| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 282/XVIII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 lipca 2013r.

dotycząca uchwały Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

dotycząca:uchwały Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw z powodu istotnego naruszenia art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz art. 6q ustawy o czystości i porządku w gminach, poprzez ogólne postanowienie o powierzeniu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości sołtysom, bez imiennego wskazania konkretnych osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 2 lipca 2013 roku.

W dniu 11 lipca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 275/XVII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Toszku. Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 18 lipca 2013 roku, o terminie którego powiadomiono organy Gminy, z pouczeniem że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113).

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w badanej uchwale istotne naruszenie prawa określone w § 1 niniejszej uchwały, będące podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały w całości. Podstawą podjętego rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miejska w Toszku zarządziła pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (§ 1) oraz w § 2 powierzyła pobór tej opłaty inkasentom w osobach sołtysów w 14 wymienionych z nazwy sołectwach.

Stosownie do art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Na mocy art. 6q tej ustawy w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,poz. 749 z późn. zm.) i to tam właśnie ustawodawca zamieścił określenie inkasenta.

Zgodnie zatem z art. 9 Ordynacji podatkowej inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Uwzględniając powyższe, określenie inkasentów uprawnionych do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winno nastąpić, w ocenie Kolegium Izby, poprzez imienne wskazanie sołtysów którzy będą mogli pobierać opłatę w konkretnych sołectwach. Niemożliwe jest bowiem określenie w inny sposób inkasenta będącego osobą fizyczną jak poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska. Tylko bowiem tak określona przez Radę Miejską, a więc możliwa do zidentyfikowania osoba, nabywa status inkasenta i tym samym wchodzi, w wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa, obowiązki i uprawnienia. Inkasent nie może być abstrakcyjnym, niedookreślonym jednoznacznie podmiotem, ani dla organu podatkowego, ani dla osoby, od której inkasent pobiera opłatę.

Określenie zamieszczone w § 2 badanej uchwały Rady Miejskiej w Toszku pozwalało niezidentyfikowanej osobie sołtysa pobierać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dowolnych sołectwach, a nie w tych sołectwach, w których pełni ona funkcję sołtysa. Brzmienie samego przepisu art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozostawia wątpliwości, iż rada gminy jeśli skorzysta z danej jej możliwości poboru opłat w drodze inkasa to ma„(…) wyznaczyć inkasentów (…)”.Definicja pojęcia „wyznaczyć” wskazuje, że jest to powierzenie komuś, określonej funkcji bądź stanowiska, powołanie kogoś na jakieś stanowisko, polecenie komuś wykonania czegoś.

Stanowiąc prawo miejscowe rada gminy zobowiązana była zatem do określenia w uchwale konkretnych osób lub konkretnej osoby na stanowisko inkasenta, określając to poprzez wskazanie zindywidualizowanego przez podanie imienia i nazwiska podmiotu. Mieszkańcy zobowiązani do uiszczania opłaty mają prawo po zapoznaniu się z aktem prawa miejscowego wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego opłaty. Wiąże się to z koniecznością wyraźnego ustalenia w uchwale obszaru działania inkasenta, aby nie było wątpliwości, że inkasent dla obszaru jednego sołectwa nie ma prawa poboru podatków na terenie innego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr XXXIII/359/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Toszku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »