| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a, art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         (Dz. U. z 2013 r. poz 594 ) w związku z art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty                                 ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Pawonków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 122 /XXII/2005  Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 26 kwietnia  2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/186/2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 lipca 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawonków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawonków, zwany dalej "Regulaminem", określa:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2. formy udzielania stypendium szkolnego;

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, zwanymi dalej "uprawnionymi" o których mowa w art.90b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą".

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. kryterium dochodowym - należy rozumieć wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 poz.182 ztekst jednolity..);

2. kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.);

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia i innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust.1 ustawy przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być wyższa niż:

1) 180 % kwoty zasiłku rodzinnego, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 50 % kryterium dochodowego (grupa I);

2) 150 % kwoty zasiłku rodzinnego, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się powyżej 50 % do 100 % kryterium dochodowego (grupa II);

3. W przypadku występowania w rodzinie ucznia dwóch i więcej okoliczności, o których mowa w art.90d ust.1 ustawy, miesięczna wysokość stypendium ustalonego zgodnie z ust.2 może zostać powiększona o 20 % kwoty zasiłku rodzinnego.

4. Kwotę stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także realizowanych poza szkołą, a w szczególności: w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, udziału w wycieczkach i obozach, "zielonej szkole" organizowanych przez szkołę.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia,

b) przybory szkolne,

c) plecaki, tornistry, stroje i obuwie sportowe ( po 1 sztuce na semestr),

d) inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół związanych ze specyfiką szkoły,

e) meble: biurko, krzesło do biurka,

f) abonament internetowy.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności:

a) pokrycia kosztów zakwaterowania w bursie, internacie;

b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art.90d ust.5 ustawy.

2. Uczniowie, o których mowa w ust.1 pkt.3 otrzymujący jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium. szkolnego składa się od dnia 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawonkowie.

§ 7. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego, jego formy, okres, na jaki stypendium jest przyznane oraz sposób udzielenia określa się w decyzji administracyjnej.

§ 8. Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

§ 9. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w §5 ust.1 pkt.1-3 Regulaminu realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesione wydatki, w szczególności umów sprzedaży, imiennych: faktur, rachunków, dowodów zapłaty, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń ze szkoły.

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w §5 ust.1 pkt.1 może być również przekazane przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia lub organizatora wyjazdu, po przedłożeniu przez rodziców, (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia dowodu wysokości odpłatności za zajęcia lub udział w wyjeździe oraz pisemnego zaświadczenia potwierdzającego udział w zajęciach bądź uczestnictwo w wyjeździe.

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  rodzicom  ucznia (opiekunom prawnym).

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. 1. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

a) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

b) choroby w rodzinie ucznia,

c) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia,

d) innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z powodu pożaru, powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

3. Zdarzenie losowe, które stanowi podstawę przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane w formie protokołu, zaświadczenia lub innego dokumentu dołączonego do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany maksymalnie dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, poprzez refundację poniesionych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesienie tych wydatków.

7. O wysokości i formie zasiłku decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, o którym mowa w § 12 ust.2.

8. Zasiłek przyznaje się lub odmawia prawa do zasiłku na podstawie decyzji administracyjnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »