| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.26.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/239/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 28 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (test jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/239/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "H" Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój, z powodu istotnego naruszenia prawa.

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2013 r. Rada Gminy Rudnik podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "H" Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej: u.p.z.p.) pismem z dnia 03 lipca 2013 r., znak: IRI.6722.0009.2011 Wójt Gminy Rudnik przekazał organowi nadzoru uchwałę Nr XXXII/239/2013 celem zbadania jej zgodności z prawem oraz dokumentację prac planistycznych odzwierciedlającą przebieg postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu.

W dniu 16 lipca 2013 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze, mające na celu zbadanie legalności uchwały. W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w następującym zakresie.

1. Zgodnie z § 14 ust. 1, w związku z § 143Zasad techniki prawodawczejbędących załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) akt prawa miejscowego powinien zawierać przepisy o wejściu w życie uchwały. W myśl natomiast przepisów art. 4, w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływnie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

W omawianej sprawie, uchwalając przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który na mocy powyższych przepisów podlega publikacji w dzienniku urzędowym, Rada Gminy Rudnik związana była przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. Nr 130, poz. 871) , która weszła w życie 21 października 2010 r., a zgodnie z którym do miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego, w stosunku do którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W miejscu tym należy wskazać, że Rada Gminy uchwałą Nr XXXVIII/308/2010 z dnia 26 maja 2010 r. przystąpiła do sporządzenia badanej uchwały. Tym samym, w dacie uchwalania uchwały Nr XXXII/239/2013 organ gminy zobowiązany był przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymw brzmieniu z przed 21 października 2010 r. Zgodnie zatem z obowiązującymi dla przedmiotowego planu przepisami art. 29 u.p.z.p. uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

W § 30 uchwały Nr XXXII/239/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "H" Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój, Rada Gminy Rudnik określiła natomiast 14 dniowy termin wejścia w życie przedmiotowego planu od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nie ma bowiem przeszkód prawnych, aby rada gminy postanowiła w przepisach końcowych uchwały o wydłużeniu terminu vacatio legis, przepisy u.p.z.p. nie pozwalają jednak na skrócenie tego terminu.

Analizując zatem, w świetle powyższego zapisy § 30 badanej uchwały, ustalające 14 dniowy termin wejścia w życie uchwały od momentu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, organ nadzoru zobowiązany był stwierdzić, że naruszają one przepis art. 29 u.p.z.p., wyraźnie określający, że termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.

2. Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia naruszyła art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Po wprowadzonej zmianie ustawą z dnia 8 marca 2013 r.,o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych(Dz. U. poz. 503), która weszła w życie 26 maja 2013 r., art. 7 otrzymał następujące brzmienie:

1. Art. 7. 1. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagające zgody, o której mowa w ust. 2 dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi(…)".".

Przed zmianą treść art. 7 ust. 2 pkt 1 brzmiał następująco:"gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej".

Należy podkreślić, że plan miejscowy powinien być zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na dzień jego uchwalenia. Jeżeli w trakcie procedury planistycznej nastąpiły zmiany w przepisach prawa, to przed uchwaleniem planu miejscowego należy plan ten dostosować do obowiązujących przepisów, powtarzając procedurę w niezbędnym zakresie.

Zgodnie z powyższą nowelizacją, zgodę właściwego organu na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze należy uzyskać dla wszystkich terenów, których grunty zostały zaklasyfikowane jako użytki rolne klas I-III, a plan miejscowy ustala dla nich sposób użytkowania inny niż rolniczy.

Mając powyższe na względzie organ nadzoru uznał, iż na terenach zabudowy zagrodowej nie jest możliwe dopuszczenie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej jeżeli nie uzyskano wskazanej w wyżej cytowanym przepisie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Według ustaleń organu nadzoru powyższa zgoda ze względu na klasę użytków rolnych jest wymagana dla terenów oznaczonych symbolami H1RM-H6RM.

W myśl art. 85 i 86ustawy o samorządzie gminnymwojewoda sprawuje nadzór nad działalnością gminną na podstawie kryterium zgodności z prawem. Zgodnie z art. 91 wskazanej ustawy uchwała gminy, która jest sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na konieczność taką wskazuje także art. 28 u.p.z.p., którego przepisy jednoznacznie wskazują, że naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały gminy w całości lub w części.

O zakresie rozstrzygnięcia decyduje natomiast fakt, czy stwierdzone naruszenie prawa będzie miało wpływ na całą uchwałę, czy będzie dotyczyło jedynie pojedynczych przepisów niezgodnych z aktami prawa hierarchicznie wyższymi, które to jednak naruszenia nie będą rzutować na całą uchwałę.

W omawianej sprawie niewłaściwe określenie terminu wejścia w życie uchwały oraz nie uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze dla wyżej określonych terenów, przekłada się bezpośrednio na ważność całego aktu, wobec czego organ nadzoru zobowiązany jest stwierdzić nieważność takiej uchwały w całości.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że uchwała Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/239/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "H" Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój narusza wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu nadzorczym przepisy, w związku z czym wydanie niniejszego rozstrzygnięcia stało się konieczne i uzasadnione zatem należało orzec, jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Igor Śmietański
Otrzymują:

1) Rada Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) ad acta/JS

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »