| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a, art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         (Dz. U. z 2013 r. poz 594 ) w związku z art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty                                 ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Pawonków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 122 /XXII/2005  Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 26 kwietnia  2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawonków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/186/2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 29 lipca 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawonków

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawonków, zwany dalej "Regulaminem", określa:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2. formy udzielania stypendium szkolnego;

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, zwanymi dalej "uprawnionymi" o których mowa w art.90b ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą".

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. kryterium dochodowym - należy rozumieć wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 poz.182 ztekst jednolity..);

2. kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.);

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej ucznia i innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust.1 ustawy przedstawionych we wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być wyższa niż:

1) 180 % kwoty zasiłku rodzinnego, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 50 % kryterium dochodowego (grupa I);

2) 150 % kwoty zasiłku rodzinnego, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się powyżej 50 % do 100 % kryterium dochodowego (grupa II);

3. W przypadku występowania w rodzinie ucznia dwóch i więcej okoliczności, o których mowa w art.90d ust.1 ustawy, miesięczna wysokość stypendium ustalonego zgodnie z ust.2 może zostać powiększona o 20 % kwoty zasiłku rodzinnego.

4. Kwotę stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także realizowanych poza szkołą, a w szczególności: w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, udziału w wycieczkach i obozach, "zielonej szkole" organizowanych przez szkołę.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia,

b) przybory szkolne,

c) plecaki, tornistry, stroje i obuwie sportowe ( po 1 sztuce na semestr),

d) inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół związanych ze specyfiką szkoły,

e) meble: biurko, krzesło do biurka,

f) abonament internetowy.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności:

a) pokrycia kosztów zakwaterowania w bursie, internacie;

b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art.90d ust.5 ustawy.

2. Uczniowie, o których mowa w ust.1 pkt.3 otrzymujący jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymać stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium. szkolnego składa się od dnia 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawonkowie.

§ 7. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego, jego formy, okres, na jaki stypendium jest przyznane oraz sposób udzielenia określa się w decyzji administracyjnej.

§ 8. Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

§ 9. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w §5 ust.1 pkt.1-3 Regulaminu realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesione wydatki, w szczególności umów sprzedaży, imiennych: faktur, rachunków, dowodów zapłaty, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń ze szkoły.

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w §5 ust.1 pkt.1 może być również przekazane przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia lub organizatora wyjazdu, po przedłożeniu przez rodziców, (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia dowodu wysokości odpłatności za zajęcia lub udział w wyjeździe oraz pisemnego zaświadczenia potwierdzającego udział w zajęciach bądź uczestnictwo w wyjeździe.

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  rodzicom  ucznia (opiekunom prawnym).

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. 1. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

a) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

b) choroby w rodzinie ucznia,

c) śmierci najbliższych osób w rodzinie ucznia,

d) innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z powodu pożaru, powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

3. Zdarzenie losowe, które stanowi podstawę przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane w formie protokołu, zaświadczenia lub innego dokumentu dołączonego do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany maksymalnie dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, poprzez refundację poniesionych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesienie tych wydatków.

7. O wysokości i formie zasiłku decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie na podstawie złożonego wniosku, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, o którym mowa w § 12 ust.2.

8. Zasiłek przyznaje się lub odmawia prawa do zasiłku na podstawie decyzji administracyjnej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »