| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.354.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w części określonej w § 3, jako sprzecznej z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), dalej jako "ustawa".

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Ogrodzieńcu określiła dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 25 czerwca 2013r.

W § 3 uchwały postanowiono o formie zgłaszania zapotrzebowania na skorzystanie z usługi poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji - o treści określonej w załączniku nr 1 do uchwały - stanowiącej podstawę wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2012r. poz. 1015).

Delegację do wydania przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 6r ust. 4 ustawy, zgodnie z którym rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

Granice działań prawotwórczych Rady wyznacza, w pierwszej kolejności, norma ustrojowa wyrażona m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji RP, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Za istotnie naruszające prawo uznaje się m.in. te postanowienia aktu prawa miejscowego, które wykraczają poza delegację ustawową.

Norma upoważniająca do wydania przedmiotowego aktu nie obejmuje dyspozycji do stanowienia o trybie zgłaszania zapotrzebowania na wskazane usługi, jak to uczyniono w ramach § 3 uchwały.

Nadto powołany przepis ustawy, posługując się pojęciem ceny, wyraźnie wskazuje na odmienny, cywilnoprawny charakter należności uiszczanej za usługi dodatkowe, której nie można utożsamiać z - wynikającą z innych przepisów - opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze publicznoprawnym ze wszystkimi wynikającym z niej konsekwencjami, obejmującymi składanie deklaracji, stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej czy przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Cena stanowi element umowy między równymi stronami stosunku cywilnoprawnego, ustala się ją w oparciu o zasadę ekwiwalentności świadczeń, a samo zawarcie umowy ma charakter dobrowolny. Zatem, w przypadku usług dodatkowych - wskazanych w uchwale Rady - obowiązek uiszczenia należności nie powstaje z mocy prawa i nie może być egzekwowany przy użyciu środków przymusu administracyjnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Ogrodzieńcu,

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »