| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/219/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 13 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2013 (Dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)  

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W uchwale nr XXIV/171/12 z   dnia 06 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach budżetowych zgodnie z   tabelą nr 1   niniejszej uchwały  

2.   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków majątkowych zgodnie z   tabelą nr 2   niniejszej uchwały  

3.   Wprowadza się zmiany w   planie dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   2013 r. zgodnie z   tabelą nr 3   niniejszej uchwały.  

4.   Wprowadza się zmiany w   przychodach i   rozchodach budżetu Gminy, zgodnie z   tabelą nr 4.  

5.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   raz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z   tabelą nr 5.  

§ 2.  

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Dochody budżetu Gminy w   łącznej kwocie 32.763.601,32 zł  

z tego:  

1)   Dochody bieżące w   kwocie 32.406.601,32 zł.  

2)   Dochody majątkowe w   kwocie 357.000,00 zł.  

§ 3.  

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:  

1.   Wydatki budżetu Gminy w   łącznej kwocie 32.643.175,32 zł.  

Z tego:  

1.1. Wydatki bieżące w   kwocie 30.414.238,95 zł., w   tym  

1)   Wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 22.840.609,77 zł  

W tym na:  

a)   Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   kwocie 16.898.390,50 zł,  

b)   Wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań 5.942.219,27 zł,  

2)   Dotacje na zadania bieżące w   kwocie 1.292.605,00 zł  

3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych w   kwocie 4.804.524,69 zł.  

4)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie – 361.088,49 zł.  

5)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w   roku budżetowym w   kwocie 559.211,00 zł  

6)   Wydatki na obsługę długu w   kwocie 556.200,00 zł.  

2.2 Wydatki majątkowe w   kwocie 2.228.936,37 zł.  

W tym na:  

1)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 2.228.936,37 zł. w   tym na:  

a)   programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3, w   części związanej z   realizacją zadań j.s.t. w   kwocie 84.794,00 zł  

§ 4.  

§ 4   ust. 1   i ust. 2   Uchwały nr XXIV/171/12 z   dnia 06 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013 otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się nadwyżkę budżetu w   wysokości 120.426,00 zł , która przeznaczona zostanie na:  

a)   Spłatę zaciągniętych kredytów 120.426,00 zł,  

2.   Ustala się przychody budżetu 1.504.847,00 zł. z   następujących tytułów:  

a)   wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych 1.504.847,00  

§ 5.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/219/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/219/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/219/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/219/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/219/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »