| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.427.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, w części określonej w:

- § 2 uchwały,

- § 1 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie słów: "albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia",

- § 2 załącznika nr 1 do uchwały,

- § 4 i § 5 załącznika nr 1 do uchwały,

- § 7 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie słów: "którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu"

- jako sprzecznej z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 406), zwanej dalej ustawą.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Lubomia, działając m.in. na podstawie art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustaliła zasady i tryb przyznawania Nagrody Gminy Lubomia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 25 lipca 2013r.

Zawarty w podstawie prawnej uchwały art. 7a ust. 1-3 ustawy przewiduje, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (ust. 1). Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu (ust. 2), a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określą szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury (ust. 3 ustawy).

Z literalnego brzmienia art. 7a ust. 3 ustawy wynika, iż rada gminy wypełniając delegację ustawową określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, biorąc pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. Zatem w aktualnym stanie prawnym uchwała rady gminy powinna określać jedynie szczegółowe warunki i tryb przyznawania przedmiotowych nagród. Należy przy tym zauważyć, iż do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego był uprawniony do określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania tych nagród oraz ich wysokości. W wyniku nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. zmieniło się brzmienie art. 7a ust. 3 ustawy. Obecnie zatem rada gminy, nie jest już uprawniona do określania wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dlatego też należy uznać, iż regulacja zawarta w § 4 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały wykracza poza delegację znajdującą się w art. 7a ust. 3 ustawy. Poza delegację z tego przepisu wykracza również unormowanie zawarte w § 5 załącznika nr 1 do uchwały, które daje możliwość przyznawania opiekunom i instruktorom osób nagrodzonych za wysokie wyniki w pracy wyróżnień w formie dyplomu lub statuetki.

Ponadto, z treści art. 7a ust. 3 ustawy nie wynika upoważnienie dla rady gminy do zawarcia w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały postanowienia określającego cel przyznania nagrody (§ 2), wskazującego źródło pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na nagrody, jak również postanowienia uzależniającego wysokość nagród od posiadanych w budżecie środków finansowych (§ 4 ust. 1).

W ocenie organu nadzoru za niezgodne z prawem należy uznać również unormowanie zawarte w § 1 załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie słów: "albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia". Określając w przepisie § 1 załącznika Nr 1 do uchwały Rada zakres podmiotowy uchwały Rada przyjęła, iż nagrodę może otrzymać osoba lub zespół osób zamieszkałych na terenie Gminy Lubomia albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia. Tym samym Rada Gminy przewidziała możliwość przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki osobom, którzy nie są mieszkańcami Lubomi, a jedynie są członkami stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia. Zdaniem organu nadzoru tylko osoby będące mieszkańcami gminy mogą otrzymywać nagrody, niezależnie od siedziby stowarzyszenia, w którym są członkami. Wynika to z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a zwłaszcza z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 tej ustawy, które wskazują wprost, iż zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Samo więc członkostwo w stowarzyszeniu mającym siedzibę na terenie gminy nie może stanowić podstawy do uzyskania przez osobę świadczenia z budżetu gminy, na której terenie stowarzyszenie to ma swą siedzibę (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2008 roku, sygn. akt II GSK 327/07, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008 roku, sygn. akt II SA/Lu 282/08, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt III SA/Gl 1345/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W związku z tym § 1 załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie słów: "albo będąca członkiem stowarzyszenia działającego w dziedzinie kultury i sztuki mającego siedzibę na terenie Gminy Lubomia" należy uznać za sprzeczny z obowiązującymi przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy o samorządzie gminnym.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w § 2 kwestionowanej uchwały Rada postanowiła przyjąć wzór wniosku o przyznanie nagrody, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wniosek ten stanowi integralną część niniejszej uchwały. Zdaniem organu nadzoru ustalenie wzoru wniosku nie mieści się w delegacji ustawowej określonej w art. 7a ust. 3 ustawy.

Z uwagi na fakt, iż w nierozerwalnym związku funkcjonalnym z przepisem § 2 uchwały pozostaje przepis § 7 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały w zakresie słów: "którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu" stwierdzenie nieważności tego zapisu jest również konieczne.

Tym samym uchwałę Nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013r. ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Lubomia

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) A/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »