| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn.), art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), 4. ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji z oraganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustanowić Nagrodę Gminy Lubomia za za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

2. Ustalić zasady i tryb przyznawania Nagrody Gminy Lubomia określone w Regulaminie  stanowiący  załącznk nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć wzór wniosku o przyznanie nagrody będący załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/268/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

Regulamin przyznawania
Nagrody Gminy Lubomia

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki dla mieszkańców Gminy Lubomia.

§ 1.

Nagrodę może otrzymać osoba lub zespół osób zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia.

§ 2.

Celem przyznania nagród jest :

1. Stworzenia lokalnego środowiskowego systemu promowania i nagradzania osób  wybitnie zdolnych w dziedzinie kultury i sztuki.

2. Upowszechnienia informacji o osiągnięciach osób, kreujących pozytywny wizerunek Gminy Lubomia poza jej obszarem.

3. Motywującego oddziaływania nagród w celu osiągania wysokich wyników przez uczniów i podnoszenia jakości pracy szkół, domów kultury oraz innych placówek.

4. Pomoc w rozwijaniu lokalnych talentów.

5. Budowania pozytywnych wzorców społecznych i dodatkowej promocji Gminy Lubomia.

§ 3.

Zasady przyznawania nagród:

1. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia artystyczne, indywidualne lub zespołowe (np.: plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne)

1) Nagroda I stopnia za uzyskanie wysokich wyników na szczeblu co najmniej ogólnopolskim,

2) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca I - III na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

3) Nagroda III stopnia  za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatowym.

2. W danym roku kalendarzowym osobie lub zespołowi osób można przyznać tylko jedną nagrodę w jednej z kategorii wymienionych w ust. 1 punkt 1-3.

§ 4.

1. Środki finansowe przeznaczone na nagrody pochodzą z budżetu Gminy Lubomia. Wysokość nagrody jest uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Lubomia i może podlegać zmianom.

2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej przez Wójta Gminy Lubomia, w wysokości:

1) Nagroda I stopnia do 1000,00 zł

2) Nagroda II stopnia do 600,00 zł

3) Nagroda III stopnia do 400,00 zł

§ 5.

Wyróżnienia są przyznawane opiekunom i instruktorom osób nagrodzonych za wysokie wyniki w pracy w formie dyplomu lub statuetki.

§ 6.

Do składania wniosków są uprawnione:

1. Rady pedagogiczne,  rady rodziców  szkół z terenu gminy.

2. Organizacje, instytucje kulturalno-oświatowe z terenu gminy.

3. Osoby zainteresowane indywidualnie lub osoby polecające do nagrody.

§ 7.

Tryb przyznawania nagród:

1. Zgłoszenia do nagrody dokonuje się na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomia w terminach:

- do końca września 2013 roku za rok 2012,

- do końca lutego roku następnego po uzyskaniu osiągnięcia.

3. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski wymagają uzyskania pozytywnej opinii Komisji powołanej przez Wójta Gminy, której członkowie zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

5. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji.

§ 8.

Nagrody będą wręczane na sesji Rady Gminy Lubomia lub podczas uroczystości szkolnych albo lokalnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/268/2013
Rady Gminy Lubomia
z dnia 19 lipca 2013 r.

Wniosek o przyznanie
nagrody (wyróżnienia) Rady Gminy Lubomia
w dziedzinie kultury i sztuki

I. Nazwa i adres wnioskodawcy:

.......................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

II. Dane kandydata:

1. Imię i nazwiko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Data i miejsce urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Telefon kontaktowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Uczeń (nazwa szkoły) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Nazwisko i imię trenera, opiekuna, nauczyciela, instruktora kandydata do nagrody.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Dokumentacja:

1. Kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego wybitne osiągnięcia

2. Dodatkowe dane  (zaświadczenie organizatora, wycinki  prasowe i inne)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ pieczęć i podpis wnioskodawcy/

IV. Opinia Komisja powołanej przez Wójta Gminy.

V. Podpisy członków Komisji.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »