| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.8.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 5 lipca 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2013 r

2013/048570

Porozumienie Nr E.031.8.2013

z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad finansowania nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2013 r.

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnikz siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanym przez Panią Joannę Kryszczyszyn - Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r. zwanym dalej „Miastem”,

a

Gminą Kuźnia Raciborskaz siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, reprezentowaną przez Panią Ritę Serafin - Burmistrza Miasta, zwaną dalej „Gminą”.

§ 1. Porozumienie dotyczy ustalenia zasad finansowania nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Kuźnia Raciborska, prowadzonej w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. 1. Całkowity koszt finansowania nauki religii dla ucznia będącego mieszkańcem Gminy wynosi584,72(pięćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Gmina zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr74 1140 1179 0000 2224 1800 1001w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w terminie do31 lipca 2013 r.

3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 2 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 3. 1. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1, stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku, w wymiarze 4/18 etatu, w okresie od 1.1.2013 r. do 31.8.2013 r.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, a które ponosi Miasto, obejmują następujące paragrafy:

4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110– Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120– Składki na Fundusz Pracy,

4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Miesięczne planowane na jednego ucznia koszty zatrudnienia nauczyciela (zgodnie w kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia), o których mowa w § 2 ust. 1, wynoszą w 2013 roku73,09(siedemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy).

§ 4. 1. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1, strony ustalają na nie później niż15 września 2013 r.


2. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Gmina Kuźnia Raciborska zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Kuźni Raciborskiej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta


Joanna Kryszczyszyn

Burmistrz Miasta


Rita Serafin


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E.031.8.2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 5 lipca 2013 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkól nr 2 w roku 2013

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających na religię w roku szkolnym 2012/2013

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadających na jednostkę w 2013 r.

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca
na jednostkę w okresie
od I-VIII 2013

Ogółem uczniów

13

950,17 zł

7601,36

w tym z Gminy
Kuźnia Raciborska

1

73,09 zł

584,72 zł

nauczyciel religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (4/18 etatu)

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia w roku 2013

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33

Ogółem:

950,17

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »