| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.377.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/328/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez przez Gminę Jasienica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXI/328/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez przez Gminę Jasienica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jako niezgodnej z przepisem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Jasienica ustaliła sieć prowadzonych przez przez Gminę Jasienica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przepisem § 1 uchwały przewidziała, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W ocenie organu nadzoru jednak brak jest jakichkolwiek podstaw do ogłoszenia uchwały o powyższej treści w publikatorze urzędowym. Zgodnie bowiem z przepisem art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów;

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;

6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:

a) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;

7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;

9) statut urzędu wojewódzkiego;

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

Do żadnej jednak z powyżej wymienionych kategorii aktów prawnych nie należy przedmiotowa uchwała. W szczególności nie można jej zaliczyć do kategorii aktów prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy o samorządzie gminnym wydawanych przez organ gminy. Podstawę prawną do podjęcia uchwały w sprawie sieci przedszkoli stanowi przepis art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy. Uchwała taka jest więc typowym aktem kierownictwa wewnętrznego o charakterze organizacyjno - porządkowym. Ma ona jedynie na celu dokonanie swoistego podziału administracyjnego istniejących oświatowych jednostek organizacyjnych.

Nie istnieje również żaden inny szczególny przepis obowiązującego prawa, który umożliwiałby publikację uchwały w dzienniku urzędowym. Inaczej bowiem niż w art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przepis art. 14a ust. 1 tej ustawy nie nakłada na gminę obowiązku ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Nie zachodzi zatem tu żadna sytuacja pozwalająca na zastosowanie w stosunku do przedmiotowej uchwały innej normy wynikającej z przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Oznacza to, że omawiana uchwała (niebędąca aktem prawa miejscowego) nie podlega publikacji, zaś sieć przedszkolna może być kształtowana w sposób w zasadzie swobodny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2008r., sygn. akt III SA/Gd 288/08, LEX nr 518269) .

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wprowadzenie przez Radę Gminy Jasienica regulacji § 5 uchwały przewidującej wejście jej w życie po uprzednim ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym narusza przepisy art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Z tego też powodu stwierdzenie jej nieważności w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Jasienica

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »