| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 355/2013 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, reprezentowanym przez

Starostę Bielskiego - Andrzeja Płonkę

zwanym dalej„Organizatorem”

a Powiatem Oświęcimskim z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10

reprezentowanym przez

Starostę Oświęcimskiego – Józefa Krawczyka

zwanym dalej„Powiatem powierzającym”

na podstawie art.5 ust.2 i art.73 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.595 z późn.zm.),art.7 ust.1 pkt 3 lit.b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 roku Nr 5 poz.13) oraz uchwał Rad Powiatów:

- uchwały Nr XII/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- uchwały Nr IV/17/115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego,

o następującej treści:

§ 1. 1. Powiat powierzający powierza Organizatorowi zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Oświęcimskiego na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych:

- Pisarzowice - Kęty

- Wilamowice - Kęty

2. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 nie niesie skutków finansowych dla powiatu powierzającego.

§ 2. Powierzone zadanie Organizator będzie realizował poprzez podmiot wewnętrzny -PKS w Bielsku-Białej S.A. zwany dalej Operatorem.

§ 3. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na:

1) badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,

2) opracowywaniu rozkładów jazdy, tras przejazdu w oparciu o analizy i potrzeby mieszkańców,

3) zawieraniu umowy z Operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

4) określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w komunikacji publicznej,

5) zapewnieniu punktualnego i zgodnego z rozkładem jazdy przewozu pasażerów,

6) zapewnieniu obsługi linii komunikacyjnych przez tabor sprawny technicznie, właściwie oznakowany i czysty,

7) ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe, za usługę świadczoną przez Operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

8) ustaleniu sposobu dystrybucji biletów przez Operatora,

9) zapewnieniu kontroli biletów,

10) informowaniu mieszkańców o sposobie funkcjonowania komunikacji i warunkach korzystania z jej usług,

11) oceny i kontroli realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 4. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę tras komunikacyjnych i nie wykonanie kursu spowodowane brakiem przejezdności dróg oraz szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zagrażałoby bezpieczeństwu przewozu pasażerów.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, ogień, powódź, niekorzystne warunki atmosferyczne, awarie, blokady dróg, itp.), Organizator może wprowadzić zmiany rozkładów jazdy oraz zawiesić linie komunikacyjne jak również zawiesić lub wstrzymać w całości albo w części realizację usług objętych niniejszym porozumieniem bez konieczności uzgadniania tych kwestii z Powiatem powierzającym.

3. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszego porozumienia nie będzie uważane za naruszenie jego warunków, jeżeli są one spowodowane okolicznościami siły wyższej.

§ 5. Strony Porozumienia zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszego porozumienia.

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na okres 3 lat z możliwością przedłużenia.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązana niniejszego Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Do spraw nie uregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 595 z późn.zm.),ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 roku Nr 5 poz.13), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012, poz. 1173 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych. (Dz.U.z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm.)

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Starosta


Andrzej Płonka

Starosta


Józef Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »