| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.6.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 1 sierpnia 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2012/2013

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3- go Maja 10 w osobach:

- Pawła Sadzy - Starosty Pszczyńskiego

- Zygmunta Jelenia - Członka Zarządu

Działającym w oparciu o uchwałę Nr XXVII/239/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadania dotyczącego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem"

a

2. Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie:

- Damiana Galuska - Wójta Gminy Pawłowice

Działający w oparciu o uchwałę Nr XXIX/358/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 czerwca 2013r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie w sprawie organizacji nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego

zwanym w dalszej treści „Gminą"

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest pokrycie i rozliczenie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wymiarze 24/18 etatu nauczycieli religii zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach w grupie międzyszkolnej w Golasowicach za okres od 1 stycznia 2013r.do  31 sierpnia 2013r.

§ 2.

1. Koszty zatrudnienia, o których mowa w §1, a które ponosi Gmina obejmują:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040,

Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110,

Składki na Fundusz Pracy - § 4120,

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440,

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020.

2. Powiat ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie dla 1 ucznia uczęszczającego do szkoły, dla której Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym.

§ 3.

1. Koszty zatrudnienia nauczycieli, o których mowa w § 2 za okres od 01.01.2013r. do 31.08.2013r.wynoszą 34133,08 złotych. Kalkulacja kosztów poniesionych przez Gminę z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. 183,51 złotych.

3. Powiat zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Gminy: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 do dnia 30-go sierpnia 2013r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa § 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30.09.2013r.

2. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina od Powiatu, to Powiat zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina od Powiatu, to Gmina zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

3. Ze strony Gminy za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada mgr Ilona Skrobol - specjalista w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice, tel. 324722757.

4. Ze strony Powiatu za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Danuta Michalik - główny  specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10, 43-200 Pszczyna, tel. 324492308.

§ 5.

W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 7.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Członek Zarządu


Zygmunt Jeleń

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek


Załącznik do Porozumienia Nr OS.6.2013
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »