| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.5.2013 Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2013 r

2013/046977

Porozumienie Nr E.031.5.2013
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanych z nauczaniem religii
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 2013 r.

pomiędzy:

Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Joannę Kryszczyszyn - Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

a

Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Piotra Oślizło - Wójta Gminy Gorzyce.

§ 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r.

§ 2. Koszty zatrudnienia, o których mowa w § 1, a które ponosi Miasto Rybnik, obejmują następujące paragrafy:

4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4040– Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

4110– Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120– Składki na Fundusz Pracy,

4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, wynoszą w 2013 roku950,17(dziewięćset pięćdziesiąt złotych siedemnaście groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.1.2013 r. do 31.8.2013 r. wynosi584,72(pięćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze).

3. Gmina Gorzyce zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr74 1140 1179 0000 2224 1800 1001w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w terminie do31 lipca 2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1, strony ustalają na nie później niż15 września 2013 r.

3. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Gmina Gorzyce zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Gorzyce wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta


Joanna Kryszczyszyn

Wójt Gminy Gorzyce


Piotr Oślizło


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.5.2013
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkól nr 2 w roku 2013

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających na religię w roku szkolnym 2012/2013

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadających na jednostkę w 2013 r.

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca
na jednostkę w okresie
od I-VIII 2013

Ogółem uczniów

13

950,17 zł

7601,36

w tym z Gminy Gorzyce

1

73,09 zł

584,72 zł

nauczyciel religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (4/18 etatu)

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia w roku 2013

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33

Ogółem:

950,17

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »