębnymi,

4) zakaz zabudowy w odległości 50,0 m od granic stopy wałów przeciwpowodziowych oraz zakaz kopania studni, sadzawek, dołów i rowów na tym obszarze.

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów dźwięków, przy czym tereny o symbolachMNnależy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami.

6. Dopuszcza się odprowadzenia wód opadowych do cieków powierzchniowych wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach w tym zakresie.

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1. W granicach obszaru objętego planem znajdują się następujące obiekty wskazane do wpisu do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków:

1) kapliczka przy ul. Tartakowej 65 – teren Nr 2,

2) kapliczka przy ul. Korfantego 1 – teren Nr 4,

3) kapliczka przy ul. Asnyka 43 – teren Nr 5,

4) budynek mieszkalny z 1933 r., ul. Asnyka 35 – teren Nr 5.

2. Zakres ochrony kapliczek, o których mowa w ust.1 pkt 1÷3 obejmuje ich zachowanie i konserwację.

3. Zakres ochrony budynku, o którym mowa w ust.1 pkt 4 obejmuje:

1) nakaz zachowania bryły budynku, kształtu dachu oraz detalu architektonicznego,

2) dopuszczenie możliwości wymiany stolarki pod warunkiem zachowania historycznej formy stolarki i elewacji budynku.

4. Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej w granicach obszaru opracowania planu :

1) strefa „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej obejmująca:

a) ruralistyczny układ zabudowy wsi Lubomia wzdłuż ulic w granicach pokazanych na rysunkach planu na terenach Nr 3, Nr 4, Nr 6 oraz Nr 7,

b) teren Nr 16 znajdujący się w centralnej części wsi Syrynia wyróżniającej się historycznym układem ruralistycznym,

2) strefa „E” – ochrony ekspozycji obejmująca:

a) teren Nr 17 mieszczący się w ciągu widokowym z ul. Raciborskiej w kierunku Syryni,

b) teren Nr 22 w panoramie z kopca granicznego wsi Lubomia, Syrynia i Grabówka,

3) strefa „OW” – obserwacji archeologicznej obejmująca:

a) obszar ochrony stanowisk archeologicznych:

- obszar nr AZP:103-40 – stanowisko nr 61 na terenie Nr 1,

- obszar nr AZP:103-40 – stanowisko nr 31 na terenie Nr 6,

b) obszar ochrony stanowisk archeologicznych w promieniu 40 m od centrum stanowiska,

5. W strefach, o których mowa w ust. 4 ustala się:

1) w strefie „B” ochronę historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach kulturowych, w szczególności takich jak:

a) obiekty o wartościach zabytkowych,

b) charakter i skala zabudowy tradycyjnej,

c) historyczny przebieg dróg i rozmieszczenie placów,

d) elementy historycznej kompozycji zieleni,

2) w strefie „B” podejmowanie działań zmierzających do rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego oraz jego zasadniczych elementów, w szczególności poprzez:

a) prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do najbardziej wartościowych obiektów,

b) przeprowadzanie remontów i modernizacji oraz adaptacji do współczesnej funkcji obiektów o wartościach zabytkowych,

c) dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy do historycznego układu przestrzennego,

d) nawiązanie architektury nowych obiektów do form zabudowy tradycyjnej,

3) w strefie „E” ochronę ekspozycji i panoram historycznych poprzez:

a) zakaz lokalizacji dominant przestrzennych,

b) ograniczenie wysokości obiektów kubaturowych na terenach przeznaczonych do zabudowy do maksymalnie:

- 15,0 m na terenie o symbolu22A/1U,

- 12,0 m na terenie o symbolu17B/1ITK,

c) nakaz wykorzystania widoków i charakterystycznych dominant w kompozycji przestrzennej nowej zabudowy,

4) w strefie „OW” roboty ziemne mogą podlegać ograniczeniom, związanym z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków archeologicznych.

§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na terenach dróg publicznych zakazuje się sytuowania nośników reklamowych w sposób utrudniający widoczność kierowcom na drogach.

2. Reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków.

§ 7. Zasady scalania i podziału nieruchomości

1. Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów obligatoryjnie wymagających scalania i podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Gminę Lubomia.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalne powierzchnie działek:

a) na terenach o symbolachMN:

- dla zabudowy wolnostojącej - 800 m2,

- dla zabudowy bliźniaczej - 600 m2,

- dla zabudowy zwartej - 300 m2,

b) na terenach o symbolachU– 1000,0 m2,

c) na terenach o symbolachP– 2500,0 m2,

d) na terenach o symbolachZM– 500,0 m2,

e) na terenach o symbolach– 3000,0 m2,

f) na terenach o symbolachWS– 100,0 m2,

g) na terenach o symbolachITK– 2500,0 m2,

h) na terenach o symbolachKD– 5000,0 m2,

2) minimalna szerokość frontu działek:

a) na terenach o symbolachMN:

- dla zabudowy wolnostojącej - 22,0 m,

- dla zabudowy bliźniaczej – 28,0 m,

- dla zabudowy zwartej – 7,2 m,

b) na terenach o symbolachU– 24,0 m,

c) na terenach o symbolachP– 30,0 m,

d) na terenach o symbolachZM, ZŁ, WS, ITK, KD– 10,0 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°÷110°.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:

1) przeznaczenie terenów o symbolach3A/1KDZ, 4A/1KDZ(droga istniejąca) dla publicznej drogi klasy „zbiorcza”,

2) przeznaczenie terenu o symbolu14B/1KDL(droga istniejąca) dla publicznej drogi klasy „lokalna”,

3) przeznaczenie terenów o symbolachKDDdla publicznych dróg klasy „dojazdowa”,

4) przeznaczenie terenów o symbolachKDWdla dróg wewnętrznych,

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg:

1) dla dróg o symbolachKDZ– 20,0 m,

2) dla dróg o symbolachKDL– 12,0 m,

3) dla dróg o symbolachKDD– 10,0 m,

4) dla dróg o symbolachKDW– 6,0 m,

3. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających o których mowa w ust. 2 zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi, w przedziale:

1) dla dróg o symbolachKDZ– 10,0 m ÷ 30,0 m,

2) dla dróg o symbolachKDL– 11,0 m ÷ 20,0 m,

3) dla dróg o symbolachKDD– 4,0 m ÷ 14,0 m,

4) dla dróg o symbolachKDW– 3,0 m ÷ 8,0 m,

4. Utrzymuje się zachowanie powiązań wewnętrznego układu komunikacyjnego z drogą wojewódzką Nr 936 poprzez skrzyżowania w poziomie terenu.

5. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

1) dla obiektów handlowych – 30 miejsc na 1000 m2podstawowej powierzchni użytkowej,

2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) dla hoteli i moteli – 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych,

4) dla biur – 30 miejsc na 1000 m2powierzchni użytkowej,

5) dla zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

6) dla lokali rozrywkowych – 30 miejsc na 100 miejsc widowiskowych,

7) dla obiektów sportowych – 30 miejsc na 100 użytkowników,

8) dla szkół, przedszkoli i żłobków – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

9) dla przychodni zdrowia – 25 miejsc na 1000 m2powierzchni użytkowej,

10) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce na 1 mieszkanie.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń,

2) ustala się przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci zgodnie z poniższymi zasadami:

a) przebieg sieci winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg,

b) inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z systemu wodociągowego miasta Raciborza,

2) dopuszcza się pobór wody z ujęć lokalnych i ze studni przydomowych do czasu realizacji systemu zaopatrzenia, o którym mowa w pkt 1 pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom odrębnym,

3) dla zapewnienia ciągłości dostawy wody pitnej konieczność utrzymywania awaryjnego połączenia sieci z ościennymi gminami.

4) konieczność zapewnienia dostępu do wody poprzez właścicieli nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych do kanalizacji deszczowej,

2) odprowadzenie ścieków bytowych z sołectw Lubomia, Syrynia, Grabówka na oczyszczalnię ścieków w Raciborzu, poprzez kanalizację grawitacyjno-pompową,

3) do czasu realizacji sieci gminnej możliwość odprowadzania ścieków do oczyszczalni lokalnych lub gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w gaz ziemny dostarczany sieciowo,

2) uzupełniające zaopatrzenia w gaz płynny,

3) możliwość poboru ciepła dla celów grzewczych z innych odnawialnych źródeł energii.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z linii napowietrznych i kablowych 20 kV poprzez stacje transformatorowe 20/0,4 kV,

2) ustala się pokrycie zwiększającego się zapotrzebowanie w energię elektryczną poprzez:

a) zamianę istniejących transformatorów na jednostki o większej mocy,

b) budowę nowych stacji transformatorowych zasilanych z sieci 20 kV napowietrznych lub kablowych,

3) na rysunkach planu wprowadzono informacyjnie strefy techniczne od linii elektroenergetycznych 20 kV w odległości 8 m od osi linii,

4) zasady zagospodarowania w strefach, o których mowa w pkt 3 regulują przepisy odrębne.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych


1. W granicach obszaru objętego planem na terenach Nr 13 ÷ Nr 18 oraz Nr 21 występują złoża węgla kamiennego „Anna Pole Południe”, podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zalewowe.


ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW I SPOSOBÓW ICH ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA

§ 11. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dla zbiorów terenów o symbolachMNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe, o ile uciążliwość ich oddziaływania mieścić się będzie w granicach nieruchomości, na której są zlokalizowane,

b) budynki gospodarcze,

c) garaże dla samochodów osobowych,

d) dojazdy i drogi wewnętrzne, place, miejsca parkingowe, chodniki,

e) ogrody, obiekty małej architektury,

f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

g) na terenie o symbolu11A/1MNustala się możliwość lokalizacji pompowni ścieków bytowych.

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektów i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki,

b) warsztatów napraw i obsługi samochodów, stacji paliw,

c) garaży i parkingów dla samochodów ciężarowych,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nakaz dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków do formy dachów budynków mieszkalnych istniejących na sąsiednich działkach, a w przypadku gdy na sąsiednich działkach istnieją budynki mieszkalne z dachami o kształtach różniących się bądź sąsiednie działki są niezabudowane budynkami mieszkalnymi, pozostawia się dowolność wyboru kształtu dachu nowego budynku,

b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 200÷450oraz 200÷750w przypadku realizacji dachu mansardowego,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne i usługowe– 13,0 m,

- budowle -15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

i) minimalna ilość miejsc parkingowych - zgodnie z § 8 ust. 4,

j) dla zabudowy zwartej i bliźniaczej dopuszcza się lokalizację budynków w granicach własności działek nie przylegających do dróg publicznych,

k) dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem wymogów odnoszących się do parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 12. Tereny zabudowy usługowej

Dla zbiorów terenów o symbolachUustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego,

b) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,

c) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,

d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

e) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,

f) dojazdy i drogi wewnętrzne, place, chodniki,

g) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d place składowe,

3) zakaz lokalizacji:

a) obiektów i urządzeń o funkcji produkcyjnej,

b) obiektów i urządzeń produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

c) wszelkiego rodzaju użytkowania, których uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są zlokalizowane,

d) składowisk odpadów,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nakaz dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków do formy dachów budynków istniejących na sąsiednich działkach, a w przypadku gdy na sąsiednich działkach istnieją budynki z dachami o kształtach różniących się bądź sąsiednie działki są niezabudowane, pozostawia się dowolność wyboru kształtu dachu nowego budynku,

b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 200÷ 450oraz 200÷750w przypadku realizacji dachu mansardowego,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25%,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,2,

g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki i budowle – 15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

i) minimalna ilość miejsc parkingowych - zgodnie z § 8 ust. 4,

j) dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem wymogów odnoszących się do parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 13. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Dla zbiorów terenów o symbolachPustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy, magazyny,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty o funkcji usługowej i obsługi komunikacji kołowej,

b) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, drogi, chodniki,

c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) zakaz lokalizacji:

a) wszelkiego rodzaju obiektów o funkcji mieszkaniowej,

b) działalności produkcyjnej, której uciążliwość wykracza poza obrys terenów przeznaczonych w planie dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się realizacje dachów spadzistych lub płaskich,

b) w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 200÷ 450oraz 200÷750w przypadku realizacji dachu mansardowego,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

f) minimalna intensywność zabudowy – 0,3,

g) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- obiekty produkcyjne – 20,0 m

- składy, magazyny, obiekty usługowe – 15,0 m

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

i) minimalna ilość miejsc parkingowych - zgodnie z § 8 ust. 4,

j) dopuszcza się nadbudowę, rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem wymogów odnoszących się do parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 14. Tereny rolnicze

Dla terenu o symboluRustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) pola uprawne,

b) drogi polne,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) dojazdy do nieruchomości, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe i spacerowe,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z produkcją rolną,

3) zakaz:

a) lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów wymienionych w pkt 2 lit. b, oraz tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z prowadzoną produkcją rolną,

b) składowania odpadów przemysłowych i komunalnych,

c) wykonywania robót ziemnych zmieniających ukształtowanie terenu,

4) maksymalna wysokość zabudowy:

- budowle – 15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m.

§ 15. Tereny ogrodów przydomowych

Dla zbiorów terenów o symbolachZMustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - ogrody przydomowe,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia małej architektury,

b) altany ogrodowe o powierzchni zabudowy nie wymagającej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) oczka wodne, ścieżki spacerowe,

3) zakaz lokalizacji:

a) nowych budynków,

b) szklarni i namiotów foliowych,

4) parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15%,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80%,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

e) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,

g) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m.

§ 16. Tereny łąk i pastwisk

Dla terenu o symboluustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - łąki i pastwiska,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zieleń urządzona i izolacyjna,

b) nieutwardzone dojazdy i nieutwardzone drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe i spacerowe,

c) możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną i leśną,

3) zakaz:

a) lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych, za wyjątkiem wymienionych
w pkt 2 lit. c,

b) zalesienia (poza pojedynczymi nasadzeniami drzew),

c) lokalizacji dróg o trwałej nawierzchni, parkingów, utwardzonych placów.

§ 17. Tereny wód powierzchniowych

Dla terenu o symboluWSustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe,

2) przeznaczenia dopuszczalne - urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do zachowania spływu, poprawy czystości oraz zwiększenia dotychczasowej retencji wód,

3) zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania poza wodami powierzchniowymi, innego niż przekształcenia związane z budową wysp, półwyspów i innych urządzeń związanych
z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów oraz hodowlą ryb.

§ 18. Tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja             

Dla terenu o symboluITKustala się:

1) przeznaczanie podstawowe:

a) oczyszczalnia ścieków,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) zabudowa towarzysząca oczyszczalni ścieków,

b) zieleń urządzona,

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą techniczną,

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się relizację dachów płaskich lub dachów spadzistych o spadku połaci dachowych do 45o,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80 %,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynnej – 10 %,

d) minimalna intensywność zabudowy – 0,1,

e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,

f) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m.

§ 19. Tereny komunikacji

Dla terenów o symbolachKDZ, KDL, KDD, KDWustala się:

1) przeznaczanie podstawowe - drogi,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,

c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach niekolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi,

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) ścieżki rowerowe należy realizować o szerokości: jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,

b) skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych,

5) nakaz uwzględnienia zapisów § 8 niniejszej uchwały.


ROZDZIAŁ4.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW

§ 20. 1. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg.

2. Na terenach o symbolach2A/1MN, 3A/2MNprzy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej należy uwzględnić minimalną odległość 50,0 m od granic cmentarza.

3. Uciążliwość oddziaływania lokalnej oczyszczalni ścieków, którą dopuszcza się do lokalizacji na terenie o symbolu17B/1ITKnie może wykraczać poza linie rozgraniczające tego terenu.


ROZDZIAŁ5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21. Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) tereny o symbolachMN, UiP- 25 %,

2) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 – 5 %.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubomi.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.


Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia
dla określonych terenów

Lp.

Numer uwagi

Data
wpływu uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu             planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Uwaga
uwzglę-dniona

Uwaga nieuwzglę-dniona

Uwagi

1

4

01.03.
2013 r.

Składający uwagę proszą
o zrównanie obszaru zabudowy
na działce 526/135
z zaprojektowanym obszarem zabudowy na działce nr 528/135 zgodnie z załącznikami.

528/135,
526/135

-

Uwaga nie może być uwzględniona gdyż działka nr 526/135 znajduje się poza obszarem objętym planem.

2

12

12.03.
2013 r

Składający uwagę zwracają się
z prośbą o zmianę przeznaczenia gruntu na tereny  pod zabudowę mieszkaniową.

163/64, 165/64

-

Uwaga nie może być uwzględniona gdyż działki nr 163/64, 165/64 znajdują  się poza obszarem objętym planem.


Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XXXVII/257/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Nakłady na budowę dróg publicznych oraz sieci wodociągowej na niektórych terenach oraz dokumentacji projektowej kształtować się będą na poziomie ok. 704 tys. zł. Z kolei konieczność wykup gruntów pod budowę tych dróg szacuje się na poziomie ok. 106 tys. zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków uchwalenie planu wygeneruje także dochody budżetowe. Docelowo wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z terenów mieszkaniowych i usługowych jeszcze niezabudowanych mogą wynieść ok. 14,7 tys. zł. rocznie, zwiększając tym samym dochody własne gminy.

W celu sfinansowania kosztów budowy dróg publicznych oraz sieci wodociągowej niezbędne może okazać się posiłkowanie zewnętrznymi źródłami finansowania.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »