| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Pyskowice wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice"

zawarte pomiędzy: Powiatem Gliwickim z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:

1) Starosta Gliwicki - Michał Nieszporek

2) Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego - Sławomir Adamczyk

zwanym dalej „Powierzającym”

a

Gminą Pyskowice z siedzibą w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3, reprezentowaną przez:

1) Zastępcę Burmistrza Miasta Pyskowice - inż. Wiesława Leszczyńskiego

zwaną dalej „Przejmującym”

działając na podstawie:

1. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r., poz. 595),

2. art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594),

3. art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), 4. art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.),

5. Uchwały Nr XXXIV/207/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: przekazania Gminie Pyskowice zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gliwickiego w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice.

6. Uchwały Nr XXXIII/259/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania pn.: „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice”.

§ 1. Powierzającypowierza aPrzejmującyprzyjmuje zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice, a w szczególności w zakresie kompetencji i obowiązków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). Wykaz przystanków stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Przejmującyw ramach powierzonych zadań upoważniony jest do wydawania uzgodnień zasad korzystania z przystanków oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,Przejmującyzobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

3. Zadania powierzone niniejszym porozumieniemPrzejmującybędzie wykonywał w formach przewidzianych prawem.

§ 3. Przejmującyzobowiązuje się wobecPowierzającegodo usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych z realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególnościPrzejmującybędzie ponosił wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją porozumienia , w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stroniePrzejmującego.

§ 4. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

§ 5. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedzibyPrzejmującego.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

             

Strona Powierzająca

Strona Przejmująca

                                         

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego


Sławomir Adamczyk

Zastępca Burmistrza Miasta Pyskowice


inż. Wiesław Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ....................
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 26 lipca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w Gminie Pyskowice

L.p.

Nr drogi

Ulica

Nazwa przystanku

Kierunek

1.

2985 S

Powstańców Śląskich

Pyskowice Powstańców Ślaskich

Pyskowice Szpitalna

2.

2985 S

Powstańców Śląskich

Pyskowice Powstańców Śląskich

Gliwice

3.

2905 S

Wyzwolenia

Pyskowice Wyzwolenia

Gliwice

4.

2905 S

Wyzwolenia

Pyskowice Wyzwolenia

Łubie

5.

2905 S

Wyzwolenia

Srocza Góra

w obydwu kierunkach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »