| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/225/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 22 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 poz.594 .)w związku z   art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.)- Rada Miejska w   Żarkach uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę NrXXVII/189/2013 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 30 stycznia 2013 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w   taki sposób, że § 1   otrzymuje brzmienie: "Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały" .  

§   2.   Zmienia się załącznik nr 1do uchwały NrXXVII/189/2013 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 30 stycznia 2013 roku w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w   ten sposób, że w   części I   skreśla się zapis „ Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z   rzeczywistością” .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i   Gminy Żarki, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i   Gminy Żarki.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »