| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi „Kubusiowe Maluchy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Nadać statut Zespołowi ”Kubusiowe Maluchy” z siedzibą przy ul. Górniczej 47 b, 43-225 Wola w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/253/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 19 lipca 2013 r.

STATUT ZESPOŁU "KUBUSIOWE MALUCHY" W WOLI

§ 1. Zespół „Kubusiowe Maluchy”, zwany dalej „Zespołem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miedźna.

§ 2. Zespół działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 594),

2) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 235),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r.
Nr 223, poz.1458 z późn.zm.),

5) niniejszego statutu,

6) innych przepisów prawa.

§ 3. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół „Kubusiowe Maluchy” w Woli ul. Górnicza 47b i używa się jej w pełnym brzmieniu.

§ 4. Siedzibą i obszarem działania Zespołu jest Gmina Miedźna.

§ 5. 1. Celem działania Zespołu jest usprawnienie organizacji pracy klubu dziecięcego i żłobka
wchodzących w jego skład.

2. Do zadań Zespołu należy:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobka i klubu dziecięcego,

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

3) koordynowanie procesu rekrutacji do żłobka i klubu dziecięco,

4) organizowanie i koordynowanie działań związanych z zapewnienie dzieciom wyżywienia podczas pobytu w żłobku i klubie dziecięcym,

5) zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań żłobka i klubu dziecięcego,

6) koordynowanie realizacji w żłobku i klubie dziecięcym działań opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych , właściwych dla wieku i potrzeb rozwojowych
dzieci, wynikających z programu pracy żłobka i klubu dziecięcego,

7) wyposażanie żłobka i klubu dziecięcego w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny · do realizacji zadań.

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem żłobka i klubu dziecięcego wchodzących w skład
Zespołu.

2. Dyrektor sprawuje swoją funkcję na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy Miedźna.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłowe tj.: rzetelne, celowe, oszczędne
i efektywne gospodarowanie powierzonym mu mieniem Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników.

5. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

1) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zespołu,

2) nadawanie regulaminu organizacyjnego Zespołowi i nadzór nad jego realizacją,

3) ustalanie planu finansowego Zespołu i nadzór nad jego realizacją.

§ 7. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania żłobka i klubu dziecięcego określa
regulamin organizacyjny żłobka i klubu dziecięcego.

2. Organizację procesu zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat 3 określa statut żłobka
i klubu dziecięcego, za ich realizację odpowiada Dyrektor Zespołu.

§ 8. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a Dyrektor Zespołu jest przełożonym pracowników Zespołu.

§ 9. 1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Miedźna.

2. Dyrektor Zespołu składa Wójtowi Gminy Miedźna coroczne sprawozdanie z działalności
Zespołu.

§ 10. 1. Gmina Miedźna zapewnia środki finansowe na realizację zadań Zespołu, zabezpiecza
warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie
i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym
Zespołu.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla gminnych jednostek
budżetowych.

3. Zespół prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na podstawie odrębnych przepisów.

4. Zespół sporządza sprawozdanie z wykonania planu finansowego i przedkłada je Wójtowi
Gminy Miedźna.

§ 11. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka i klubu dziecięcego oraz zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przypadku nieobecności, regulują statuty: żłobka i klubu dziecięcego.

§ 12. Sprawy nieuregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty żłobka i klubu dziecięcego wchodzących w skład Zespołu.

§ 13. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadawania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »