| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EO.032.3.2.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2012/2013

w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2012/2013

zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska, reprezentowanym przez:

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

a Gminą Gierałtowice reprezentowaną przez: Joachima Bargiela - Wójta Gminy Gierałtowice

ustala się, co następuje:

§ 1. Uwzględniając wniosek Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie przyul. Lubelskiej 25 w sprawie prowadzenia w roku szkolnym 2012/2013 zajęć w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1 dla 14 uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki na terenie miast: Bytom, Chorzów, Gierałtowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu, dla którego organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w oparciu o zawarte w dniu 20.08.2012 r. Porozumienie w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Diecezją Południową Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Gierałtowice wyraża zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, w wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1 ponoszone przez miasto Ruda Śląska, są proporcjonalne do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 8/18 etatu, tj., dla 2 uczniów, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice przypada 0,143 części z 8/18 etatu i obejmują:

a) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

c) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

d) § 4120 Składki na Fundusz Pracy,

e) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1 692,07 złotych w 2012 roku oraz 1 532,08 złotych w 2013 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Ruda Śląska z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Gierałtowice zobowiązuje się przekazać Miastu Ruda Śląska zwrot kosztów związanych z realizacją zadania określonego w § 1 jednorazowo w kwocie 2.720,60 zł, w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w przeliczeniu na część 8/18 etatu, tj. 241,97 złotych miesięcznie w 2012 roku oraz 219,09 złotych miesięcznie w 2013 roku.

3. Gmina Gierałtowice zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Ruda Śląska, tj.: ING Bank Śląski S.A. Nr 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 po zakończonym roku szkolnym 2012/2013 do dnia 30 września 2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2012/2013.

2. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 lub zmiany nauczyciela religii lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Do 30 listopada 2013 roku Miasto Ruda Śląska przedstawi Gminie Gierałtowice rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w roku szkolnym 2012/2013 z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w punkcie katechetycznym w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1.

4. W przypadku, gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będą:

a) wyższe od kwoty wskazanej w § 3 ust. 2, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Gminy Gierałtowice, to Gmina Gierałtowice zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia,a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Gierałtowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

b) niższe od kwoty wskazanej w § 3 ust. 2, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymało Miasto Ruda Śląska od Gminy Gierałtowice, to Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się do zwrotu kwoty pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Gminy Gierałtowice, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30 listopada 2013 roku.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

Wójt Gminy Gierałtowice


Joachim Bargiel


Załącznik do Porozumienia Nr EO.032.3.2.2012
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Porozumienia EO.032.3.2.2012

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »