| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35.271.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; ze zmianami) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013 r.  

 

PRZYCHODY  

OGÓŁEM  

w zł  

1.288.302  

 

Paragraf  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

903  

 

Przychody z   zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej  

1.288.302  

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

1.288.302  

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

1.288.302  

 

 

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

1.288.302  

 

 

 

wydatki majątkowe  

1.288.302  

 

 

 

w tym: dotacja celowa inwestycyjna 1.288.302 z   tego na realizację inwestycji finansowanych z   udziałem środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp + 1.288.302  

 

 

§   2.   1)   Załącznik Nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   Załącznik nr 5   do uchwały budżetowej stanowiący przychody i   koszty zakładu budżetowego na 2013 rok w   zł stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   Załącznik Nr 4   do uchwały budżetowej stanowiący przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru budżetowego otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3   do niniejszej uchwały  

§   3.   1)   Paragraf 4   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Ustala się deficyt budżetowy w   kwocie 1.639.861,81 zł który zostanie pokryty pożyczką w   wys. 1.376.302 zł i   kredytami w   kwocie 263.559,81 zł"  

2)   Paragraf 5   uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:" Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na:  

- pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   wysokości 300.000 zł,  

- finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.639.861,81 zł,  

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - 268.405 zł, kredytów- 418.035,19 zł"  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic,  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35.271.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 25 lipca 2013 r.

Dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Kwota dotacji podmiotowej  

Kwota dotacji przedmiotowej  

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej  

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące  

600  

60014  

Powiat Kłobucki  

 

 

270.000  

 

801  

80195  

Gmina Miasto Częstochowa  

 

 

 

3.851  

851  

85154  

Powiat Kłobucki  

 

 

 

5.000  

851  

85195  

Powiat Kłobucki  

 

 

40.000  

 

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Krzepicach - zakład budżetowy gminy  

 

107.754  

2.413.302  

 

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury  

353.000  

 

500.000  

 

921  

92116  

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury  

135.000  

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  

488.000  

107.754  

3.223.302  

8.851  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35.271.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 25 lipca 2013 r.

Przychody i   koszty zakładu bużetowego w    

 

L.p.  

Nazwa zakładu  

Stan srodk. obrot. na pocz. roku  

Przychody  

w tym dotacja z   budżetu  

Suma 3+4  

Koszty  

w tym wpłata do budżetu  

Stan środk. obrot. na koniec roku  

Suma 7+9  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1.  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej  

286.520  

5.866.378  

przedmiotowa 107.754  

celowa inwestycyjna  
2.413.302  

6.152.898  

5.852.898  

0  

300.000  

6.152.898  

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 35.271.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 25 lipca 2013 r.

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem niedoboru budżetowego  

 

Paragraf  

T R E Ś Ć  

PRZYCHODY  

ROZCHODY  

 

PRZYCHODY I   ROZCHODY ZWIĄZANE Z   FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO  

2.611.671,80  

971.810  

903  

Przychody z   zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków Unii Europejskiej  

1.288.302  

 

952  

Przychody z   zaciągniętych  

1.038.000  

 

 

- pożyczek krajowych  

88.000  

 

 

- kredytów krajowych  

950.000  

 

950  

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy  

285.369,81  

 

992  

Spłata otrzymanych pożyczek i   kredytów krajowych  

 

971.810  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »