| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.427.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w części określonej w:

- § 2 uchwały,

- § 1 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie słów: "albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia",

- § 2 załącznika nr 1 do uchwały,

- § 4 i § 5 załącznika nr 1 do uchwały,

- § 7 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie słów: "którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu"

- jako sprzecznej z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 406), zwanej dalej ustawą.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Lubomia, działając m.in. na podstawie art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustaliła zasady i tryb przyznawania Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 25 lipca 2013r.

Zawarty w podstawie prawnej uchwały art. 7a ust. 1-3 ustawy przewiduje, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (ust. 1). Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu (ust. 2), a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury (ust. 3 ustawy).

Z literalnego brzmienia art. 7a ust. 3 ustawy wynika, iż rada gminy wypełniając delegację ustawową określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. Zatem w aktualnym stanie prawnym uchwała rady gminy powinna określać jedynie szczegółowe warunki i tryb przyznawania przedmiotowych nagród. Należy przy tym zauważyć, iż do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego był uprawniony do określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania tych nagród oraz ich wysokości. W wyniku nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. zmieniło się brzmienie art. 7a ust. 3 ustawy. Obecnie zatem rada gminy, nie jest już uprawniona do określania wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dlatego też należy uznać, iż regulacja zawarta w § 4 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały wykracza poza delegację znajdującą się w art. 7a ust. 3 ustawy. Poza delegację z tego przepisu wykracza również unormowanie zawarte w § 5 załącznika nr 1 do uchwały, które daje możliwość przyznawania opiekunom i instruktorom osób nagrodzonych za wysokie wyniki w pracy wyróżnień w formie dyplomu lub statuetki.

Ponadto, z treści art. 7a ust. 3 ustawy nie wynika upoważnienie dla rady gminy do zawarcia w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały postanowienia określającego cel przyznania nagrody (§ 2), wskazującego źródło pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na nagrody, jak również postanowienia uzależniającego wysokość nagród od posiadanych w budżecie środków finansowych (§ 4 ust. 1).

W ocenie organu nadzoru za niezgodne z prawem należy uznać również unormowanie zawarte w § 1 załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie słów: "albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia". Określając w przepisie § 1 załącznika Nr 1 do uchwały Rada zakres podmiotowy uchwały Rada przyjęła, iż nagrodę może otrzymać osoba lub zespół osób zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia. Tym samym Rada Gminy przewidziała możliwość przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki osobom, którzy nie są mieszkańcami Lubomi, a jedynie są członkami stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia. Zdaniem organu nadzoru tylko osoby będące mieszkańcami gminy mogą otrzymywać nagrody, niezależnie od siedziby stowarzyszenia, w którym są członkami. Wynika to z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a zwłaszcza z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 tej ustawy, które wskazują wprost, iż zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Samo więc członkostwo w stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie gminy nie może stanowić podstawy do uzyskania przez osobę świadczenia z budżetu gminy, na której terenie stowarzyszenie to ma swą siedzibę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt II GSK 327/07, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008 roku, sygn. akt II SA/Lu 282/08, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 1345/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W związku z tym § 1 załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie słów: "albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia" należy uznać za sprzeczny z obowiązującymi przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy o samorządzie gminnym.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w § 2 kwestionowanej uchwały Rada postanowiła przyjąć wzór wniosku o przyznanie nagrody, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wniosek ten stanowi integralną część niniejszej uchwały. Zdaniem organu nadzoru ustalenie wzoru wniosku nie mieści się w delegacji ustawowej określonej w art. 7a ust. 3 ustawy.

Z uwagi na fakt, iż w nierozerwalnym związku funkcjonalnym z przepisem § 2 uchwały pozostaje przepis § 7 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie słów: "którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu" stwierdzenie nieważności tego zapisu jest również konieczne.

Tym samym uchwałę Nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013r. ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Lubomia

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) A/a.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »