| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 296/XIX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie uchwały Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

w sprawie:uchwały Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1.

Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłatyw częścidotyczącej:

- § 1 ust. 1 od słów „ust. 1, ust. 2, ust. 3 niniejszej uchwały”,

- § 5 zapisu „ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3” zawartego po słowach „zgodnie z § 2”

z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykluczeniu możliwości uwzględnienia przy obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadów niższej stawki określonej § 2 ust. 4 i 5 uchwały, czym naruszono art. 6j ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 27 czerwca 2013 roku.

W dniu 11 lipca 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 270/XVII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Pilchowice. Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 25 lipca 2013 roku, o terminie którego powiadomiono organy Gminy, z pouczeniem że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz. 1113).

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło, że badana uchwała narusza prawo w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa Kolegium oceniło jako istotne, dlatego stanowiło to podstawę do stwierdzenia częściowej nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Pilchowice dokonała w § ust. 1„(…) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na terenie Gminy Pilchowice, na których zamieszkują mieszkańcy, poprzez ustalenie, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1, ust. 2, ust. 3 niniejszej uchwały”.

Z kolei w § 5 badanej uchwały postanowiono, że w przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. takich, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata będzie stanowiła„(…) sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 i § 4 ust. 1 lub ust. 2.„

W tej samej uchwale Rada Gminy Pilchowice ustaliła w § 2 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w ten sposób, iż:

- w ust. 1 ustalono stawkę w wysokości 18 zł miesięcznie,

- w ust. 2 ustalono niższą stawkę jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10 zł ,

- w ust. 3 ustalono niższą stawkę jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i nie jest wytwarzany /odbierany żużel i popiół z palenisk domowych w wysokości 8 zł,

- w ust. 4 wprowadzono obniżoną stawkę opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej nieruchomości z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej, w ten sposób, że jeśli nieruchomość zamieszkuje więcej niż pięciu mieszkańców, za szóstego i kolejnego przy selektywnym zbieraniu stawka wynosi 6,50 zł,

- w ust. 5 postanowiono, że w zabudowie wielorodzinnej obniżona stawka z ust. 4 dotyczy mieszkańców zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach takie postanowienie jakie Rada zastosowała w § 1 ust. 1 i § 5 badanej uchwały wykluczyło możliwość przyjęcia do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wprowadzonych tą samą uchwałą w § 2 ust. 4 i 5 obniżonej stawki za szóstego i kolejnego mieszkańca.

Zgodnie z art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, czyli nieruchomości zamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Natomiast wedle ust. 4 tego samego art. 6j tej ustawy w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość o której mowa w art. 6c ust. 2, tj. nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wówczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę obu oddzielnie obliczonych opłat.

Zawężenie przez Radę Gminy Pilchowice w § 1 ust. 1 i § 5 badanej uchwały obniżonych stawek z ust. 4 i 5 § 2 nie znajduje żadnego uzasadnienia. Wręcz należałoby zapytać jaki był cel uchwalenia obniżonej stawki, skoro równocześnie nie może być brana pod uwagę przez mieszkańców przy obliczeniu wysokości należnej opłaty.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło częściową nieważność badanej uchwały Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Pilchowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »