| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EP 116/2013 Wójta Gminy Mierzęcice; Wójta Gminy Świerklaniec

z dnia 10 lipca 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Świerklaniec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Świerklaniec, a niebędącego jej mieszkańcem

Na podstawie art.   90   ust.1, ust.   2b-2c ustawy z   dnia 7   września 1991   roku o   systemie oświaty(tekst jednolity Dz.   U.   z   2004   r. Nr 256, poz.2572, z   późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/97/11 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 26   października 2011   r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla przedszkoli i   szkół niepublicznych działających na terenie gminy Świerklaniec oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

ustala się, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się do przekazania Gminie Świerklaniec kwoty dotacji w   wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Gminę Świerklaniec na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice, który uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Świerklaniec.  

2.   Gmina Mierzęcice w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w   swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia.  

§   2.   1.   Kwotę dotacji należnej Gminie Świerklaniec ustala się co miesiąc, jako iloczyn liczby uczniów w   danym miesiącu rozliczeniowym i   jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w   ust.2 i   ust.3.  

2.   Kwota dotacji na jednego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w   budżecie Gminy Świerklaniec wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świerklaniec.  

3.   Miesięczna stawka dotacji udzielana przez Gminę Świerklaniec na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w   Gminie Świerklaniec wynosi w   2013   roku 524,90 zł.  

4.   Zmiany wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, o   której mowa w   ust.   3   w latach następnych będą wprowadzone aneksami do niniejszego porozumienia.  

5.   Podstawą do ustalenia zwrotu dotacji dla Gminy Świerklaniec, o   której mowa w   ust.1 będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.  

6.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji, o   której mowa w   ust.   3   na rachunek Gminy Świerklaniec: Bank Spółdzielczy Świerklaniec 74   8467 0001   0000 0026   2000 0002   w   ciągu 14   dni od daty otrzymania specyfikacji.  

7.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust.   6   zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości ustawowych.  

§   3.   Gmina Świerklaniec będzie przekazywała Gminie Mierzęcice, z   którą zawarła porozumienie w   niniejszej sprawie, pisemną informację do dnia 31   października każdego roku budżetowego o   liczbie uczniów wraz z   danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania), na których będzie udzielana dotacja przez Gminę Świerklaniec na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne.  

§   4.   1.   Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.  

2.   Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.  

3.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów podpisanych przez obydwie strony.  

§   5.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   maja 2013   roku.  

§   6.   Porozumienie zostało zawarte w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 
Gmina   Swierklaniec


Wójt Gminy Świerklaniec  


Kazimierz   Flakus
Gmina   Mierzęcice


Wójt Gminy Mierzęcicie  


Grzegorz   Podlejski

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »