| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Burmistrza Miasta Mikołów

z dnia 23 lipca 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Mikołów wykonywania zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej Mikołowa wyrażonej w Uchwale Nr XXXI/732/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie porozumienia między Gminą Mikołów a Gminą Łaziska Górne oraz zgody Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych wyrażonej w Uchwale Nr XXXI/328/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Mikołów dotyczącego korzystania przez dzieci do lat 3 z Gminy Miejskiej Łaziska Górne ze Żłobka Miejskiego w Mikołowie, Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Łaziska Górne powierza Gminie Mikołów wykonywanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania dzieci z terenu Gminy Łaziska Górne do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie (zwanego dalej Żłobkiem), będącego jednostką organizacyjną Gminy Mikołów.

2. Gmina Mikołów zobowiązuje się realizować zadanie, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie w wypadku, gdy Żłobek będzie dysponował wolnymi miejscami.

3. Gmina Łaziska Górne, w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień Porozumienia.

§ 2. Gmina Łaziska Górne zobowiązuje się partycypować w kosztach realizacji powierzonego zadania poprzez przekazywanie Gminie Mikołów dotacji celowej według następujących zasad:

1) Dotacja będzie przekazywana w okresach miesięcznych, za dany miesiąc, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby dzieci zapisanych do Żłobka w tym miesiącu i miesięcznego kosztu utrzymania 1 normatywnego miejsca w Żłobku, obowiązującego w danym roku budżetowym;

2) Miesięczny koszt utrzymania 1 normatywnego miejsca w Żłobku obowiązujący w danym roku budżetowym, o którym mowa w pkt 1, ustala się jako 1/12 część rocznego kosztu utrzymania 1 miejsca w Żłobku, przy którego wyliczeniu uwzględnia się kwotę wydatków bieżących Żłobka planowaną w budżecie Gminy Mikołów uchwalonym na dany rok budżetowy, liczbę miejsc w Żłobku oraz uśrednioną kwotę odpłatności za Żłobek ponoszonych przez opiekunów prawnych dzieci przyjmowanych do Żłobka;

3) Miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w Żłobku w roku 2013, ustalony według kryteriów określonych w pkt 2 wynosi766,00 zł;

4) Gmina Mikołów informuje Gminę Łaziska Górne o miesięcznym koszcie utrzymania 1 miejsca w Żłobku ustalonym na kolejny rok budżetowy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Zmiana wysokości tego kosztu nie wymaga zmiany Porozumienia;

5) Dotację za dany miesiąc należy przekazywać na podstawie otrzymanej z Gminy Mikołów informacji o liczbie dzieci zapisanych do Żłobka w tym miesiącu. Wpłaty dotacji należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołównr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.

6) W wypadku braku wpłaty w terminie określonym w pkt 5 za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3. Prawni opiekunowie dzieci przyjętych do Żłobka z terenu Gminy Łaziska Górne zobowiązani są do ponoszenia obowiązujących na terenie Gminy Mikołów opłat za Żłobek, ustalonych przez Radę Miejską Mikołowa (opłata za pobyt, opłata za wyżywienie, opłata za wydłużony czas opieki).

§ 4. Porozumienie zostaje zawartena czas nieoznaczony.

§ 5. Zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §2 pkt 4 zd. 2.

§ 6. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie na zasadzie porozumienia Stron bądź jednostronnie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania,z mocą od 1 września 2013 roku.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” na wniosek Gminy Łaziska Górne.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Burmistrz
Aleksander Wyra

Zastępca Burmistrza
Adam Zawiszowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »