| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.34.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXII/800/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 28 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (test jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXII/800/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej w części dotyczącej poniższych zapisów:

- § 18 pkt 1 lit. b w zakresie słów"we wschodniej części terenu"

- § 19 pkt 2 lit. b

Uzasadnienie

Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 25 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę nr XXXII/800/2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej: ustawą) Prezydent Miasta Bielsko-Biała, w dniu 4 lipca 2013 r. przekazał organowi nadzoru wymienioną na wstępie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu zbadania jej zgodności z przepisami prawnymi.

Oceniając przedmiotową uchwałę tut. organ nadzoru związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie z którym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany), w stosunku do którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Pismem z dnia 23 lipca 2013 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował gminę o możliwości złożenia wyjaśnień.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 1, art. 16 ust. 1 ustawy, oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej rozporządzeniem), w następującym zakresie:

W ustaleniach § 18 pkt 1 lit. b przedmiotowej uchwały dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego symbolem 123_MW-01 dopuszczono lokalizację budynku usługowego wolnostojącego z usługami podstawowymi"we wschodniej części terenu". Natomiast w przepisie § 19 pkt 2 lit. b dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług podstawowych ustalono"w zachodniej części terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 123_MN,MW-04 (wzdłuż ulicy oznaczonej symbolem 123_KDL-16), w sąsiedztwie wzgórza "Trzy Lipki" i terenu oznaczonego symbolem 123_MN-06 - zakaz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej". Należy zauważyć, że ustalenia planistyczne określone w ramach jednego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi winny być jednolite. Wprowadzenie zakazu bądź dopuszczenia danej zabudowy jedynie dla fragmentu wydzielonego terenu, nie ustalając przy tym jednoznacznie dla jakiej części miałby ten zakaz bądź dopuszczenie obowiązywać, może w konsekwencji budzić szereg wątpliwości interpretacyjnych. Plan miejscowy to w pierwszym rzędzie rysunek planu sporządzony na kopi mapy zasadniczej, a w razie jej braku na kopii mapy katastralnej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy rysunek ten stanowi nieodłączną część aktu prawnego jakim jest plan miejscowy stanowiący przepis gminny. Przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia wyraźnie wskazuje na obowiązek zachowania jednoznacznego powiązania rysunku planu z tekstem planu. W tym przypadku kwestionowane przepisy planu, dotyczące podstawowej funkcji jakiej ma służyć uchwalenie planu miejscowego, a więc określeniu przeznaczenia terenu, nie mają żadnego odzwierciedlenia na rysunku planu. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy w planie miejscowym określa się przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Zdaniem tut. organu gmina, chcąc wprowadzić pewne ograniczenia dla fragmentu terenu, winna wydzielić ten obszar liniami rozgraniczającymi, bądź wyznaczyć na rysunku planu strefę dla której pewne przepisy obowiązujące dla danego terenu w obszarze tej strefy, z różnych względów, nie obowiązują.

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części stanowi naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie.

Wyżej przedstawione naruszenia zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winny skutkować uchyleniem uchwały w całości lub w części, zależnie od tego, czy plan miejscowy po uchyleniu ustaleń naruszających prawo będzie spełniał wymogi zawarte w art. 15 ust. 2 i 3 określającym jego niezbędny zakres. Zdaniem organu po uchyleniu wyżej przytoczonych ustaleń przedmiotowa uchwała będzie spełniała wymogi ustawowe w niezbędnym zakresie. Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru - Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Igor Śmietański

Otrzymują:

1) Rada Miasta Bielsko-Biała, ul. Plac Ratuszowy 1,43-300 Bielsko-Biała

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a AL

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »