| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII.317.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę296 269,45

Dz.

Rozdział

Treść

zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

60 000,00

Dochody majątkowe

60 000,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60 000,00

750

Administracja publiczna

26 869,45

Dochody bieżące

26 869,45

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

26 869,45

Projekt „Bliscy sobie”

26 869,45

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200 000,00

Dochody majątkowe

200 000,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

200 000,00

801

Oświata i wychowanie

9 400,00

Dochody bieżące

9 400,00

Wpływy z różnych opłat

9 400,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę296 269,45 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

60 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

60 000,00

Wydatki majątkowe

60 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,00

Budowa dróg w gminie Strumień

60 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

200 000,00

Wydatki majątkowe

200 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

200 000,00

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Drogomyślu

200 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18 200,00

92195

Pozostała działalność

18 200,00

Wydatki bieżące

18 200,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

18 200,00

Pozostałe wydatki - unijne

18 200,00

Projekt „Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim”

18 200,00

926

Kultura fizyczna

18 069,45

92695

Pozostała działalność

18 069,45

Wydatki bieżące

18 069,45

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

18 069,45

Pozostałe wydatki - unijne             

15 222,50

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

2 846,95

Projekt „Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie dolny Hriĉov i gminie Krasňany”

18 069,45

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

124 965,55

124 965,55

600

Transport i łączność

75 380,00

75 380,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

55 380,00

Wydatki majątkowe

55 380,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

55 380,00

„Remont drogi powiatowej 2633 S Strumień- Landek-Jasienica (ul. Bielska w Zabłociu) na odcinku ok. 0,2 km”

55 380,00

60016

Drogi publiczne gminne

20 000,00

75 380,00

Wydatki majątkowe

20 000,00

75 380,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

75 380,00

Przebudowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kościelnej w Zbytkowie

35 000,00

Budowa dróg w Gminie Strumień

40 380,00

Przebudowa ul. Kościelnej w Zbytkowie

20 000,00

750

Administracja publiczna

1 030,00

75095

Pozostała działalność

1 030,00

Wydatki bieżące

1 030,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego -współfinansowanie

1 030,00

801

Oświata i wychowanie

23 400,00

29 210,55

80101

Szkoły podstawowe

5 810,55

Wydatki bieżące

5 810,55

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 810,55

80110

Gimnazja

23 400,00

23 400,00

Pozostała działalność

23 400,00

23 400,00

Wydatki bieżące

23 400,00

23 400,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

23 400,00

23 400,00

Pozostałe wydatki unijne

23 400,00

23 400,00

Projekt „Ekoodpowiedzialni”

23 400,00

23 400,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 000,00

3 000,00

85395

Pozostała działalność

3 000,00

3 000,00

Wydatki bieżące

3 000,00

3 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 000,00

3 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

2 931,03

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

68,97

Pozostałe wydatki-unijne

2 931,03

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

68,97

Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

3 000,00

3 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 375,00

17 375,00

92195

Pozostała działalność

17 375,00

17 375,00

Wydatki bieżące

17 375,00

17 375,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

17 375,00

17 375,00

Pozostałe wydatki unijne

17 375,00

17 375,00

Projekt „Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim”

17 375,00

17 375,00

926

Kultura fizyczna

4 780,55

92695

Pozostała działalność

4 780,55

Wydatki bieżące

4 780,55

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 780,55

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

4 780,55

Projekt „Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie dolny Hriĉov i gminie Krasňany”

4 780,55

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 40 284 566,51 zł,

wydatki 43 922 462,59 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 637 896,08 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 136 810,20 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 101 085,88 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.317.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.317.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.317.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »