| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 272.59.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie współdziałania w 2013 roku Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

             

zawarte pomiędzy Miastem Oświęcim reprezentowanym przez Pana Janusza Chwieruta - Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim,  

a  

Miastem Jaworzno z   siedzibą w   Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez Pana Dariusza Starzyckiego - I   Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzno  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzno.  

§   1.   1.   W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2013   przyjętego Uchwałą nr XXX/556/12 Rady Miasta Oświęcim z   dnia 20   grudnia 2012   r. oraz Uchwały nr XXX/585/12 Rady Miasta Oświęcim z   dnia 20   grudnia 2012   r. w   sprawie współdziałania w   2013   roku Miasta Oświęcim z   Miastem Jaworzno w   zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania własnego gminy w   zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w   odniesieniu do osób, z   terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z   siedzibą w   Jaworznie.  

2.   Zleceniobiorca – działając na podstawie Uchwały nr XXX/585/12 Rady Miasta Oświęcim z   dnia 20   grudnia 2012   r. w   sprawie współdziałania w   2013   roku Miasta Oświęcim z   Miastem Jaworzno w   zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w   odniesieniu do osób z   terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z   siedzibą w   Jaworznie, zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie do 31   grudnia 2013   roku.  

§   2.   Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z   siedzibą w   Jaworznie działań w   zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w   odniesieniu do osób doprowadzonych z   terenu miasta Oświęcim do Ośrodka, poprzez:  

-   przyjmowanie osób nietrzeźwych, zatrzymanych na terenie miasta Oświęcim,  

-   przeprowadzanie z   osobami po wytrzeźwieniu, rozmów profilaktyczno - terapeutycznych o   skutkach i   następstwach nadużywania alkoholu, a   także motywowanie do podjęcia leczenia na terenie miejsca zamieszkania,  

-   dostarczanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Oświęcimiu wykazu osób z   którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-terapeutyczne.  

§   3.   1.   Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w   wysokości 29.000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).  

2.   Zleceniobiorca z   obowiązuje się wykorzystać dotację zgodnie z   przeznaczeniem, określonym w   §   2   nin. umowy oraz rozliczyć ją na zasadach zawartych w   niniejszej umowie.  

3.   Przekazanie dotacji, o   której mowa w   ust.   1   nastąpi na pisemny wniosek Zleceniobiorcy.  

Środki finansowe przekazane zostaną w   formie przelewu na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr: GETIN Bank S.A. 64   1560 0013   2382 0674   7640 0001.  

4.   Zgodnie z   art.   48   ustawy o   finansach publicznych, z   otrzymanych środków finansowych Zleceniobiorca nie   może dokonywać lokat.  

5.   Przyznane środki finansowe określone ust.1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do dnia 31   grudnia 2013   r.  

6.   Środki finansowe niewykorzystane w   terminie określonym w   ust.   5, Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w   terminie 15   dni od dnia zakończenia realizacji zadania na rachunek bankowy Miasta nr: Bank Spółdzielczy w   Zatorze 94   8136 0000   0031 0008   2000 0010.  

Od kwot dotacji zwróconych po w/w terminie, naliczone będą odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.  

7.   Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania wykazu osób z   którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-terapeutyczne:  

-   w okresie od dnia podpisania umowy do 31   marca 2013   r., do dnia 15   kwietnia 2013   r.  

-   w okresie od 1   kwietnia 2013   r. do 30   czerwca 2013   r., do dnia 15   lipca 2013   r.  

-   w okresie od 1   lipca 2013   r. do 30   września 2013   r., do dnia 15   października 2013   r.  

-   w okresie od 1   października 2013   r. do 31   grudnia 2013   r., do dnia 15   stycznia 2014   r. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z   ustawą z   dnia 29.08.1997 r. o   ochronie danych osobowych.  

§   4.   1.   Dotacja wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w   terminie do 15   dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności na rachunek bankowy Zleceniodawcy 94   8136 0000   0031 0008   2000 0010   lub do kasy Urzędu Miasta.  

2.   Dotacja pobrana nienależnie tj. udzielona bez podstawy prawnej lub pobrana w   nadmiernej wysokości tj. w   wysokości wyższej niż w   umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie dotowanego zadania, podlega zwrotowi wraz odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w   terminie do 15   dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności na rachunek bankowy Zleceniodawcy 94   8136 0000   0031 0008   2000 0010   lub do kasy Urzędu Miasta.  

3.   Odsetki nalicza się :  

1)   od dotacji określonej w   ust.   1   od dnia jej przekazania,  

2)   od dotacji określonej w   ust.   2   począwszy od dnia następującego po upływie wskazanych terminów zwrotu,  

4.   Zwrotowi podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w   nadmiernej wysokości.  

§   5.   Miasto zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości wydatkowania przyznanej dotacji.  

§   6.   1.   Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w   przypadku wystąpienia  

okoliczności, za które Strony nie   ponoszą odpowiedzialności, a   które uniemożliwiają wykonywanie  

umowy.  

2.   W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w   sporządzonym protokole.  

§   7.   1.   Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w   przypadku:  

1)   wykorzystywania przekazanych środków niezgodnie z   przeznaczeniem,  

2)   nienależytego wykonywania umowy, w   tym w   szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli,  

3)   jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie   przewiduje tego niniejsza umowa,  

4)   jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli.  

2.   Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi wysokość środków podlegających zwrotowi w   wyniku stwierdzenia okoliczności, o   których mowa w   ust.   1, wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania środków z   jednostki samorządu terytorialnego, termin ich zwrotu oraz nazwę i   numer konta, na które należy dokonać wpłaty.  

§   8.   1.   Umowa obowiązuje na rok budżetowy 2013.  

2.   Sprawozdanie końcowe dotyczące całości wykorzystania dotacji, zawierające również informacje dotyczące ilości przeprowadzonych rozmów profilaktyczno-terapeutycznych określonych w   §   2   niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się złożyć w   terminie do 30   dni od dnia zakończenia realizacji zadania.  

3.   Dotacja zostaje uznana za rozliczoną z   chwilą zatwierdzenia przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o   którym mowa w   ust.   2   oraz dokonaniu ewentualnego zwrotu dotacji.  

§   9.   W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy:  

1.   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009   r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz.   U.   Nr 157   poz. 1240   z   p.zm.),  

2.   III działu Ordynacji Podatkowej - ustawy z   dnia 29   sierpnia 1997   r. (Dz.U. z   2005r. Nr 8   poz. 60   z   p.zm.),  

3.   Kodeksu Cywilnego - ustawy z   dnia 23   kwietnia 1964   r. (Dz.U. Nr 16   poz. 93   z   p.zm.).  

§   10.   Ewentualne spory wynikłe z   umowy, będą podlegać rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.  

§   11.   Umowę spisano w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3   egzemplarze dla Zleceniodawcy i   1   egzemplarz dla Zleceniobiorcy.  

 

I.ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  


Dariusz   Starzycki


SKARBNIK MIASTA  


mgr   Wiesława   Osuszek

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA  


mgr   Janusz   Chwierut


SKARBNIK MIASTA  


mgr   Beata   Chachuła

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »