| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Kruszyna prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z. 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszyna dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na obszarze Gminy Kruszyna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego zwanej dalej dotacją.

2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1) Wójta – Wójta Gminy Kruszyna

2) Gmina – Gminę Kruszyna

3) Ustawę – ustawę z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./

§ 2. 1. Prowadzącemu szkołę podstawową przysługuje z budżetu Gminy dotacja na jednego ucznia w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

2. Prowadzącemu przedszkole przysługuje z budżetu Gminy dotacja na jednego ucznia w wysokości określonej w art. 80 ust. 2 ustawy.

3. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

4. Prowadzącemu oddział przedszkolny przy szkole podstawowej przysługuje z budżetu Gminy dotacja na jednego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. W przypadku braku na terenie Gminy oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

6. Postawą obliczenia kwoty dotacji jest:

1) wysokość wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, oddziału przedszkolnego lub przedszkola;

2) informacja o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na ucznia danego typu i rodzaju szkoły;

3) liczba uczniów w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę.

7. Dotację określa się corocznie jako iloczyn liczby uczniów oraz kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia.

§ 3. 1. W przypadku przekazania przez Gminę - w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy, prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, dotacja będzie przysługiwać od dnia przekazania szkoły na podstawie zawartej umowy.

2. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dotowanych szkół na cele wskazane w ustawie. Ze środków przekazanej dotacji nie pokrywa się wydatków inwestycyjnych.

3. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wniosek należy złożyć nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. W pierwszym roku prowadzenia szkoły wniosek należy złożyć w ciągu 5 dni od dnia przekazania szkoły.

6. Dotacje przekazuje się w 12 transzach, w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

7. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów szkoły i oddziału przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej kwoty dotacji ustalonej na jednego ucznia zgodnie z §2 ust 5.

8. Do czasu wyliczenia miesięcznych stawek dotacji w oparciu o informację, o której mowa w § 2ust. 4 pkt 2, należne dotacje przekazywane są zaliczkowo w wysokości stawek z roku poprzedniego.

9. Po ustaleniu kwoty dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo. W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej - kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet transzy wypłacanej w następnym miesiącu. Nadpłatę lub niewykorzystaną dotację w ciągu roku budżetowego należy zwrócić do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do:

1) przesyłania Gminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji przedstawionej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień danego miesiąca,

2) przesłania Gminie w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku rocznej weryfikacji liczby uczniów za okres ubiegłego roku, przedstawionej na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Jeśli do szkoły lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, podmiot, oprócz informacji, przekazuje dane o uczniach z innych gmin przedstawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawartej w informacji, podmiot uprawniony do otrzymania dotacji jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie Gminie korekty podanej wcześniej informacji.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków przedstawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji przekazuje Gminie rozliczenie wykorzystania dotacji:

1) do dnia 20 lipca - za pierwsze półrocze danego roku tj za okres styczeń – czerwiec,

2) do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za okres styczeń -grudzień.

3. W przypadku zaprzestania prowadzenia szkoły, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji przedstawia Gminie rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od tej daty.

4. Wynikająca z rozliczenia:

1) różnica pomiędzy kwotą dotacji należnej a kwotą dotacji przekazanej zostanie przekazana na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji, w terminie 15 dni od dnia dostarczenia rozliczenia,

2) różnica pomiędzy kwotą dotacji przekazanej a kwotą dotacji należnej podlega zwrotowi, na rachunek bankowy Gminy, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

§ 6. 1. Szkoły, na prowadzenie których Gmina udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji, zgodności danych o liczbie uczniów, zawartych w miesięcznych informacjach i w rozliczeniach otrzymanej dotacji, oraz zgodności księgowych dowodów źródłowych z podanymi w zestawieniu.

2. Kontrola może być planowana lub doraźna. W przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana musi zostać o niej zawiadomiona, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły.

4. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są pracownicy Urzędu Gminy Kruszyna, imiennie upoważnieni przez Wójta.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

6. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

7. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne a w razie wystąpienia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne kierowane do podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

9. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić Gminę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kowalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/194/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/194/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/194/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Roczna weryfikacja liczby uczniów


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/194/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz Uczniów/wychowanków spoza terenu Gminy Kruszyna


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/194/2013
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Rozliczenie dotacji otrzymanej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »