| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 0367.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 1 sierpnia 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2012/2013

§ 1. Porozumienie dotyczy pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wymiarze 24/18 etatu nauczycieli religii zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach
w grupie międzyszkolnej w Golasowicach za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia, o których mowa w §1, a które ponosi Gmina Pawłowice obejmują:

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3020. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. Gmina Zebrzydowice  ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalne dla 1 ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Zebrzydowicach.

§ 3. 1. Koszty zatrudnienia nauczycieli o których mowa w §2 za okres od 01.01.2013r. do 31.08.2013r. roku wynoszą 34 133,08 zł. Kalkulacja kosztów poniesionych przez Gminę Pawłowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Gmina Zebrzydowice zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów
w roku szkolnym 2012/2013, tj. 183,51 zł.

3. Gmina Zebrzydowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Gminy Pawłowice tj.: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 do dnia 30-go sierpnia 2013r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30.09.2013r.

2. W przypadku gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Pawłowice od Gminy Zebrzydowice, to Gmina Zebrzydowice zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Zebrzydowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Pawłowice od Gminy Zebrzydowice to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pawłowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. nr 157, poz. 1240
z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 7. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy udzielającej dotację.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada mgr Ilona Skrobol – Specjalista w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 43-250 Pawłowice, tel. 32 4722757.

3. Ze strony Gminy Zebrzydowice  za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Iwona Pszczółka – Inspektor Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. 32 4755144

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.              Gmina Pawłowice                                                                      Gmina Zebrzydowice              Wójt Gminy Pawłowice                                                        Wójt Gminy Zebrzydowice              Damian Galusek                                                                      Andrzej Kondziołka                                         


Załącznik do Porozumienia Nr 0367.2013
Wójta Gminy Pawłowice
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 0367.2013 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Załącznik do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pawłowice a Gminą Zebrzydowice w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego w grupie międzyszkolnej w Golasowicach w roku szkolnym 2012/2013.

Zestawienie kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nazwa jednostki
samorządu
terytorialnego

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia religii w roku szkolnym
2012/2013

Ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na jednostkę w okresie I-VIII 2013r.

1

2

7

Pawłowice i inne

185

33 949,57

Zebrzydowice

1

183,51

Ogółem

186

34 133,08

Nauczyciele religii: Ksiądz Marcin Makula zatrudniony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach przy ul. Z. Nałkowskiej 2

w wymiarze  18/18 do 30.04.2013 r.

              Pani Ewa Raszka zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach przy ul. Z. Nałkowskiej 2

w wymiarze  6/18

§ 4010

21 614,79

§ 4040

4 050,76

§ 4110

4 662,93

§ 4120

665,83

§ 4440

1 599,97

§ 3020

1 538,80

Ogółem

34 133,08

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »