| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/231/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 5 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie i zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2013r.

1. DOCHODY - dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku           Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę łączną 39 614,76 zł – dochody bieżące

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 39 614,76 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 39 614,76 zł.

2. WYDATKI - dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX.193.2012 z dnia 28.12.2012r.) polegających na:

1) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 79 229,52 zł – wydatki bieżące

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 79 229,52 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - o kwotę 79 229,52 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 79 229,52 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 79 229,52 zł

2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę łączną 11 884,43 zł – wydatki bieżące

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 11 884,43 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę 11 884,43 zł

- wydatki jednostek budżetowych – 11 884,43 zł. w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 884,43 zł

§ 2. 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 - Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2013 do uchwały budżetowej na rok 2013- Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r,

b) Nr 2 - Plan wydatków budżetu na rok 2013, do uchwały budżetowej na rok 2013 - Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r.,

c) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; W załączniku tym zwiększono przychody o łączną kwotę  15 694 730,33 zł a mianowicie, wprowadzono: • przychody z planowanej pożyczki na zadanie pn."Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych z budynków mieszkalnych i gospodarczych/elewacji z terenu Gminy Jeleśnia" w kwocie 27 730,33 zł •  przychody z kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 667 000 zł, • rozchody - kredyt konsolidacyjny, którym spłacamy całkowite zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 15 667 000 zł;

d) Nr 12 - Prognozowane spłaty zobowiązań  gminy na rok 2013 i lata następne, do uchwały budżetowej Nr XXIX/193/2012 z dnia 28.12.2012r. - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały (w załączniku tym wprowadzono przychód w roku 2013 z kredytu konsolidacyjnego i jego rozchód w latach 2014-2026, wrowadzono także przchód z pożyczki na usuwanie azbestu w roku 2013 i jego rozchód w latach 2014-2016).

3. W związku z wprowadzonymi zmianami – zmianie ulega uchwała budżetowa w następujących paragrafach:

a) § 3, który otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 150 724,41 zł zostanie pokryty przychodami  z:                                                                 a) zaciągniętego kredytu w banku krajowym – 2 313 585 zł

b) zaciągniętych pożyczek w WOŚiGW – 553 294,33 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 283 845,08 zł."

b) § 4, które otrzymują brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  19 872 803,11 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16 722 078,70 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 5 078,70 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 16 717 000 zł,       zgodnie z załącznikiem Nr 4.,

a) § 11 pkt 3, 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 16 722 078,70 zł (wg załącznika Nr 12),

4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości  4 862 836,87 zł (wg załącznika Nr 14),

5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 775 243,64 zł                         (wg załącznika Nr 3)”.

b) § 14 ust.1, które otrzymują brzmienie:

. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 150 724,41 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  16 722 078,70 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 862 836,87 zł.

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 40 982 620,10 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 44 133 344,51 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/231/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/231/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Prognozowane spłaty zobowiązań  gminy na rok 2013 i lata następne

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »