| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/266/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z ar. 7 ust.1 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn.), art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustanowić Nagrodę Gminy Lubomia za  osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji.

2. Ustalić zasady i tryb przyznawania Nagrody Gminy Lubomia określone w Regulaminie  stanowiący  załącznk nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć wzór wniosku o przyznanie nagrody będący załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXV/225/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji, kultury i sztuki oraz sportu i turystyki.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/266/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

Regulamin przyznawania
Nagrody Gminy Lubomia

Regulamin określa zasady i tryb  przyznawania dorocznych nagród  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji.

§ 1.

Nagrodę  może otrzymać osoba lub zespół osób, zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia.

§ 2.

Celem przyznania nagród  jest :

1. Stworzenia lokalnego środowiskowego systemu promowania i nagradzania osób  wybitnie zdolnych w dziedzinie nauki i edukacji.

2. Upowszechnienia informacji o osiągnięciach osób, kreujących pozytywny wizerunek Gminy Lubomia poza jej obszarem.

3. Budowania pozytywnych wzorców społecznych i dodatkowej promocji Gminy Lubomia.

4. Pomoc w rozwijaniu lokalnych talentów.

5. Motywującego oddziaływania nagród w celu osiągania wysokich wyników przez uczniów i podnoszenia jakości pracy szkół oraz innych placówek.

§ 3.

Zasady przyznawania nagród:

1. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe:

1) Nagrody I stopnia mogą być przyznawane studentom o wybitnym dorobku naukowym oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych, którzy są finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty, olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, konkursów na szczeblu co najmniej ogólnopolskim,

2) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca I - III na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursach i olimpiadach,

3) Nagroda III stopnia  za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatowym.

2. W danym roku kalendarzowym osobie lub zespołowi osób można przyznać tylko jedną nagrodę w jednej z kategorii wymienionych w ust. 1 pkt.1-3.

§ 4.

1. Środki finansowe przeznaczone na nagrody pochodzą z budżetu Gminy Lubomia. Wysokość nagrody jest uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Lubomia

i może podlegać zmianom.

2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej przez Wójta Gminy Lubomia, w wysokości:

1) Nagroda I stopnia do 1000,00 zł

2) Nagroda II stopnia do 600,00 zł

3) Nagroda III stopnia do 400,00 zł

§ 5.

Nauczycielom i opiekunom nagrodzonych uczniów przyznawane są wyróżnienia
w formie dyplomu lub statuetki.

§ 6.

Do składania wniosków są uprawnione:

1. Rady pedagogiczne,  rady rodziców  szkół z terenu gminy.

2. Organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe o z terenu gminy.

3. Osoby zainteresowane indywidualnie lub osoby polecające do nagrody, wyróżnienia.

§ 7.

Tryb przyznawania nagród:

1. Zgłoszenia do nagrody dokonuje się na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomia w terminach:

- do końca września 2013 roku za rok 2012,

- do końca lutego roku następnego po uzyskaniu osiągnięcia.

3. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski wymagają uzyskania pozytywnej opinii Komisji powołanej przez Wójta Gminy, której członkowie zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

5. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji.

§ 8.

Nagrody i wyróżnienia będą wręczane na sesji Rady Gminy Lubomia lub podczas uroczystości szkolnych albo lokalnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/266/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

Wniosek o przyznanie
nagrody (wyróżnienia)  Gminy Lubomia
za osiągnięcia w dziedzinie nauki i edukacji

I. Nazwa i adres wnioskodawcy:

.......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

II. Dane kandydata:

1. Imię i nazwisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Data i miejsce urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Telefon kontaktowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Uczeń/ student (nazwa szkoły) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Nazwisko i imię trenera, opiekuna, nauczyciela, instruktora kandydata do nagrody.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Dokumentacja:

1. Kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego wybitne osiągnięcia

2. Dodatkowe dane  (zaświadczenie , wycinki  prasowe i inne)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ pieczęć i podpis wnioskodawcy/

IV. Opinia Komisji powołanej przez Wójta Gminy.

V. Podpisy członków Komisji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »