| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Konopiska

z dnia 25 lipca 2013r.

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji miejskiej w Gminie Konopiska

Miasto Częstochowa, reprezentowane przez: Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie – Mariusza Sikorę działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta   Częstochowy   nr NA.077.1.224.2011 z   dnia 10.05.2011 r.    

oraz Gmina Konopiska reprezentowana przez: Wójta - Jerzego Sochę    

na podstawie § 10 ust. 1   i ust. 2   porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 zawartego w   dniu 4   stycznia   2013 r. pomiędzy Gminą Częstochowa a   Gminą Konopiska w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska strony wprowadzają aneks o   następującej treści:    

§ 1.  

1.   § 6   porozumienia otrzymuje brzmienie:    

Ustalona w   pkt VII załącznika Nr 2     kwota kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na linii przebiegającej przez teren Gminy Konopiska w   okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r. przekazana będzie w   formie dotacji z   góry, w   terminie do 15 sierpnia 2013 r. , na rachunek bankowy Miasta:   ING Bank Śląski S.A. 56 1050 1142 1000 0022 7998 4005 .

2.   § 9   ust. 1   porozumienia otrzymuje brzmienie:    

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 05.01.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. .

3.   Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku   nr 1   do niniejszego aneksu.    

4.   Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   ust. 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku nr 2   do niniejszego aneksu.    

§ 2.  

Aneks obowiązuje od dnia 1   sierpnia 2013   r.    

§ 3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.    

§ 4.  

Aneks do Porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.    


§ 5.  

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Konopiska  


Jerzy   Socha

 


Załącznik Nr 1   do Aneksu Nr 6  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 25 lipca 2013 r.  

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 z   dnia 4   stycznia 2013 r. w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  

KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA KONOPISKA    
w okresie od 5   stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.    

Numery i   trasy poszczególnych linii :    

Linia nr 30    
Trasa linii: JASKRÓW – WILLE, Warszawska, Plac Daszyńskiego, Aleje Najświętszej Maryi Panny, Aleja Wolności, Sobieskiego, Korczaka, Aleja Bohaterów Monte Cassino, Jagiellońska, Sabinowska, Dźbowska, Powstańców Warszawy, Dźbów, Gościnna - WĄSOSZ.    


Załącznik Nr 2   do Aneksu Nr 6  
Prezydenta Miasta Częstochowy  
z dnia 25 lipca 2013 r.  

do porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.2.2013 z   dnia 4   stycznia 2013 r. w   sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w   zakresie organizacji komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska  

KOMUNIKACJA MIEJSKA - GMINA KONOPISKA  
w okresie od 5   stycznia 2013   r. do 31 sierpnia 2013   r.  

I.   Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od   05.01.2013   r. do 31.01.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   368,0 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 488,54 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 54/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 05.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w   wysokości – 6   595,30 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100).  

II.   Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od   01.02.2013   r. do 28.02.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   425,6 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 518,82 zł (słownie: pięćset osiemnaście złotych 82/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. w   wysokości – 7   004,02 zł (słownie: siedem tysięcy cztery złote 02/100).  

III.   Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od   01.03.2013   r. do 31.03.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   551,6 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 585,05 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 05/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.03.2013 r. do 31.03.2013 r. w   wysokości – 7   898,07 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 07/100).  

IV.   Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od   01.04.2013   r. do 30.04.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 1   431,4 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 521,87 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden złotych 87/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r. w   wysokości – 7   045,17 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych 17/100).  

V.   Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od   01.05.2013   r. do 30.06.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska – 2   808,4 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 5   762, 00 zł  

(słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 1   015,14 zł (słownie: tysiąc piętnaście złotych 14/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r. w   wysokości – 13   704,33 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset cztery złote 33/100).  

VI.   Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od   01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska –   1   040,4 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 316,36 zł (słownie: trzysta szesnaście złotych 36/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i     ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze   sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r. w   wysokości – 4   270,79 zł (słownie:  cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 79/100).  

VII.   Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Konopiska w   okresie od   01.08.2013 r. do 31.08.2013 r.  

1.   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Konopiska –    1   037,0 wkm  

2.   Cena netto za 1   wozokilometr – 6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100).  

3.   Planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska – 2   881,00 zł  

(słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.  

4.   Podatek VAT 8% - 314,56 zł (słownie: trzysta czternaście złotych 56/100).  

5.   Koszt funkcjonowania komunikacji autobusowej w   Gminie Konopiska, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Konopiska i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Konopiska w   okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r. w   wysokości – 4   246,65 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 65/100).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »