| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Kornowac

z dnia 29 marca 2013r.

z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2012 r

1. Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.81.2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku.

2. Struktura budżetu, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku sprawozdawczego, po stronie dochodowo - przychodowej na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowała się następująco:

Wg uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

DOCHODY (w zł)

11.956.908,16

12.135.736,48

12.019.180,06

99,04

Z tego:
1. bieżące
- własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki unijne
2. majątkowe
- środki unijne


10.603.794,16
4.620.473,00
5.114.196,00
840.396,00

28.729,16
1.353.114,00
1.086.749,00


11.143.849,48
4.786.300,00
5.148.427,00
1.036.520,48

172.602,00
991.887,00
715.613,00


11.027.293,55
4.721.652,11
5.148.427,00
1.012.861,26

144.353,18
991.886,51
715.612,01


98,95
98,65
100,00
97,72

83,63
100,00
100,00

PRZYCHODY

1.295.784,00

1.339.531,00

1.339.530,34

Z tego:
- z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- wolne środki


568.917,00521.726,00

205.141,00


510.744,00623.646,00

205.141,00


510.743,34623.646,00

205.141,00


100,00100,00

100,00

OGÓŁEM

13.252.692,16

13.475.267,48

13.358.710,50

1) W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 178.828,32 zł (tj. łącznie po uwzględnieniu zmniejszeń planu). Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- wzrost subwencji oświatowej o kwotę 34.231,00 zł,

- dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach POKL tj. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Kornowac” 116.998,00 zł,

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki byłego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) modernizacji drogi transportu rolnego w Kobyli w wysokości 114.416,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 196.124,48 zł (z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 70.898,00 zł; na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej – 52.902,48 zł; pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i wyprawka szkolna – 19.082,00 zł; program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 15.261,00 zł; zasiłki stałe 13.715,00 zł),

- wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych 135.318,00 zł; w tym z tytułu podatku rolnego 77.162,00 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) 47.284,00 zł,

- odpłatność za wyżywienie na stołówce 33.000,00 zł,

- dochód ze sprzedaży autobusu szkolnego 38.421,00 zł.

2) Korekty zmniejszające plan dochodów dotyczyły poniższych źródeł:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nie doszła do skutku sprzedaż budynku Ośrodka Zdrowia w Kornowacu) 104.256,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 61.187,00 zł,

- refundacja z budżetu inwestycji dofinansowanych ze środków UE o kwotę 371.136,00,00 zł (PROW działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – refundacja inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska przy Gimnazjum w Kornowacu” nastąpiła dopiero w roku 2013).

3) Plan dochodów 12.135.736,48 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 99,04% na kwotę 12.019.180,06 zł. Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 11.143.849,48 zł zostały wykonane w 98,95% na łączną sumę 11.027.293,55 zł. Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (46,69%) oraz dochody własne (42,82%). Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej 3.761.902,00 zł,

- części wyrównawczej 1.386.525,00 zł.

4) Subwencja oświatowa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2011 roku Nr 288, poz. 1693) z uwzględnieniem zadań oświatowych realizowanych przez gminę, z wyłączeniem przedszkoli, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy. Z analizy budżetu wynika, że subwencja oświatowa pokrywa tylko 83% wydatków na szkoły.

5) W puli dochodów własnych wykonanych w 98,65% największy udział mają: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 53% (2.501.890,00 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 24,52% (1.157.854,96 zł) oraz od osób prawnych 11,80% (557.414,24 zł). Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XI.70.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 przyjęto stawki niższe, aniżeli określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. z 2011 roku, Nr 95, poz. 961). Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 28.558,62 zł od osób prawnych i 117.404,30 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy §2 cytowanej uchwały wynoszą 217.089,42 zł i 15.042,06 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosła 214.017,00 zł (należność główna oraz odsetki od zlikwidowanej Spółki Wodnej w Pogrzebieniu). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XI.71.2011 z 24 listopada 2011 roku, określającej stawki na rok 2012, wynoszą 50.370,60 zł od osób fizycznych i 15.682,63 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 212.016,15 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 232.131,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 284.741,27 zł. Największą pozycję stanowią zaległości dla następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych os. fizycznych 105.618,90 zł,

- podatek od nieruchomości os. fizycznych 97.332,96 zł. Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i w trakcie roku wystawiono 250 upomnień oraz 102 tytuły wykonawcze.

6) Plan dochodów majątkowych 715.613,00 zł został w całości wykonany. Dochody te zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- sprzedaż mieszkań komunalnych w byłym Domu Nauczyciela w Rzuchowie 122.109,00 zł,

- dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego w Kobyli w wysokości 114.416,52 zł,

- refundacja inwestycji realizowanych w ramach PROW-u 715.612,01 zł; w tym na modernizację obejścia Domu Kultury w Pogrzebieniu 46.586,00 zł i obejścia Domu Kultury w Łańcach 99.023,85 zł, budowę boiska w Rzuchowie 335.178,00 zł i boiska w Pogrzebieniu 234.824,16 zł.

- sprzedaż autobusu szkolnego 38.421,00 zł.

7) Informację z realizacji planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznikNr 1do niniejszego opracowania.

3. Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31 grudnia roku kształtowała się następująco:

Wg uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie

%

WYDATKI (w zł)

11.448.657,16

12.016.065,28

11.664.648,46

97,08

Z tego:
- bieżące,w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania bieżące
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)
5.obsługa długu
- majątkowe
w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na:
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego


9.943.873,16
8.168.520,00
6.001.684,00
2.166.836,00
470.216,00
1.073.009,00
131.903,16
100.225,00
1.504.784,00

1.444.784,00
929.542,00
60.000,00


10.356.800,28
8.221.501,28
6.026.072,00
2.195.429,28
523.685,00
1.185.578,00
331.631,00
94.225,00
1.659.265,00

1.659.265,00
1.061.996,00
0,00


10.021.388,91
8.009.133,36
5.942.819,91
2.066.313,45
522.796,99
1.133.942,02
262.828,66
92.687,88
1.643.259,55

1.659.265,00
1.052.318,77
0,00


96,76
97,42
98,62
94,12
99,83
95,64
79,25
98,37
99,03

93,70
99,09
0,00

ROZCHODY

1.804.035,00

1.459.202,20

1.459.200,66

100,00

Z tego:
- spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- rozchody z tytułu rozliczeń zagranicznych
- udzielone pożyczki


717.286,00

1.086.749,00
0,00


717.287,00

722.025,00
19.890,20


717.286,24

722.024,22
19.890,20


100,00

100,00
100,00

OGÓŁEM

13.252.692,16

13.475.267,48

13.123.849,12

1) Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 12.016.065,28 zł, a jego wykonanie kwotą 11.664.648,46 zł, co daje 97,08% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 10.021.388,91 zł, co stanowi 96,76% planu, zaś majątkowe na kwotę 1.643.259,55 zł i jest to równe 99,03% wartości zaplanowanej.  Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 5.908.679,00 zł, co stanowi 49,17% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1.561.647,00 zł– 13%, Dział 852 Pomoc społeczna 1.373.483,00 zł –11,43%, Dział 926 Kultura fizyczna 1.148.586,00 zł – 9,56%.

2) Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, a wykonanie ich planów przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki

Dochody

Wydatki

Plan

Wykonanie

%

Plan

Wykonanie

%

Urząd Gminy Kornowac

1.941.980,00

1.941.803,92

100,00

4.794.583,28

4.660.849,00

97,21

Ośrodek Pomocy Społecznej

9.000,00

2.014,51

22,38

1.364.483,00

1.268.145,25

92,94

Gimnazjum w Kornowacu

2.657,00

2.784,25

104,79

1.532.433,00

1.493.661,48

97,47

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kobyli (wraz z centralną kuchnią)

178.346,00

188.321,12

105,59

1.912.282,00

1.876.644,41

98,14

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogrzebieniu

26.250,00

24.994,80

95,22

1.325.748,00

1.294.603,16

97,65

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie

13.632,00

13.729,35

100,71

1.086.536,00

1.070.761,11

98,55

W planie wydatków tut. Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje oraz wszystkie dotacje udzielane samorządowym instytucjom kultury oraz na realizację zadań zleconych przez gminę, a także koszty obsługi długu, stąd tak wysoki plan finansowy jednostki.

3) Szkoły realizują następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 (Fundusz Mikroprojektów), na które wydatkowały:

- „Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni” 39.977,73 zł - Gimnazjum Kornowac,

- „Przyjaźń nie zna granic” 30.874,69 zł - ZSP Kobyla,

- „Nasze małe ojczyzny” 28.679,52 zł - ZSP Pogrzebień. Powyższe projekty mają na celu poszerzenie wiedzy o historii i kulturze polsko-czeskiego regionu przygranicznego oraz rozwój integracji wśród młodzieży szkolnej, dzięki organizacji wspólnych imprez. Środki unijne na poziomie 85% poniesionych nakładów zostaną zrefundowane po zakończeniu projektów.

4) Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznikNr 2. Zestawienie zadań majątkowych wraz z opisem zawiera załącznikNr 3do niniejszego sprawozdania.

4. Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 12.019.180,06 zł, a wydatki w kwocie 11.664.648,46 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 354.531,60 zł,zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

5. Nadwyżka operacyjna budżetu będąca różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.005.904,64 zł i tym samym został zachowany wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który nakłada obowiązek równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przyjęto na kwotę 205.141,00 zł.

7. Plan rozchodów – 1.459.202,20 zł wykonano w 100%, a jego realizacja obejmowała głównie spłatę zadłużenia z następujących tytułów:

- kredyt w BS Rybnik (termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Kobyli i Pogrzebieniu, modernizacja sali i obejścia Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli) 550.000,00 zł, spłata w 2012 roku;

- kredyt w BOŚ Katowice (przebudowa przedszkola w Łańcach, termomodernizacja budynku) 56.486,24 zł, spłata do 2018 roku;

- pożyczka z WFOŚiGW Nr 354/2009 (kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły Podstawowej w Rzuchowie, budynek Domu Kultury i OSP w Rzuchowie, budynek Domu Kultury w Kobyli) 64.000,00 zł, spłata w 2012 roku;

- pożyczka z WFOŚiGW Nr 95/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łańcach) 24.120,00 zł, spłata w 2015 roku;

- pożyczka z WFOŚiGW Nr 237/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola w Kornowacu) 22.680,00 zł, spłata w 2012 roku;

- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych w ramach PROW (cyt. przy omówieniu dochodów majątkowych unijnych) 722.024,22 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 1.696.996,81 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 14,12% (dopuszczalny poziom 60%), a po uwzględnieniu wyłączeń 11,60%, tj. po odjęciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 12,75% (dopuszczalny poziom 15%). Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w roku 2022. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gimnazjum w Kornowacu. Informację z wykonania tego planu przedstawia załącznikNr 4.

9. ZałącznikNr 5przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury stanowią odpowiednio załącznikNr 6iNr 7do sprawozdania.

11. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych przedstawia załącznikNr 8.

12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznikNr 9.

Wójt Gminy Kornowac


Grzegorz Niestrój


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja tabelaryczno - opisowa z wykonania dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2012 rok


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja tabelaryczno - opisowa z wykonania wydatkó budżetowych Gminy Kornowac za 2012 rok


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie tabelaryczno - opisowe planu wydatków majątowych Gminy Kornowac za 2012 rok


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z art. 223 ustawy - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu za 2012 rok


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Opisowe sprawozdanie za rok 2012 Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedziba w Kobyli z otrzymanej dotacji i poniesionych kosztów dla Gminy Kornowac


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli z otrzymanej dotacji i poniesionych wydatkw dla Gminy Kornowac za rok 2012


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w zrt.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Kornowac
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Infromacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »