| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/260/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubomia

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2013 r., poz. 594), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), po  przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXV/182/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubomia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/260/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia

Dział I.
Postanowienia wstępne.

§ 1.

1. Regulamin określa zasady, sposób, formy i tryb przyznawania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie Gminy Lubomia.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) uczniu – należy rozumieć przez to ucznia, słuchacza, wychowanka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty,

b) szkole – należy  rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium,

                            ośrodek o którym mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty,

c) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 tekst jednolity z późn. zm.),

d) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

e) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Dział II.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 2.

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w art. 90 d ustawy o systemie oświaty, ustalana jest w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz występowania okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty i wynosi:

a) 120 % kwoty zasiłku rodzinnego– jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi  do 60 % kryterium dochodowego,

b) 100 % kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi

60,01% -90 % kryterium dochodowego,

c) 80 % kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi

90,01% -100 % kryterium dochodowego,

3. Jeżeli w rodzinie występuje więcej niż jedna okoliczność wymieniona w art. 90 d

ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj, w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, miesięczną wysokość stypendium podwyższa się o 10 zł.

Dział III.
Formy udzielania stypendium szkolnego.

§ 3.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w szczególności takich jak:

1) nauka w szkole muzycznej lub w szkole sportowej,

2) zajęcia muzyczne, artystyczne, plastyczne, poznawczo-naukowe i inne, poszerzające wiedzę i umiejętności lub usprawniające percepcję,

3) kursy językowe,

4) kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego lub egzaminów wstępnych na wyższą uczelnie,

5) zajęcia terapeutyczne, dysgraficzne, dyslektyczne, logopedyczne lub inne realizowane poza szkołą,

6) wycieczki szkolne, wyjścia do kin, teatrów ,muzeów itp.,

7) zielona szkoła

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

1) podręczników szkolnych (nowych i używanych), lektur szkolnych , książek rozwijających zainteresowania ucznia,

2) słowników, atlasów, encyklopedii (w tym również multimedialnych),

3) przyborów szkolnych wymaganych do nauki (np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektor, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.),

4) tornistra, plecaka, torby sportowej  (1 szt. na semestr),

5) stroju, obuwia i sprzętu sportowego  na zajęcia szkolne i pozalekcyjne (2 x na semestr),

6) innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności ucznia (np. instrumenty muzyczne, mikroskopy, lunety, itp.)

7) komputera, oprogramowania i części do komputera, peryferii komputerowych, audiobooków z nagraniami lektur i literatury popularno-naukowej, ebooków zawierających lektury szkolne, czytanek, ebooków, notebooków i tabletów,

8) drukarki, tuszu do drukarki,

9) biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej, regału na książki,

10) okularów korekcyjnych,

11) basenu (strój kąpielowy, klapki, opłata za uczestnictwo w szkołach pływackich),

12) przyborów oraz odzieży roboczej do nauki zawodu.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w tym:

1) kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej,

2) czesnego lub opłaty za Internat.

4. Świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Dział IV.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 4.

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi w terminie określonym w art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

2. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego, jego formy, okres na jaki stypendium jest przyznane oraz sposób wypłaty określa się w decyzji administracyjnej.

3. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, okresie od września do czerwca  roku następnego.

4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, w następujących przypadkach:

a) ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia

b) długotrwałej choroby (rodzica lub opiekuna prawnego),

c) utraty zatrudnienia (rodzica bądź opiekuna prawnego),

d) śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

e) klęski żywiołowej,

f) innych wypadkach losowych uzasadniających złożenie wniosku po terminie, z dodatkowym wnioskowaniem  przez pracownika socjalnego.

§ 5.

1. Stypendium szkolne realizowane jest w postaci:

1) Przelewu kwoty stypendium szkolnego lub jego części na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub udzielającego pomocy rzeczowej,

2) Zakupu podręczników lub pomocy naukowych.

3) Przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej (na podstawie czeku wydanego prze OPS Lubomia) w kasie banku,  po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne w formie faktur i rachunków. Możliwe jest także dokumentowanie wydatków w formie np. umowy kupna – sprzedaży, umowy o dzieło lub umowy zlecenia i rachunku do tej umowy. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość udokumentowania wydatków paragonem lub pisemnym oświadczeniem.

4) Faktury bądź rachunki muszą być imienne na rodzica ucznia (wnioskodawcę) lub małżonka rodzica ucznia- pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,  lub pełnoletniego ucznia.

5) Zakupione przedmioty nie identyfikowane bezpośrednio z użytkiem szkolnym (np.  plecak, buty, strój, inne) powinny mieć adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie posiada odpowiedniego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub nie posiada identyfikatora, upoważniony sprzedawca może potwierdzić podpisem fakt zakupu artykułu szkolnego lub sportowego na odwrocie faktury, rachunku (paragonu) wraz z pieczątką sklepu.

6) Zakupy artykułów i przedmiotów wymienionych w § 3 pkt 2 mogą  być dokonywane  od  miesiąca  lipca poprzedzającego dany rok szkolny.

7) Wypłaty dokonuje się do rąk rodziców (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub osobiście dla ucznia pełnoletniego.

8) Dopuszcza się możliwość  wypłaty stypendium w formie zaliczki pieniężnej, która zostanie rozliczona dokumentami wymienionymi w § 5 ust. 5 pkt 3.

9) Stypendium szkolne może być realizowane w okresach miesięcznych, kilkumiesięcznych lub jednorazowo.

Dział V.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 6.

1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

a) brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców (opiekunów prawnych),

b) śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

c) kradzież w mieszkaniu ucznia,

d) pożar lub zalanie mieszkania,

e) klęska żywiołowa,

f) innych wypadkach losowych uzasadniających złożenie wniosku.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomi.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Zasiłek szkolny, przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany jest poprzez dostarczenie uczniom zakupionych rzeczy, na które zapotrzebowanie zostało zgłoszone lub jest wypłacany rodzicom (opiekunowi prawnemu) niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniemu uczniowi, po przedstawieniu odpowiednio dokumentów potwierdzających poniesione wydatki takich jak: faktury, rachunki. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się  paragony, oświadczenia.

5. Dopuszcza się możliwość wypłaty zasiłku w formie zaliczki pieniężnej, która zostanie rozliczona dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 4.

6. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej - czekiem do realizacji w kasie banku.

7. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego do wysokości i na zasadach określonych w decyzji o przyznaniu zasiłku wypłacany jest rodzicom (prawnym opiekunom) albo pełnoletnim uczniom.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »