| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.4.2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 5 lipca 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2013 r

2013/046817

Porozumienie Nr E.031.4.2013
z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanych z nauczaniem religii
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2013 r.

pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Joannę Kryszczyszyn - Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

a

Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Krystiana Tomalę - Zastępcę Prezydenta Miasta.

§ 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Koszty zatrudnienia, o których mowa w § 1, a które ponosi Miasto Rybnik, obejmują następujące paragrafy:

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120 – Składki na Fundusz Pracy,

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, wynoszą w 2013 roku950,17(dziewięćset pięćdziesiąt złotych siedemnaście groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.1.2013 r. do 31.8.2013 r. wynosi584,72(pięćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze).

3. Miasto Gliwice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr74 1140 1179 0000 2224 1800 1001w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w terminie do31 lipca 2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1, strony ustalają na nie później niż15 września 2013 r.

3. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Gliwice wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta


Joanna Kryszczyszyn

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.4.2013
z dnia 5 lipca 2013 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkół  nr 2 w roku 2013

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających na religię w roku szkolnym 2012/2013

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadających na jednostkę w 2013 r.

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca
na jednostkę w okresie
od I-VIII 2013

Ogółem uczniów

13

950,17 zł

7601,36

w tym z Miasta Gliwic

1

73,09 zł

584,72 zł

nauczyciel religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (4/18 etatu)

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia w roku 2013

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33

Ogółem:

950,17

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Arletta Bolesta

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »