| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/258/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miedźna

Na podstawie art. 5 a, 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust.1 oraz 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miedźna

1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miedźna mają na celu uzyskanie opinii, uwag i wniosków do proponowanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami.

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miedźna przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej konsultacji.

3. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

4. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 3 określa się:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny,

4) formę przeprowadzania konsultacji.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.

1. Wójt Gminy może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy lub na wniosek.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

1) komisja Rady Gminy Miedźna właściwa rzeczowo ze względu na przedmiot konsultacji,

2) organizacja pozarządowa w dziedzinie dotyczącej prowadzonej działalności statutowej,

3) mieszkańcy Gminy Miedźna w liczbie co najmniej 100 osób.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) termin i zasięg terytorialny konsultacji,

2) formę konsultacji,

3) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty,

4) w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - nazwę, siedzibę, określone w statucie cele działania organizacji pozarządowej oraz wykaz osób wchodzących w skład zarządu,

5) w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 - listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręcznymi podpisami,

6) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku.

4. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy w terminie 7 dni, od dnia złożenia.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

7. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy.

8. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miedźna

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) zebrań z mieszkańcami,

2) konsultowanie w trybie badania ankietowego,

3) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna,

2. Wójt Gminy dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności. Formy wymienione w ust. 1 można łączyć.

§ 4. Zebrania z mieszkańcami.

1. Zebrania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, prowadzi Wójt Gminy lub osoba przez niego wskazana.

2. Konsultowane podczas zebrania zagadnienie może być poddawane pod głosowanie.

3. Ze spotkania sporządza się protokół, do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

4. Zebranie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę przybyłych na zebranie mieszkańców.

§ 5. Badanie ankietowe.

1. Konsultowanie w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone jest przez:

1) opublikowanie treści ankiety w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna,

2) złożenie przez respondenta ankiety bezpośrednio w Urzędzie Gminy Miedźna lub wypełnienie ankiety internetowej za pomocą formularza on-line.

§ 6. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna.

1. umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Konsultacje Społeczne", z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowanych mieszkańców.

§ 7. 1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 14 dni od daty ich zakończenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna.

2. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Miedźna.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »