| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 255/XVII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie uchwały Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

w sprawie:uchwały Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłatyw częścidotyczącej:

- § 4 zawierającego zapis „Za selektywne zbieranie odpadów należy uznać takie zbieranie odpadów komunalnych w wyniku którego właściciel zbiera i przekazuje w sposób selektywny co najmniej 25 % objętości oddawanych odpadów w okresie kwartalnym„ z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art.6 k oraz 6 j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz istotnego naruszenia art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. ”a”, art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia13 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 17 czerwca 2013 r.

W dniu 20 czerwca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Żory. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w badanej uchwale istotne naruszenie prawa , określone w par. 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenia prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały w części określonej w sentencji uchwały Kolegium Izby.

Podstawą rozstrzygnięcia nadzorczego był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Żory w par. 4 zawarła zapis, iż za selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy uznać takie zbieranie odpadów komunalnych, w wyniku którego właściciel nieruchomości zbiera i przekazuje w sposób selektywny co najmniej 25 % objętości oddawanych odpadów w okresie kwartalnym.

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, rada gminy uchwala regulamin utrzymania i porządku na terenie gminy, zwany dalej regulaminem, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin, zgodnie z dyspozycją art.4 ust.2 pkt 1 lit. „a” przywołanej ustawy, określa szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące wymagań obejmujących prowadzeniewe wskazanym zakresieselektywnego zbierania i odbierania odpadów. Podnieść przy tym należy, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3 tejże ustawy na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie zwymaganiamiokreślonymi w regulaminie. Tym samym, uchwała w sprawie ustalania metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, podjęta na podstawie art. 6 k oraz 6 j ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, nie może zawierać regulacji dotyczących definiowania pojęcia selektywnego zbierania odpadów czy też określenia wymogów, których spełnienie prowadzi do uznania zbiórki odpadów za selektywną.

Zawarcie przez Radę Miasta Żory w par. 4 badanej uchwały regulacji dotyczącej w istocie warunku zachowania wymogu selektywnego zbierania odpadów wykracza zatem poza dyspozycję art. 6 k oraz art. 6 j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, stanowiąc niewątpliwie przekroczenie ustawowego upoważnienia do stanowienia aktu prawa miejscowego.

Wskazać przy tym należy, że tylko regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie może określać wymagania obejmujące prowadzenie wewskazanym w regulaminie zakresieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zatem zamieszczenie w badanej uchwale regulacji zawartej w par. 4 stanowi naruszenie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy, który wyraźnie i wprost nakazuje określenie wymagań dotyczących zakresu selektywnej zbiórki wyłącznie w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Dodać również należy, że badana regulacja, zawarta w par.4 uchwały, pozostaje w sprzeczności z art.5 ust.1 pkt 3 ustawy , albowiem właściciele nieruchomości z mocy ustawy obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości jedynie zgodnie zwymogami zawartymi w regulaminie.

Poza sporem jest jednocześnie kwestia, iż zapis badanej uchwały określa wymóg, którego spełnienie oznacza uznanie zbiórki odpadów za selektywną, czyli dochowanie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, w przypadku jej zadeklarowania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym nałożenie takiego obowiązku na właściciela nieruchomości w oparciu o zapisy badanej uchwały, regulującej w istocie materię wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, a nie zapisy regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie, stanowi również naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Środowiska z dnia 13.10.2011 r. selektywne zbieranie frakcji materiałowych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Ustanowienie selektywnego zbierania wyżej wym. frakcji materiałowych zdaniem Ministerstwa Środowiska, nie należy utożsamiać z nałożeniem obowiązku selektywnego zbierania niektórych odpadów u „źródła” poprzez odpowiednie postanowienia regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, inny jest bowiem ich zakres.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Żory przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »