| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255/XVII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie uchwały Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

w sprawie:uchwały Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłatyw częścidotyczącej:

- § 4 zawierającego zapis „Za selektywne zbieranie odpadów należy uznać takie zbieranie odpadów komunalnych w wyniku którego właściciel zbiera i przekazuje w sposób selektywny co najmniej 25 % objętości oddawanych odpadów w okresie kwartalnym„ z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art.6 k oraz 6 j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz istotnego naruszenia art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. ”a”, art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia13 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 17 czerwca 2013 r.

W dniu 20 czerwca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Żory. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w badanej uchwale istotne naruszenie prawa , określone w par. 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenia prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały w części określonej w sentencji uchwały Kolegium Izby.

Podstawą rozstrzygnięcia nadzorczego był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Żory w par. 4 zawarła zapis, iż za selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy uznać takie zbieranie odpadów komunalnych, w wyniku którego właściciel nieruchomości zbiera i przekazuje w sposób selektywny co najmniej 25 % objętości oddawanych odpadów w okresie kwartalnym.

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, rada gminy uchwala regulamin utrzymania i porządku na terenie gminy, zwany dalej regulaminem, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin, zgodnie z dyspozycją art.4 ust.2 pkt 1 lit. „a” przywołanej ustawy, określa szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące wymagań obejmujących prowadzeniewe wskazanym zakresieselektywnego zbierania i odbierania odpadów. Podnieść przy tym należy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3 tejże ustawy na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie zwymaganiamiokreślonymi w regulaminie. Tym samym, uchwała w sprawie ustalania metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, podjęta na podstawie art. 6 k oraz 6 j ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, nie może zawierać regulacji dotyczących definiowania pojęcia selektywnego zbierania odpadów czy też określenia wymogów, których spełnienie prowadzi do uznania zbiórki odpadów za selektywną.

Zawarcie przez Radę Miasta Żory w par. 4 badanej uchwały regulacji dotyczącej w istocie warunku zachowania wymogu selektywnego zbierania odpadów wykracza zatem poza dyspozycję art. 6 k oraz art. 6 j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, stanowiąc niewątpliwie przekroczenie ustawowego upoważnienia do stanowienia aktu prawa miejscowego.

Wskazać przy tym należy, że tylko regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie może określać wymagania obejmujące prowadzenie wewskazanym w regulaminie zakresieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zatem zamieszczenie w badanej uchwale regulacji zawartej w par. 4 stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy, który wyraźnie i wprost nakazuje określenie wymagań dotyczących zakresu selektywnej zbiórki wyłącznie w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Dodać również należy, że badana regulacja, zawarta w par.4 uchwały, pozostaje w sprzeczności z art.5 ust.1 pkt 3 ustawy , albowiem właściciele nieruchomości z mocy ustawy obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości jedynie zgodnie zwymogami zawartymi w regulaminie.

Poza sporem jest jednocześnie kwestia, iż zapis badanej uchwały określa wymóg, którego spełnienie oznacza uznanie zbiórki odpadów za selektywną, czyli dochowanie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, w przypadku jej zadeklarowania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym nałożenie takiego obowiązku na właściciela nieruchomości w oparciu o zapisy badanej uchwały, regulującej w istocie materię wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, a nie zapisy regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, stanowi również naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Środowiska z dnia 13.10.2011 r. selektywne zbieranie frakcji materiałowych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Ustanowienie selektywnego zbierania wyżej wym. frakcji materiałowych zdaniem Ministerstwa Środowiska, nie należy utożsamiać z nałożeniem obowiązku selektywnego zbierania niektórych odpadów u „źródła” poprzez odpowiednie postanowienia regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, inny jest bowiem ich zakres.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Żory przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »