| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Gminnego Żłobka w Dąbrowie Zielonej i ustalenia jego statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2013 roku gminną jednostkę budżetową pod  nazwą: Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej przy ul. Pl. Kościuszki 44, zwany dalej „Żłobkiem”.
§ 2. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Dąbrowa Zielona.
§ 3. Nadaje się statut Żłobkowi w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.
§4. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/218/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

STATUT GMINNEGO ŻŁOBKA
W DĄBROWIE ZIELONEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Żłobek w Dąbrowie Zielonej, zwany dalej Żłobkiem jest gminną jednostką budżetową, sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 2. Żłobek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

3) niniejszego Statutu;

§ 3. Siedzibą Żłobka jest budynek przy Pl. Kościuszki 44 w Dąbrowie Zielonej

Rozdział 2.
Cele i zadania  Żłobka

§ 4. 1. Żłobek  sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 13 miesiąca życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia.

2. Do zadań Żłobka należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka oraz jego wrodzonego potencjału;

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku;

5) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności

6) zapewnienie dziecku opieki pielęgnacyjnej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego opieki terapeutycznej.

7) zapewnienie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich

3. Żłobek poprzez swoich opiekunów i specjalistów współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka w szczególności poprzez konsultacje, warsztaty i porady dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci i zasady przyjmowania opłat

§ 5. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi lub rodzicem/opiekunem prawnym zamieszkują na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. Korzystanie z opieki w Żłobku przez dzieci zamieszkałe poza obszarem jego działania możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której występują wolne miejsca. O miejscu zamieszkiwania rodzice/opiekunowie prawni składają stosowne oświadczenia.

2. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka zwany dalej „wnioskiem”, złożony przez rodziców/opiekunów prawnych z chwilą kiedy dziecko posiada nadany numer pesel.

3. Wraz z wnioskiem rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją dziecka do żłobka oraz oświadczenie o zgodności danych ze stanem faktycznym.

4. Wniosek złożony w danym roku kalendarzowym dotyczy wyłącznie rekrutacji odbywającej sie w tym samym roku.

5. Ustala sie kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka oraz określa się liczbę punktów za spełnienie każdego z nich.

1) Zamieszkiwanie na terenie Gminy Dąbrowa Zielona:

a) Oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Dąbrowa Zielona- 30pkt.

b) Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko i zamieszkuje na terenie Gminy Dąbrowa Zielona- 30pkt.

2) Oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują lub uczą się w trybie dziennym -30pkt

3) Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym- 30pkt.

4) Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w trybie dziennym- 15pkt.

5) Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo ubiegające się jednocześnie o miejsce w żłobku lub rodzeństwo uczęszczające do żłobka- 5pkt.

6. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przyjmowane są do Żłobka w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki jakiej wymagają one ze względu na stan zdrowia.

7. W przypadku programów realizowanych w ramach dofinansowania zewnętrznego możliwe jest prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na podstawie odrębnych zasad określonych w regulaminach, umowach, porozumieniach, projektach dotyczących danego postępowania, przyjmowane są do Żłobka na podstawie karty zgłoszenia dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub z deficytami rozwojowymi dodatkowo z opinią poradni specjalistycznej lub/i orzeczeniem lekarskim.

§ 6. 1. W celu rozpatrywania wniosków dyrektor Żłobka powołuje komisję rekrutacyjną złożoną z minimum trzech osób

2. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w miarę zwalniania się miejsc w żłobku ustalając dla każdego wniosku sumaryczną liczbę punktów za spełnienie kryteriów określonych w § 5 ust. 5 i ustala kolejność przyjęć dzieci do Żłobka.

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwoływane są przez dyrektora Żłobka w miarę potrzeb

4. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednej osoby ubiegającej się o miejsce decyduje kolejność złożenia wniosku oraz ilość wolnych miejsc.

5. Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostaje ogłoszona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia prac komisji rekrutacyjnej.

6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego jako przyjęte do Żłobka składają u dyrektora Żłobka deklarację potwierdzającą chęć uczęszczania do Żłobka w terminie wskazanym przez dyrektora.

7. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmówią przyjęcia zaproponowanego miejsca w Żłobku wniosek usuwany jest z listy oczekujących. Nie stanowi to przeszkody do złożenia kolejnego wniosku w innym czasie.

8. W dniu, w którym dziecko po raz pierwszy wstawia się w Żłobku rodzice/opiekunowie prawni przedkładają informację potwierdzoną przez lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w Żłobku.

§ 7. 1. Podstawą  udzielenia usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Gminnym Żłobkiem (działającym w imieniu i na rachunek Gminy Dąbrowa Zielona jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Umowa odpowiadać musi postanowieniom Statutu.

§ 8. § 8

1. Podstawą odmowy udzielania usług opiekuńczych lub odmowy ich kontynuowania jest brak możliwości ich świadczenia w szczególności w sytuacji:

1) ograniczonej liczby miejsc w Żłobku;

2) zagrożenia epidemiologicznego;

3) możliwości narażenia na uszczerbek zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych;

4) uchylania się od ponoszenia należnych opłat przez osoby zobowiązane

5) konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

6) Niemożności zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki dziecku niepełnosprawnemu

7) Korzystania z usług w wymiarze niższym niż określony w umowie

§ 9. § 9

1. Pobyt dziecka wiąże się z odpłatnością obejmującą:

1) opłatę za korzystanie ze Żłobka

2) dzienną opłatę za wyżywienie -  stawkę żywieniową

3) opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie

2. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku, rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje zwrot  wniesionych opłat za pobyt i wyżywienie:

1) zwrot następuje poprzez zmniejszenie opłaty w następnym miesiącu rozliczeniowym

2) w przypadku rezygnacji usług ze Żłobka rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu, w którym dziecko uczęszczało do żłobka.

3. Wysokość opłat wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz maksymalną wysokość za wyżywienie ustala Rada Gminy Dąbrowa Zielona w drodze uchwały.

§ 10. 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy w przypadku gdy nie uczęszcza ono do Żłobka przez okres 1 miesiąca (30dni), a rodzice/prawni opiekunowie  nie usprawiedliwili nieobecności dziecka zaświadczeniem lekarskim lub innym właściwym dokumentem.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 11. 1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz  dyrektor w oparciu o udzielone mu przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona pisemne pełnomocnictwo.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) Organizowanie pracy Żłobka

2) Uzgadnianie z organem prowadzącym Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających ze Żłobka

3) Zapewnienie należnego stanu higieniczno sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu

4) Zatrudnianie , zwalnianie i dokonywanie wszystkich czynności w ramach stosunku pracy z pracownikami

5) Realizowanie planu finansowego Żłobka.

3. Dyrektor Żłobka jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona, który jest jego zwierzchnikiem.

4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.

Rozdział 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

§ 12. § 12

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka   uczęszczającego do Żłobka należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i ewentualne pomoce dydaktyczne;

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka

6) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Żłobka oraz informowanie o wszelkich zmianach w danych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka;

7) wspieranie opiekunek w celu osiągnięcia przygotowania do wychowania przedszkolnego;

8) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Żłobka

2. Rodzice/opiekunowie prawni są uprawnieni do:

1) zapoznania się z realizowanym programem zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój dziecka, właściwych do wieku dziecka;

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;

3) uzyskania informacji o stanie gotowości przedszkolnej swojego dziecka;

4) uzyskania porad i wskazówek od opiekunek.

Rozdział 6.
ZASADY GOSPODAROWANIA FINANSAMI I MAJĄTKIEM ŻŁOBKA

§ 13. 1. Żłobek prowadzi działalność w oparciu o majątek, w który został wyposażony przez Gminę Dąbrowa Zielona.

2. Żłobek jako jednostka budżetowa Gminy Dąbrowa Zielona prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla jednostki budżetowej określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

3. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego jednostki budżetowej, obejmującego dochody i wydatki, opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.

4. Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń Żłobka z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy Dąbrowa Zielona.

5. Obsługę finansowo-księgową Żłobka na zasadzie zawartego porozumienia realizuje Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Pl. Kościuszki 49.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r . o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kosińska

ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »