| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielonej i ustalenia jego statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2013 roku gminną jednostkę budżetową pod  nazwą: Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej przy ul. Pl. Kościuszki 44, zwany dalej „Żłobkiem”.
§ 2. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Dąbrowa Zielona.
§ 3. Nadaje się statut Żłobkowi w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.
§4. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/218/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

STATUT GMINNEGO ŻŁOBKA
W DĄBROWIE ZIELONEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, zwany dalej Żłobkiem jest gminną jednostką budżetową, sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 2. Żłobek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

3) niniejszego Statutu;

§ 3. Siedzibą Żłobka jest budynek przy Pl. Kościuszki 44 w Dąbrowie Zielonej

Rozdział 2.
Cele i zadania  Żłobka

§ 4. 1. Żłobek  sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 13 miesiąca życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia.

2. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka oraz jego wrodzonego potencjału;

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności

6) zapewnienie dziecku opieki pielęgnacyjnej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego opieki terapeutycznej.

7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich

3. Żłobek poprzez swoich opiekunów i specjalistów współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka w szczególności poprzez konsultacje, warsztaty i porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci i zasady przyjmowania opłat

§ 5. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi lub rodzicem/opiekunem prawnym zamieszkują na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. Korzystanie z opieki w Żłobku przez dzieci zamieszkałe poza obszarem jego działania możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której występują wolne miejsca. O miejscu zamieszkiwania rodzice/opiekunowie prawni składają stosowne oświadczenia.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców/opiekunów prawnych z chwilą kiedy dziecko posiada nadany numer pesel.

3. Wraz z wnioskiem rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją dziecka do żłobka oraz oświadczenie o zgodności danych ze stanem faktycznym.

4. Wniosek złożony w danym roku kalendarzowym dotyczy wyłącznie rekrutacji odbywającej sie w tym samym roku.

5. Ustala sie kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnienie każdego z nich.

1) Zamieszkiwanie na terenie Gminy Dąbrowa Zielona:

a) Oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Dąbrowa Zielona- 30pkt.

b) Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko i zamieszkuje na terenie Gminy Dąbrowa Zielona- 30pkt.

2) Oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują lub uczą się w trybie dziennym -30pkt

3) Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym- 30pkt.

4) Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w trybie dziennym- 15pkt.

5) Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo ubiegające się jednocześnie o miejsce w żłobku lub rodzeństwo uczęszczające do żłobka- 5pkt.

6. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane są do Żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki jakiej wymagają one ze względu na stan zdrowia.

7. W przypadku programów realizowanych w ramach dofinansowania zewnętrznego możliwe jest prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na podstawie odrębnych zasad określonych w regulaminach, umowach, porozumieniach, projektach dotyczących danego postępowania, przyjmowane są do Żłobka na podstawie karty zgłoszenia dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub z deficytami rozwojowymi dodatkowo z opinią poradni specjalistycznej lub/i orzeczeniem lekarskim.

§ 6. 1. W celu rozpatrywania wniosków dyrektor Żłobka powołuje komisję rekrutacyjną złożoną z minimum trzech osób

2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w miarę zwalniania się miejsc w żłobku ustalając dla każdego wniosku sumaryczną liczbę punktów za spełnienie kryteriów określonych w § 5 ust. 5 i ustala kolejność przyjęć dzieci do Żłobka.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwoływane są przez dyrektora Żłobka w miarę potrzeb

4. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednej osoby ubiegającej się o miejsce decyduje kolejność złożenia wniosku oraz ilość wolnych miejsc.

5. Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia prac komisji rekrutacyjnej.

6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte do Żłobka składają u dyrektora Żłobka deklarację potwierdzającą chęć uczęszczania do Żłobka w terminie wskazanym przez dyrektora.

7. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmówią przyjęcia zaproponowanego miejsca w Żłobku wniosek usuwany jest z listy oczekujących. Nie stanowi to przeszkody do złożenia kolejnego wniosku w innym czasie.

8. W dniu, w którym dziecko po raz pierwszy wstawia się w Żłobku rodzice/opiekunowie prawni przedkładają informację potwierdzoną przez lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w Żłobku.

§ 7. 1. Podstawą  udzielenia usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Gminnym Żłobkiem (działającym w imieniu i na rachunek Gminy Dąbrowa Zielona jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Umowa odpowiadać musi postanowieniom Statutu.

§ 8. § 8

1. Podstawą odmowy udzielania usług opiekuńczych lub odmowy ich kontynuowania jest brak możliwości ich świadczenia w szczególności w sytuacji:

1) ograniczonej liczby miejsc w Żłobku;

2) zagrożenia epidemiologicznego;

3) możliwości narażenia na uszczerbek zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych;

4) uchylania się od ponoszenia należnych opłat przez osoby zobowiązane

5) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

6) Niemożności zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki dziecku niepełnosprawnemu

7) Korzystania z usług w wymiarze niższym niż określony w umowie

§ 9. § 9

1. Pobyt dziecka wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) opłatę za korzystanie ze Żłobka

2) dzienną opłatę za wyżywienie -  stawkę żywieniową

3) opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie

2. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku, rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje zwrot  wniesionych opłat za pobyt i wyżywienie:

1) zwrot następuje poprzez zmniejszenie opłaty w następnym miesiącu rozliczeniowym

2) w przypadku rezygnacji usług ze Żłobka rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do żłobka.

3. Wysokość opłat wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz maksymalną wysokość za wyżywienie ustala Rada Gminy Dąbrowa Zielona w drodze uchwały.

§ 10. 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy w przypadku gdy nie uczęszcza ono do Żłobka przez okres 1 miesiąca (30dni), a rodzice/prawni opiekunowie  nie usprawiedliwili nieobecności dziecka zaświadczeniem lekarskim lub innym właściwym dokumentem.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 11. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz  dyrektor w oparciu o udzielone mu przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona pisemne pełnomocnictwo.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) Organizowanie pracy Żłobka

2) Uzgadnianie z organem prowadzącym Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających ze Żłobka

3) Zapewnienie należnego stanu higieniczno sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu

4) Zatrudnianie , zwalnianie i dokonywanie wszystkich czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami

5) Realizowanie planu finansowego Żłobka.

3. Dyrektor Żłobka jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona, który jest jego zwierzchnikiem.

4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.

Rozdział 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

§ 12. § 12

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka   uczęszczającego do Żłobka należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i ewentualne pomoce dydaktyczne;

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka

6) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Żłobka oraz informowanie o wszelkich zmianach w danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka;

7) wspieranie opiekunek w celu osiągnięcia przygotowania do wychowania przedszkolnego;

8) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Żłobka

2. Rodzice/opiekunowie prawni są uprawnieni do:

1) zapoznania się z realizowanym programem zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój dziecka, właściwych do wieku dziecka;

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;

3) uzyskania informacji o stanie gotowości przedszkolnej swojego dziecka;

4) uzyskania porad i wskazówek od opiekunek.

Rozdział 6.
ZASADY GOSPODAROWANIA FINANSAMI I MAJĄTKIEM ŻŁOBKA

§ 13. 1. Żłobek prowadzi działalność w oparciu o majątek, w który został wyposażony przez Gminę Dąbrowa Zielona.

2. Żłobek jako jednostka budżetowa Gminy Dąbrowa Zielona prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla jednostki budżetowej określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

3. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej, obejmującego dochody i wydatki, opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.

4. Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń Żłobka z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy Dąbrowa Zielona.

5. Obsługę finansowo-księgową Żłobka na zasadzie zawartego porozumienia realizuje Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Pl. Kościuszki 49.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r . o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »