| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 2/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Las” w Tychach

Na podstawie art.   58   ust.   1   ustawy z   dnia 18   lipca 2001   r. Prawo wodne (Dz.   U.   z   2012   r., poz. 145, 951, 1513, z   2013   r. poz. 21, 165) zarządza się co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Las” w   mieście Tychy, powiat Tychy, województwo śląskie, na wniosek Kompani Piwowarskiej S.A. w   Poznaniu.  

§   2.   Strefę ochronną ujęcia wody, o   której mowa w   §   1, stanowią:  

1)   teren ochrony bezpośredniej dla studni:  

a)   nr S-I zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 44/3 w   obrębie ewidencyjnym Tychy, składający się z   ogrodzonego obszaru o   powierzchni 181   m 2 , przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1   do rozporządzenia;  

b)   nr S - II zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 48/3 w   obrębie ewidencyjnym Tychy, składający się z   ogrodzonego obszaru powierzchni 253   m 2 , przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2   do rozporządzenia;  

c)   nr S - II bis zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 81/3 w   obrębie ewidencyjnym Tychy, składający się z   ogrodzonego obszaru o   powierzchni 400   m 2 , przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2   do rozporządzenia;  

d)   S - IV zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 46/3 w   obrębie ewidencyjnym Tychy, składający się z   ogrodzonego obszaru o   powierzchni 220   m 2 , przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 3   do rozporządzenia;  

e)   S - VI zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 42/3 w   obrębie ewidencyjnym Tychy, składający się z   ogrodzonego obszaru o   powierzchni 200   m 2 , przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 4   do rozporządzenia;  

2)   teren ochrony pośredniej o   powierzchni 82,4 ha, obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w   załączniku nr 5   do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 6   do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 7   do rozporządzenia.  

§   3.   1.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody obowiązują zakazy i   nakazy wynikające z   art.   53   ustawy Prawo wodne.  

§   4.   1.   Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące zakazy:  

1)   wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z   wyjątkiem:  

a)   oczyszczonych wód opadowych i   roztopowych,  

b)   wód opadowych i   roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania;  

2)   rolniczego wykorzystania ścieków;  

3)   mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;  

4)   stosowania nawozów;  

5)   stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;  

6)   lokalizowania nowych i   rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 9   listopada 2010   r. w   sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;  

7)   lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;  

8)   lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;  

9)   lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych oraz rurociągów do ich transportu, z   wyjątkiem:  

a)   naziemnych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,  

b)   magazynów butli z   gazem płynnym;  

10)   lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i   obojętne oraz obojętnych;  

11)   budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i   powiatowych;  

12)   wydobywania kopalin;  

13)   lokalizowania nowych ujęć wody (nie dotyczy wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla ujęcia Las).  

§   5.   1.   Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy ogrodzić, a   na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o   ujęciu wody i   zakazie wstępu osób nieupoważnionych.  

2.   Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic zawierających informacje o   ustanowieniu strefy.  

§   6.   Rozporządzenie wchodzi w   życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

p.o. DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W   GLIWICACH  


inż.   Tomasz   Cywiński

 


Załącznik Nr 1   do Rozporządzenia Nr 2/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 27   sierpnia 2013   r.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Rozporządzenia Nr 2/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 27   sierpnia 2013   r.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Rozporządzenia Nr 2/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 27   sierpnia 2013   r.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Rozporządzenia Nr 2/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 27   sierpnia 2013   r.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5   do Rozporządzenia Nr 2/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 27   sierpnia 2013   r.  

Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w   obrębie terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych "Las" w   Tychach.  

 

Lp.  

Jednostka ewidencyjna  

Obręb ewidencyjny  

Działka ewidencyjna  

1  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1308 - część  

2  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1309  

3  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1310  

4  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1311  

5  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1312  

6  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1313  

7  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1314  

8  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1315  

9  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1316  

10  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1317  

11  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1318  

12  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1319  

13  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1320  

14  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1321  

15  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1322  

16  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1323  

17  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1324  

18  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1325  

19  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1326  

20  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1327  

21  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1328  

22  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1329  

23  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1330  

24  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1332  

25  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1333  

26  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1334  

27  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1335  

28  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1336  

29  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1337  

30  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1338  

31  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1340  

32  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1341  

33  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

771/65 - część  

34  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

772/65 - część  

35  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

814/65 - część  

36  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

815/65 - część  

37  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

515/71 - część  

38  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1102/72 - część  

39  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1502/74 - część  

40  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1493/75 - część  

41  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1420/77  

42  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1421/77  

43  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1422/77  

44  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1423/77  

45  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1462/75  

46  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1463/75  

47  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1464/75  

48  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1465/75  

49  

Tychy  

Tychy [17]  

31 - część  

50  

Tychy  

Tychy [17]  

83/3 - część  

51  

Tychy  

Tychy [17]  

86/3  

52  

Tychy  

Tychy [17]  

87/3 - część  

53  

Tychy  

Tychy [17]  

55/3  

54  

Tychy  

Tychy [17]  

69/3 - część  

55  

Tychy  

Tychy [17]  

27 - część  

56  

Tychy  

Tychy [17]  

34/3  

57  

Tychy  

Tychy [17]  

46/3  

58  

Tychy  

Tychy [17]  

42/3  

59  

Tychy  

Tychy [17]  

44/3  

60  

Tychy  

Tychy [17]  

40/3  

61  

Tychy  

Tychy [17]  

57/3  

62  

Tychy  

Tychy [17]  

58/3  

63  

Tychy  

Tychy [17]  

37/3  

64  

Tychy  

Tychy [3]  

1068/91  

65  

Tychy  

Tychy [3]  

1480/91  

66  

Tychy  

Tychy [3]  

1477/91  

67  

Tychy  

Tychy [3]  

1148/91  

68  

Tychy  

Tychy [3]  

1130/91  

69  

Tychy  

Tychy [3]  

1131/91  

70  

Tychy  

Tychy [3]  

1132/91  

71  

Tychy  

Tychy [3]  

1133/91  

72  

Tychy  

Tychy [3]  

1134/91  

73  

Tychy  

Tychy [3]  

1135/91  

74  

Tychy  

Tychy [3]  

1136/91  

75  

Tychy  

Tychy [3]  

1137/91  

76  

Tychy  

Tychy [3]  

1478/91  

77  

Tychy  

Tychy [3]  

1479/91  

78  

Tychy  

Tychy [3]  

1552/65  

79  

Tychy  

Tychy [3]  

1553/65  

80  

Tychy  

Tychy [3]  

1003/91  

81  

Tychy  

Tychy [3]  

1002/91  

82  

Tychy  

Tychy [3]  

1001/91  

83  

Tychy  

Tychy [3]  

1000/91  

84  

Tychy  

Tychy [3]  

999/91  

85  

Tychy  

Tychy [3]  

998/91  

86  

Tychy  

Tychy [3]  

997/91  

87  

Tychy  

Tychy [3]  

996/91  

88  

Tychy  

Tychy [3]  

980/91 - część  

89  

Tychy  

Tychy [3]  

1674/91  

90  

Tychy  

Tychy [3]  

1819/91 - część  

91  

Tychy  

Tychy [3]  

1820/91  

92  

Tychy  

Tychy [3]  

1385/91  

93  

Tychy  

Tychy [3]  

1386/91  

94  

Tychy  

Tychy [3]  

1387/91  

95  

Tychy  

Tychy [3]  

1388/91  

96  

Tychy  

Tychy [3]  

1530/91  

97  

Tychy  

Tychy [3]  

1531/91  

98  

Tychy  

Tychy [3]  

1532/91  

99  

Tychy  

Tychy [3]  

1533/91  

100  

Tychy  

Tychy [3]  

1384/91 - część  

101  

Tychy  

Tychy [3]  

1390/91  

102  

Tychy  

Tychy [3]  

1391/91  

103  

Tychy  

Tychy [3]  

1392/91  

104  

Tychy  

Tychy [3]  

1393/91  

105  

Tychy  

Tychy [3]  

1394/91  

106  

Tychy  

Tychy [3]  

1396/91  

107  

Tychy  

Tychy [3]  

1397/91  

108  

Tychy  

Tychy [3]  

1402/91  

109  

Tychy  

Tychy [3]  

1645/91  

110  

Tychy  

Tychy [3]  

1646/91  

111  

Tychy  

Tychy [3]  

1821/91 - część  

112  

Tychy  

Tychy [3]  

1064/91  

113  

Tychy  

Wilkowyje [4]  

1194/54 - część  

 


Załącznik Nr 6   do Rozporządzenia Nr 2/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 27   sierpnia 2013   r.  

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Las” w   Tychach.  

Opis przebiegu granic terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się od najbardziej wysuniętego  
na wschód punktu zlokalizowanego w   południowo - zachodnim narożniku działki geodezyjnej nr 289/47. Granica terenu ochrony pośredniej biegnie początkowo w   kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy parceli nr 289/47, a   następnie w   kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy parceli nr 289/47 do punktu przecięcia się ze wschodnią granicą działki nr 290/47 (droga leśna). Od tego punktu granica biegnie linią prostą przez parcelę nr 87/3 do najbardziej wysuniętego na południe narożnika działki nr 464/89, a   następnie wzdłuż południowej granicy tej działki do jej południowo - wschodniego narożnika. Od tego narożnika granica zmienia kierunek na południowo -wschodni i   biegnie linią prostą przez parcelę nr 87/3 do północno - wschodniego narożnika działki nr 55/3, skąd biegnie przez działkę nr 87/3 i   31 do południowo - zachodniego narożnika działki nr 876/77. Następnie wzdłuż południowej granicy działki nr 876/77 i   północnej granicy działki nr 1421/77 do północno - wschodniego narożnika działki nr 1421/77. Od tego punktu linią prostą granica przebiega przez parcele nr 1493/75, 1502/74, 1102/77 i   515/77 do narożnika działki nr 515/77. Od tego narożnika granica biegnie wzdłuż południowej granicy parceli nr 1349/71 do jej południowo - wschodniego narożnika, a   następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 814/65 do miejsca jej załamani w   odległości ok. 54 m od granicy z   działką 83/3. Od tego punktu granica biegnie linia prostą przez parcele 814/65, 1194/54, 815/65, 771/65 i   1308 do południowo - zachodniego narożnika działki nr 1331 i   dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 1331 i   północnych granic parcel 1336, 1332, 1330, 1317, i   1309 do północno - wschodniego narożnika działki 1309. Od tego punktu granica zmienia kierunek na południowo - wschodni i   południowy. Od północno - wschodniego narożnika działki nr 1309 granica strefy biegnie wzdłuż granicy tej działki do północno - zachodniego narożnika działki nr 1819/91, a   następnie przez działkę 1819/91 przebiega do północno - wschodniego narożnika działki nr 1820/91. Od tego punktu granica biegnie linią prostą przez działki  
nr 1821/91 i   980/91 do narożnika działki nr 1349/91, a   następnie wzdłuż wschodniej  
i południowej granicy działki 1349/91 do jej południowo - zachodniego narożnika. Od narożnika granica przechodzi przez ul. Browarową (działka nr 1384/91) do północno - wschodniego narożnika działki nr 1646/91, skąd wzdłuż wschodniej i   południowej granicy działki 1646/91 i   południowych granic działek 1645/91, 1402/91 i   1379/91 biegnie do południowo - zachodniego narożnika działki 1397/91. Od tego punktu granica strefy biegnie częściowo wzdłuż zachodniej granicy działki 1397/91do miejsca styku z   granicą działki nr 59/3, a   następnie z   tego punktu przez działkę 83/3do najbardziej wysuniętego na północ punktu północnej granicy działki nr 62/15 zlokalizowanego w   odległości 82 m od północno - zachodniego narożnika działki 59/3. Od tego punktu granica strefy zmienia kierunek na północno - zachodni i   biegnie linia prosta przez parcele 83/3, 31 (ul. Leśna) i   87/3 do punktu przecięcia się drogi leśnej (działka nr 27) o   kierunku NNW - SSE z   drogą leśną o   kierunku NE-SW mającej początek przy ul. Leśnej. Drogi te stanowią linie oddziałowe pomiędzy oddziałami leśnymi nr 4   i 5. Od punktu przecięcia się dróg leśnych granica strefy biegnie do południowo- zachodniego narożnika działki nr 289/47 zamykając w   ten sposób obszar terenu ochrony pośredniej ujęcia.  


Załącznik Nr 7   do Rozporządzenia Nr 2/2013  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Gliwicach  
z dnia 27   sierpnia 2013   r.  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »