| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 13 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013r. dokonać następujących zmian:

1. Zmienić plan finansowy dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1

2. Zmienić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2

3. Zmniejszyć plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy w 2013r. zgodnie z zał. 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

             


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

500 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

500 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

500 000,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

500 000,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie dochodów

500 000,00

500 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

710

Działalność usługowa

100 000,00

71003

Biura planowania przestrzennego

100 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100 000,00

801

Oświata i wychowanie

20 000,00

80104

Przedszkola

20 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

dotacje

20 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

101 101,99

85395

Pozostała działalność

101 101,99

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące,

z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

13 224,97

- wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tego:

wydatki na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

87 877,02

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

261 101,99

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

261 101,99

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

261 101,99

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 000,00

92116

Biblioteki

20 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

dotacje

20 000,00

92195

Pozostała działalność

20 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

261 101,99

261 101,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/2013
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »