| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/254/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu „Kubusiowe Maluchy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Nadać statut Klubowi Dziecięcemu ”Kubusiowe Maluchy” z siedzibą przy ul. Górniczej 47 b, 43-225 Wola w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/254/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 19 lipca 2013 r.

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO „KUBUSIOWE MALUCHY”
W WOLI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Klub dziecięcy jest jednostką organizacyjną Gminy Miedźna i działa na podstawie przepisów:

a) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235),

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ),

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

d) Innych właściwych przepisów prawa i mniejszego Statutu.

§ 2. 1. Nazwa Klubu Dziecięcego brzmi: „Kubusiowe Maluchy”.

2. Siedziba Klubu Dziecięcego „Kubusiowe Maluchy” mieści się w Woli przy ul. Górniczej 47 b.

3. Obszarem działalności jest teren Gminy Miedźna.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o Klubie, należy przez to rozumieć Klub Dziecięcy „Kubusiowe Maluchy” w Woli.

2. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Wójt Gminy Miedźna.

3. Klub używa pieczęci zgodnie z nazwą Klubu w pełnym brzmieniu: Klub Dziecięcy „Kubusiowe Maluchy”
ul. Górnicza 47 b 43-225 Wola

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 4. 1. Podstawowym celem działania Klubu jest opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia
1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.

§ 5. 1. Do zadań Klubu należy:

a) zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

c) prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniając
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwej do wieku dziecka,

d) zapewnienie dziecku prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku dziecka, obowiązujących norm i ograniczeń dietetycznych.

§ 6. 1. Realizacja zadań, o których mowa w §6 następuje poprzez:

a) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych określonych w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235),

b) zatrudnienie wykwalifikowanej kadry działalności podstawowej oraz pracowników obsługi, w liczbie odpowiadającej wymogom ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235),

c) wyposażenie Klubu w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie do etapu rozwojowego małego dziecka,

d) zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania
godności osobistej dziecka oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie,

e) indywidualizacje zajęć z dziećmi,

f) współprace z rodzicami dziećmi, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,

g) organizacje opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ ZASADY USTALENIA OPŁAT


§ 7. 1. Do Klubu przyjmowane są dzieci rodziców/prawnych opiekunów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna.

2. W razie wolnych miejsc z Klubie mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na

terenie innych gmin na podstawie porozumień podpisanych z tymi gminami.

§ 8. 1. Zapisy do Klubu prowadzone są przez cały rok.

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a) obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub uczących się,

b) rodziców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo ( rodzicem samotnie wychowującym dziecko jest: rodzic będący panna, kawalerem, wdowa, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzic, w stosunku do którego orzeczoną separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzic pozostający w zawiasku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności),

c) dzieci rodziców studiujących w systemie dziennym.

3. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność założenia karty zgłoszenia dziecka do Klubu.

4. Dzieci nieprzyjęte do Klubu w związku z brakiem miejsc umieszczane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Klubu.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Klubie, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją rodzinną lub zdrowotną, do Klubu może być przyjęte dziecko poza kolejnością i nie spełniające kryteriów określonych w ust. 2.

§ 9. 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do Klubu jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do Klubu, której wzór określa kierownik Klubu.

2. Na zadanie Kierownika Klubu rodzice zobowiązani są do udokumentowania stanu faktycznego podanego w karcie zgłoszenia dziecka do Klubu.

3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków Klubu może nastąpić w każdym czasie w przypadku niewywiązywania się rodziców z obowiązku wnoszenia opłaty za usługi świadczone przez klub w czasie przekraczającym 30 dni od wymaganego terminu wpłaty.

4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

5. W przypadku uregulowania zaległości, o której mowa w ust. 1 rodzice mają prawo do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu. Przyjęcie dziecka następuje w przypadku posiadania przez Klub wolnych miejsc.

6. Opłaty za pobyt dziecka w Klubie oraz za wyżywienie wnoszone są przez rodziców na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Kierownikiem Klubu.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA I ZARZADZĄNIE

§ 10. Klub funkcjonuje cały rok za wyjątkiem przerwy urlopowo- remontowej wynoszącej do 4 tygodni, której termin zostanie podany do wiadomości rodziców do dnia 31 stycznia danego roku.

§ 11. 1. Pracą Klubu kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Miedźna.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

3. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy wobec osób zatrudnionych
w Klubie.

4. Kierownik, kierując Klubem zapewnia wykonanie zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 12. 1. Strukturę organizacyjną Klubu oraz godziny pracy Klubu ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Miedźna.

3. Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Kierownik ustala zakresy czynności pracowników Klubu.

Rozdział 5.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. Klub wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Gminy Miedźna służące realizacji celów statutowych.

§ 14. Klub jest jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 15. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Zmiany Statutu mogą być dokonywane z zachowaniem trybu przewidzianego do jego ustanowienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »