| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.102.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 lipca 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie świadczyć do 31 grudnia 2015 r. dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich konserwację, mycie i dezynfekcję.

2. Jednostkowe ceny za w/w usługi wynoszą:

Lp.

Rodzaj pojemnika

Cena za dzierżawę oraz konserwację, mycie i dezynfekcję* pojemnika
[zł/m-c netto]

110 l, 120 l

4,63

240 l

6,48

1100 l

19,44

1500 l, 2500 l

78,70

5 m3

63,89

7 m3

87,96

10 m3

95,37

* częstotliwość mycia i dezynfekcji: 12 razy w roku (tj. w okresie od marca do maja, od września do listopada – raz w miesiącu; w okresie od czerwca do sierpnia – dwa razy w miesiącu)

3. Do cen określonych w § 1 pkt. 2 należy doliczyć należny podatek VAT.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości w celu skorzystania z usługi dodatkowej zobowiązany jest do złożenia formularza, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym.

2. Formularz będzie podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a właścicielem nieruchomości umowy cywilno-prawnej regulującej warunki korzystania z usługi dodatkowej.

3. Właściciel nieruchomości reguluje opłatę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV.38.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2013 roku poz. 3122).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Andrzej Kinasiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII.102.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »