| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 czerwca 2013r.

do porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim,z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej                            Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegoz siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46 [NIP 954-22-46-280, REGON 271523831] reprezentowanym przez:

Grzegorza Dydkowskiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

Marka Kopla Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

zwanym danej "KZK GOP",

zwanych dalej łącznie "Stronami Porozumienia".

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacje celowe przekazywane KZK GOP w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie5 563 262,55 zł(słownie:pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Bieruń, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny, Łazy, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Pilchowice, Rudziniec — na podstawie zawartych umówwraz z aneksami: z Gminą Bieruń nr 398/TZ/2013 z dnia 11.02.2013 r., Gminą Czerwionką-Leszczyny nr 40/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Lędziny nr 42/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Łazy nr 97/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Mikołów nr 29/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Ornontowice nr 99/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Orzesze nr 102/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Pilchowice nr 101/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r., Gminą Rudziniec nr 98/TZ/2013 z dnia 09.01.2013 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu..

2. W § 4 ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

e. Ornontowice -91 189,98 złza okres od stycznia do czerwca 2013 r.oraz 6 085,63 zł za lipiec i w równych transzach po 6 085,61 zł za okres od sierpnia do grudnia 2013 r..

3. W § ust. 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

c. Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie do KZK GOP na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2013 r..

4. W § 5 ust. 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

d. Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez KZK GOP Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 86 1240 6292 1111 0010 5063 2629 zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)..

5. W § 5 ust. 5 wykreśla się lit. e.

6. W § 6 ust. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

e. w zakresie dotacji celowej dla obszaru gminy Ornontowice od dnia 01.01.2013 r. do dnia31.12.2013 r..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Grzegorz Dydkowski


Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »