| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Uchwala XXXI/217/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                2074239,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                      35059845,84
w tym

- dochody bieżące                                                                                                                33637366,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            243270,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                1422479,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            625000,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) a) zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                                  45873,00

b) zmniejsza się  wydatki o kwotę                                                                                                  2194 573,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                      43804165,84
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                31698869,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            347306,13                     mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                12105296,00
zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                        5454674,14
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  24564973,59
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                          17750378,11

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                          6814595,48

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                  2490640,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      3741950,12

d) obsługa długu                                                                                                                              554000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                            347306,13             

§ 2. W Uchwale Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy wraz z późniejszymi zmianami dokonuje się zmian w poszczególnych punktach § 3, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie8744320,00zł, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na kwotę259221,00zł,  emisji obligacji komunalnych na wysokości7800000,00zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek
i kredytów z lat ubiegłych w kwocie685099,00

2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości9953958,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie1209638,00zł jak w Tabeli Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2013:

a) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie7800000,00zł,
b) przychodów z emisji obilgacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu
budżetowego w kwocie7800000,00zł,

c) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie259221,00zł,

§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Uchwala XXXI/217/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Uchwala XXXI/217/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Uchwala XXXI/217/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Uchwala XXXI/217/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Uchwala XXXI/217/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »