| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.362.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 329/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 października 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 329/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 października 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny w części określonej w:

- § 1 w zakresie w jakim w Rozdziale 2 § 2 zmienianej uchwały dodaje ust. 4, jako niezgodnej z przepisem art. 90f pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dalej jako "ustawa";

- § 1 w zakresie w jakim wprowadza w Rozdziale 3 zmienianej uchwały § 3 ust. 3 zdanie pierwsze od słów: "przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.", jako niezgodnej z przepisem art. 90d ust.4 w związku z art. 90d ust. 3 ustawy;

- § 1 w zakresie w jakim prowadza w Rozdziale 3 zmienianej uchwały § 3 ust. 4 zdanie pierwsze, jako niezgodnej przepisem art. 90d ust. 5 ustawy.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada dokonała zmian w uchwale przyjmującej Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny.

Podstawę do wydania przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 90f ustawy, zgodnie z którym Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Granice działań prawotwórczych Rady wyznacza, w pierwszej kolejności, norma ustrojowa wyrażona m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 i 94 Konstytucji RP, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia aktu prawa miejscowego, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa.

Dodając w § 2 Rozdziału 2 zmienianej uchwały ust. 4 w brzmieniu: "Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości uzależnione jest od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Szczekociny, z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa." Rada uregulowała kwestie nieobjęte delegacją wynikającą z przepisu art. 90f pkt 1 ustawy. Sposób ustalania wysokości stypendium, zgodnie z przepisem art. 90f pkt 1 w związku z art. 90d us. 1 ustawy, jest uzależniony od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności związanych z występującymi w rodzinie: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią czy sytuacją rodziny niepełnej lub zdarzeniem losowym. Przesłanki warunkujące wysokość stypendium są zatem pochodną okoliczności charakteryzujących sytuację adresata normy, niezależną od kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego czy budżetu państwa (dotacja).

Dopuszczalny krąg podmiotów, którym może być udzielone stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, określa przepis art. 90d ust.4 w związku z art. 90d ust. 3 ustawy, obejmując uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Znowelizowana treść § 3 ust. 3 zdanie pierwsze uchwały, w zakresie słów: "przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych" , zawiera powtórzenie i modyfikację normy ustawowej.

Natomiast przepis art. 90d ust. 5 ustawy określa przesłanki uzasadniające przyznanie świadczenia pieniężnego stanowiąc, że może ono być udzielone, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 (tj. w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 4 (tj. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe. Nowelizacja wprowadzona do Rozdziału 3 § 3 ust. 4 zdanie pierwsze uchwały o treści: "W uzasadnionych przypadkach, stypendium może zostać udzielone w formie świadczenia pieniężnego." stanowi jego oczywistą modyfikację.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Miasta i Gminy Szczekociny

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »